У жовтні 2016 року Інститутом професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України проводився Всеукраїнський конкурс на кращий електронний освітній ресурс «Планета ІТ». Цей захід було спрямовано на виявлення кращого досвіду створення інноваційних освітніх продуктів у системі професійно-технічної освіти на основі ресурсів ІКТ. НМЦ ПТО Дніпропетровської області взяв участь у конкурсі, надіславши свою комп’ютерну програму «Ефективність роботи ПТНЗ», і за підсумками конкурсу посів І місце в номінації «Електронна система управління навчальним закладом».

Із досвідом упровадження комп’ютерної програми «Ефективність роботи ПТНЗ» ви ознайомитеся в цій статті.

Інформаційне забезпечення в управлінні якістю ПТНЗ

Процеси децентралізації, що відбуваються в Україні, актуалізують проблему відповідальності професійно-технічних навчальних закладів та регіо- нальних органів управляння освітою за результати своєї діяльності перед суспільством і зумовлюють необхідність удосконалення технологій оцінювання ефективності (якості) їх роботи.

Основна мета модернізації регіональних систем професійно-технічної освіти полягає у створенні стійкого механізму їх розвитку у напрямі, який забезпечить:
• відповідність результатів освітнього процесу державним стандартам ПТО, вимогам регіонального ринку праці та потребам спо- живачів професійно-технічних освітніх послуг;
• рівний доступ до профе- сійно-технічної освіти всіх верст населення;
• ефективність діяльності регіональних систем ПТО;
• високу конкурентоспроможність закладів ПТО на регіональному та міжрегіональному ринку освітніх послуг.

Управління якістю професійно-технічної освіти на локальному рівні (ПТНЗ)

• має забезпечити ефективне функціонування професійно-технічного навчального закладу, створити сприятливі умови для розвитку особистості, її духовного та професійного розвитку.

Управління якістю професійно-технічної освіти на регіональному рівні 

• має забезпечити розвиток і модернізацію системи ПТО відповідно до завдань оновлення суспільства, потреб регіо- нального ринку праці та ринку освітніх послуг.

Управління якістю ПТО на обох рівнях

• покликано регулювати освітній процес на основі інформаційного забезпечення і створення умов для ефективної педагогічної, навчально-виховної та навчально-виробничої діяльності.
222Інформаційне забезпечення – є сукупністю заходів щодо збору, підготовки, аналізу та надання інформації для цілей управління. В управлінні якістю професійно-технічної освіти інформація має бути структуро- вана за сукупністю властивостей, критеріїв і показників, які відображають основні цін- ності та пріоритети професійно-технічної освіти.

Для створення цілісної системи інформаційно- аналітичної діяльності необхідно передусім визна- чити її зміст, об’єкт, джерела, сформувати потоки інформації та вивести її на відповідні рівні, а потім визначити, у якій формі і як ця інформація буде зберігатися. Отже, управлінська інформація — це ті дані, які мають певну новизну та потребують ухвалення управлінського рішення, адекватного до реального стану речей.

Діяльність інформаційно-аналітичного центру НМЦ ПТО

Дніпропетровської області

 

Складовою інформаційного забезпечення є моніторингове дослідження, за допомогою якого створюються системи важливих і теоретично обґрун- тованих даних, що неперервно оновлюються і вико-ристовуються в управлінні. Саме на підставі цих даних і приймаються відповідні управлінські рішення щодо організації, оптимізації та вдосконалення освітнього процесу в системі ПТО. Мета моніторингових досліджень у цьому контексті буде полягати у створенні інформаційної бази якісного стану і тенденцій розвит- ку системи ПТО. Освітнє моніторингове дослідження забезпечує керівників, педагогічних працівників навчальних закладів і органи управління освітою якісною і своєчасною інформацією, необхідною для прийняття управлінських рішень.

Для вирішення цього завдання необхідно створювати відповідні структури і підрозділи у навчальних закладах, методичних центрах та ін- ших установах, організаціях, які будуть системно займатися моніторинговим дослідженням і прогно- зуванням поточних і перспективних потреб ринку праці у кваліфікованих робітниках і кваліфікаційних вимог до них з боку роботодавців.

