Поради щодо організації та проведення занять з англійської мови для дошкільників

Цю статтю вперше було опубліковано на сайті oldconf.neasmo.org.ua в рамках Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, під час якої учасники з різних куточків світу щороку обговорюють проблеми та перспективи сучасної науки. На прикладі власного досвіду та в контексті представлення навчальної програми «Світ англійських пригод», автор цього матеріалу дає педагогам слушні поради про те, як правильно й ефективно організувати процес вивчення англійської мови для дітей дошкільного віку.

Юлія ВЕСЕЛКА, м. Київ

Педагог перебуває в постійному пошуку нових засобів навчання, керуючись принципом «поєд­нання гри та навчання». Під час навчання дітей дошкільного віку велике значення надається методам розвивального навчання, зокрема сис­тематизації пропонованих знань та вмінь, вико­ристанню наочних допоміжних засобів, що ма­ють на меті полегшити дитині процес пізнання, формування вмінь виконувати завдання певного типу й застосовувати їх у нових умовах.

Навчання за програмою «Світ англійських пригод» здійснюється у групах. А група — це ко­лектив. Для досягнення позитивних результатів неодмінною умовою є комфорт і відкритість, створення доброзичливої атмосфери у групі ді­тей, їхнє вміння позитивно ставитися до одноліт­ків, виявляти доброту й чуйність. Це необхідна умова успішного виконання будь­-якого завдання у процесі навчання.

Успішність навчання і ставлення дітей до пред­ мета багато в чому залежать від особистості педагога, від яскравості, емоційності, вміння використовувати ігрові прийоми. Перетворити заняття на гру, зробити її незабутньою — ось завдання педагога.

У роботі з дітьми на успішність навчання впливає не лише методично сплановане викла­дання предмета, а й внутрішня налаштованість педагога, його творче піднесення, бажання да­рувати радість тим, хто прийшов його послухати.

Матеріал засвоюється набагато краще, якщо будуть встановлені міжпредметні зв’язки.

Дітям  дошкільного віку англійську мову доцільно ви­класти як специфічний розділ ознайомлення з навколишнім світом. Тобто протягом першого півріччя можна розповідати англійські казки, ознайомлювати з англійським фольклором. Потім можна вирушити в «подорож глобусом», формуючи в дошкільнят уявлення про розмаїття світу. До кінця першого року навчання плавно перейти до Англії, ознайомити дітей з архітекту­рою (не буквально), зі столицею та її визначними пам’ятками, показати короткі рекламні фільми або презентації про Лондон, влаштувати ви­ставку малюнків «Подорож у Лондон», вивчити англійські народні рухливі ігри, акцентуючи увагу на тому, що в них грають англійські діти.

Одним із головних завдань на початковому етапі навчання є формування правильної вимови, тому особливу увагу необхідно приділити такому етапу уроку, як фонетична зарядка.

Особливих труднощів діти зазнають через специфічні звуки англійської мови. Якщо ди­тина неправильно вимовляє слово, необхідно м’яко й ненав’язливо виправляти помилки, адже навчити завжди легше ніж переучувати. Для постановки звуків використовуємо на уроках вірші «Little Kitty», «Why do you cry?», «Willy?».

На етапі, коли дитина починає вимовляти англійські слова, необхідно ввести особливу гім­настику, тобто невеликі артикуляційні вправи на постановку звуків, пропоновані дітям у вигляді казок.

Діти краще сприймають і засвоюють матері­ал, якщо він якось обігрується, інсценується. Для цього можна використовувати вірші, міні-­сценки. Можна розіграти діалоги або вірші з використан­ням м’яких іграшок, лялькового театру.

Зважаючи на швидку втомлюваність дітей, на занятті не обійтися без фізкультпаузи. Прак­тика свідчить, що слова пісень Hands up, Hands down», «Walking, walking, hop, hop, hop», «One and two and three and four» тощо), супроводжувані рухами, діти запам’ятовують уже через заняття. Так ми досягаємо подвійної мети: діти і відпочивають, і запам’ятовують нові слова.

