Автор: Сергєєва Віра Володимирівна

Письмові  роботи – це вид розумової діяльності учнів, яка сприяє розвиткові   їх творчих здібностей, логічного та образного мислення, допомагає глибокому засвоєнню матеріалу, розвиває увагу, спостережливість.

Різні форми письмових робіт з літератури є ефективним засобом формування світогляду, моральних якостей особливості учня. Ось чому їм приділяється дедалі більше уваги у методиці викладання предмета. Щоб учні вміли добре писати твори, словесник має виробити в них навички аналізу й синтезу, розкриття логіки подій, встановлення причинно – наслідкових взаємозв’язків, уміння побачити типове, узагальнювати.

На мою думку ,для цієї роботи є   дуже вдалим підручник  для 5 класу під редакцією Л.Т. Коваленко «Українська література» .Київ. Видавничий дім «Освіта»2013

Читання й аналіз міфів, легенд, літописів,характеристика образів, робота над художніми засобами (епітет, метафора, гіпербола) допомагають п’ятикласникам конкретизувати свої уявлення про події сивої давнини, про мужніх героїв, які своїми грудьми обороняли землю.

З найпростішими усними та письмовими характеристиками літературних героїв учні знайомилися у попередніх класах. П’ятикласники вже знають, що для цього не потрібно переказувати зміст усього твору. Охарактеризувати літературного героя – значить визначити хто він є, описати зовнішній вигляд, розповісти про вчинки та поведінку, вдачу, риси характеру, про ставлення до нього дійових осіб та автора твору.

Під керівництвом вчителя діти готують робочі матеріали для повідомлення. В цьому їм добре допомагають такі рубрики підручника як «Поміркуй над прочитаним», «Збагачуй своє мовлення», «Ти – творча особистість»,»Будь уважним до слова».

А ще можна запропонувати школярам  поділити аркуш зошита на дві частини: в першій -записувати запитання, поставлені вчителем, у другій –  відповіді, які й будуть надалі  планом для письмової  роботи.

Учні виписують слова й вирази з тексту,які потім використовують у  усному чи письмовому повідомленні чи творі.

Користуючись робочими матеріалами, один – два учні зачитують твір усно і лише після цього всі інші виконують роботу письмово.

Під керівництвом вчителя дітям легко готувати робочі матеріали як до усного повідомлення ,так і до написання невеликої творчої роботи, що є підготовкою до написання письмових робіт у 6 класі. Завдання вчителя – проводити ці творчі роботи в певній системі, враховуючи ступінь складності їх, характер художніх текстів, вміння й навички набуті учнями у попередніх класах.

Кожний художній твір духовно збагачує школяра, будить його думку, емоційно наснажує. Особливо це стосується  поезії .

Дуже важливим моментом у підготовці до письмової роботи є формування в учнів навичок розуміння теми та ідейного змісту твору. Не заглибившись у суть теми, не збагнувши її смислу, учні не розкриють її всебічно.

Працюючи над творами публіцистичного характеру  , учням треба буде узагальнити прочитане (події, факти, вчинки, риси героїв), дібрати необхідний матеріал, висловити своє ставлення до зображеного. А це потребує складної розумової діяльності. Першою і необхідною умовою успішного написання такого твору є глибоке знання  саме того матеріалу, на основі якого здійснюється пізнавальна діяльність і одночасно вдосконалюються творчі можливості учнів.

Завдання вчителя- допомогти школярам не лише описати певні явища суспільного життя, а й розкрити причинно – наслідкові зв’язки між ними, дати оцінку тим явищам, висловити своє ставлення до них. Обов’язково нагадати учням про членування тексту на абзаци, про послідовний виклад думок у творі, охайне зовнішнє оформлення роботи.

Усі твори учнів після старанної перевірки вчитель повинен проаналізувати на окремо виділеному уроці.

Кінцевим наслідком роботи над творами має бути вироблення в учнів умінь і навичок вдумуватися в тему, добирати матеріал, систематизувати його, грамотно і образно висловлювати свої думки, працювати з чернеткою, виправляти й переробляти написане.