У цьому напрямі ПТО Дніпропетровської області отримала значний досвід від участі в міжнародних проектах і мала можливість однією з перших на теренах України створити при навчально-методичному центрі нову структуру — інформаційно- аналітичний центр, який із 2007 року функціонує і постійно проводить моніторингові дослідження діяльності ПТНЗ регіону.

Організовувати та оперативно узагальнювати результати досліджень обласній методичній службі ПТО нині допомагає інструментарій, створений за допомогою інформаційно-комунікаційних техноло- гій. Так, із 2004 року фахівці НМЦ ПТО розробили та впровадили 7 комп’ютерних програм (баз даних), які щороку використовуються під час проведення моніторингового дослідження діяльності ПТНЗ із різних напрямів:

  •  Кадрове забезпечення ПТНЗ.
  • Аналіз прийнятого контингенту учнів ПТНЗ. 3. Облік учнів пільгових категорій ПТНЗ.
  • Облік учнів ПТНЗ з обмеженими можливостями.
  • Учні ПТНЗ із багатодітних сімей. 6. Паспорт бібліотеки ПТНЗ.
  • Ефективність роботи ПТНЗ.

 Особливості розробки і впровадження комп’ютерної програми 

 «Ефективність роботи ПТНЗ»

Необхідно зазначити, що протягом останніх 5-ти років у сфері ПТО України для визначення ефективності роботи навчальних закладів було затверджено кілька програм, нормативних документів. На жаль, із різних причин дія деяких із них було припинено.

Усе це зумовило обласну методичну службу ПТО створити за підтримки фахівців навчальних закладів нову комп’ютерну програму (базу даних) «Ефективність роботи ПТНЗ», яка має на меті здійснювати рейтингове оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів за головними показниками їхньої роботи в розрізі конкретного ПТНЗ та області загалом.

База даних створена на платформі Microsoft Access, який входить до пакета офісу Word і має зручний і простий інтерфейс для використання в роботі користувачами

Для проведення моніторингового дослідження діяльності ПТНЗ області було визначено головні показники (індикатори), які зумовлюють результати ефективності роботи навчальних закладів.

У програмі визначено 19 розділів, які мають 65 підрозділів для введення інформації про функціонування навчальних закладів сфери ПТО. За напрямами визначено 17 головних показників, які будуть характеризувати рівень ефективності діяльності навчальних закладів за системою розра- хунків із кожного окремого індикатора комп’ютерної програми (бази даних). Усі показники бази даних визначаються за розрахунками формул із кожного індикатора окремо у відсотковому вираженні (%). Для визначення загального рейтингу діяльності ПТНЗ області та спрощення системи підрахунків показники у відсотковому вираженні автоматично переводять у бали, і програма автоматично виводить результати за 17 показниками:

I. Якісний показник складу викладачів загальноосвітніх дисциплін (ЗОД).

II. Якісний показник складу викладачів спеціальних дисциплін(ПТО).

III. Якісний показник складу майстрів в/н.

IV. Показник використання ліцензій.

V. Показник завантаженості закладу.

VI. Середній показник КМЗ кабінетів ЗОД.

VII. Середній показник КМЗ кабінетів ПТО.

VIII. Середній показник КМЗ лабораторій ПТО.

IX. Середній показник КМЗ майстерень ПТО.

X. Показник забезпеченості підручниками ПТО.

XI. Показник забезпеченості підручниками ЗОД.

XII. Показник функціонування гуртожитку.

XIII. Показник охоплення харчуванням.

XIV. Показник фінансової діяльності.

XV. Показник працевлаштування.

XVI. Показник прийому.

XVII. Показник досягнень закладу.

На етапі апробації НМЦ ПТО було запропоно- вано п’яти педагогічним колективам ПТНЗ області, а також представникам методичних служб ПТО Чернігівської, Вінницької, Закарпатської, Миколаїв- ської областей заповнити комп’ютерну програму. У межах угоди про співпрацю між НМЦ ПТО та Інсти- тутом професійно-технічної освіти НАПН України цю програму було надано фахівцям лабораторії дистанційного професійного навчання інституту для вивчення та отримання науково-обґрунтованого відгуку щодо ефективності використання створеного продукту (комп’ютерної програми) «Ефективність роботи ПТНЗ». Від Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, НМЦ ПТО у Чернігівській об- ласті, ПТНЗ області надійшли схвальні листи-відгуки про новостворену програму.

