COFFEE, COFFEE, COFFEE. Lesson. 11th grade

COFFEE, COFFEE, COFFEE. Lesson. 11th grade

Життя вимагає від сучасного фахівця вміння застосовувати отримані знання у власній практич­ній діяльності. Учень переходить від набуття лексичних мовленнєвих умінь у процесі комунікації до мовленнєвої компетентності. Ця методична розробка пропонує учням лексичний матеріал за тематикою професійного спрямування, надає доступне пояснення. Нестандартна форма заняття передбачає групове навчання, що сприяє реалізації комплексних цілей, засвоєнню бази знань.

20,00 

Мета:

  • фонетичне опрацювання тер­мінів та їх визначення;
  • вдосконалення вміння читання і розуміння текстів за темою (чита­ння з повним розумінням);
  • опанування мовленням, достатнім для здійсне­ння іншомовного спілкування в чотирьох видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, говорінні, читанні, письмі;
  • залучення до самостійної (дослідної) роботи при виконанні домашньо­го завдання;
  • розвиток навички мовлення на рівні, достатньому для здійснення іншо­мовного спілкування;
  • виховання культури спілкуван­ня, прийнятої в сучасному цивілізованому суспільстві.