 

1. Загальна інформація:

контигнент, педагогічні кадри,використання ліцензій, використання проектної потожності закладу.

2.Стан навчальної бази:

комплексно -методичне забезпечення кабінетів, лабораторій, майстерень, полігонів, використання навчального господарства, забезпечення бібліотеки (підручники).

3.Стан соціально-побутової бази:

гуртожиток,їдальня.

4. Стан фінансового забезпечення:

обсяги державного фінансування, обсяги позабюджених надходжень, обсяги виробничої діяльності, вартість підготовки 1 учня (слухача).

5. Результати навчально-виховної діяльності:

показники прийому та випуску,працевлаштування, досягнення у навчальній діяльності (результати ДПА, ДКА, участь у конкурсах, інших заходах).

6. Рівень комп’ютеризації.

Для успішного впровадження комп’ютерної програми фахівцями НМЦ ПТО у Дніпропетров- ській області розроблено детальну інструкцію користувача, де визначено всі вимоги до програм- ного забезпечення на персональних комп’ютерах, чітко прописано вимоги до занесення показників у базу даних, детально розписано систему підрахун- ків за кожним індикатором і визначено застосування перевідних коефіцієнтів у певних розділах програми. Напередодні впровадження бази даних проведено презентацію-консультування для представників усіх ПТНЗ області та створено відеосюжет для користу- вачів цієї програми, який розміщено на сайті НМЦ ПТО у розділі «Відеоматеріали ПТО». Протягом січня — лютого 2016 року базу даних заповнили і надали в інформаційно-аналітичний центр НМЦ ПТО всі 53 ПТНЗ області.

У новоствореній базі «Ефективність роботи ПТНЗ» встановлено систему автоматичного визначення рейтингу діяльності навчальних закладів за 6 напрямами, які введені в програму:
1. Сумарний звіт за всіма показниками 1 ПТНЗ.
2. Рейтинг роботи 1 ПТНЗ за 17 показниками.
3. Рейтинг роботи всіх ПТНЗ за 17 показниками.
4. Рейтинг роботи всіх ПТНЗ за 9 головними показниками.
5. Рейтинг роботи ПТНЗ за сумою всіх 17 показ- ників.
6. Сумарний звіт кількісних показників програми всіх ПТНЗ.

Необхідно зауважити, що результати рейтингу діяльності ПТНЗ області значною мірою залежать від достовірності даних, які вносяться у програму представниками навчальних закладів. За наслідками впровадження надаємо загальний рейтинг пере можців серед ПТНЗ області за підсумками 2015 року за 17 показниками (індикаторами). З метою публічності всіх моніторингових досліджень, проведених інформаційно-аналітичним центром НМЦ ПТО з головних напрямів діяльності ПТНЗ області, надання відповідних рекомендацій регіональному органу управління освітою, навчальним закладам на сайті методичного центру  (nmc-pto. dp.ua) створено окремий розділ «Моніторингові дослідження», де періодично розміщуються всі аналітичні матеріали.

 Приклад результатів рейтингу діяльності деяких ПТНЗ області.

ТНЗВПУ-17Міжнародне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологійВПУ-75Якісний показник складу викладачів ЗОД (%)387040Якісний показник складу викладачів ПТО (%)533357Якісний показник складу майстрів в/н (%)7410081Показник використання ліцензій (%)10066100Завантаженість закладу (%)928839Середній показник КМЗ
[15:02:56] BigElectricCat PC: кабінетів ЗОД (%)918691Середній показник КМЗ кабінетів ПТО (%)949092Середній показник КМЗ лабораторій ПТО  (%)929190Середній показник КМЗ майстерень ПТО (%)899090Забезпечення підручниками ПТО (%)808595Забезпечення підручниками ЗОД (%)304055Показники функціонування гуртожитку (%)457064Показник охоплення
[15:02:57] BigElectricCat PC: харчуванням (%)986293Показник фінансової діяльності (%)707070Показник працевлаштування (%)97100100Показник прийому (%)10010066Показний досягнень (%)257258198Всього (%)150014991422

Микола Корнієнко, заступник директора НМЦ ПТО

у Дніпропетровській області

журнал «Профтехосвіта»№2, 2017