Основним видом діяльності дітей дошкільно­ го віку є гра. Але ігрова форма навчання не має бути самоціллю, адже покликана сприяти форму­ванню конкретних навичок і вмінь у всіх мовлен­нєвих аспектах і видах мовленнєвої діяльності. Усі етапи занять переплетені в єдиний сюжет і обов’язково містять ігрові моменти або гру.

Завершальним етапом кожного заняття є пере­гляд мультфільмів англійською мовою.

Коли діти вже мають певний запас знань, можна провести нетрадиційне заняття, наприклад, кон­курс або змагання із врученням заохочувальних призів («Добери риму», «Відгадай загадку», «Чия команда згадає і заспіває більше пісень», «Вгадай тварину»). Такі заходи, що виконують функцію контролю засвоєних мовних компетенцій до­ шкільнят, створюють атмосферу комфорту і сти­мулюють інтерес до вивчення англійської мови.

Основою програми є ідея послідовного само­розвитку в дитини здібностей до творчого мис­лення за наявності певних умов, що сприяють цьому розвитку.

Мета: сприяти всебічному розвитку особи­стості дошкільників через виховання стійкого інтересу до оволодіння англійською мовою, роз­вивати творчі здібності вихованців.

Завдання: залучати дитину до вивчення анг­лійської мови й культури; спонукати до само­стійного вирішення комунікативних завдань англійською мовою в межах тематики; навчати елементарного діалогічного й монологічного мовлення; розвивати фонетичний слух; ство­рювати умови для повноцінного і своєчасного психологічного розвитку, зокрема розвивати мислення, пам’ять, увагу, уяву, кмітливість, волю.

Заняття починається із привітання, пальчи­кової гімнастики, потім — пісні, танці, пере­гляд мультиків (5 хв), карток із квітами, цифрами, презентацій із різними словами за темами (іграшки, природа, частини тіла, тварини). Діти активно займаються протя­гом півгодини, потім ідуть грати з мамами  готується творчий етап — малювання, аплікація на певну тему, розглянуту під час уроку (дощик із парасолькою, яблуко, рибки). Одним словом, про що співали й танцювали — те й на папір. Потім знову гра — з ляльками, хоровод, вико­нання пісні («The wheels on the bus»), колискової для ляльок, заспівування goodbye по­-англійськи.

Безперечно, необхідно спочатку навчити дітей говорити hello, goodbye. Можна використати одну з ляльок, яка махає ручкою, вітаючись і проща­ючись, але якщо ляльок немає, можна зробити це самим. Нехай діти стануть у коло й по черзі привітають одне одного по іменах. При цьому завдання обов’язково демонструється.

Можна також пограти в м’ячик у колі, щоб повторити матеріал. Потім, відпрацьовуючи goodbye, можна помахати ручкою та розбігтися в різні сторони, навіть сховатися, потім зібратися (тут можуть виникнути труднощі, адже зібрати дітей не так просто) і сказати одне одному hello. За бажанням, повторити кілька разів. Це, зви­чайно, залежить ще й від розмірів приміщення та наявності меблів, рівня активності дітей тощо. Така плідна діяльність дає можливість упродовж місяця навчити діток вітатися, реагувати на про­хання повернути іграшку, ставати в танок тощо.

Особливістю навчання є те, що необхідно робити все дуже швидко, щоб діти не встигли втомитися, змінюючи вид діяльності.

Отже, основоположні моменти концепції дошкільного навчання зводяться до використання широкого спектру методів, прийомів, форм і за­собів навчання. При цьому враховуються індиві­дуальні особливості дітей, а також особливості їхнього загальнокультурного розвитку та сім’ї.

 

Так основними прийомами є:

а) імітація;

б) створення образів: візуальних, музич­них, пластичних. (Як наслідок — домінування невербальних засобів навчання на заняттях (картинок, образів, музики, танців).);

в) використання навчальних ігор; г) загадки;

д) драматизація міні­спектаклів, що сприяє усуненню психоло­гічних бар’єрів у дітей, підвищенню самооцінки, значущості, що передба­чає методика успіху.

Педагог на заняттях використовує такі види роботи:

 1. Робота над вимовою: скоромовки, риму­вання.
 2. Робота з іграшкою: діалог з іграшкою, опис іграшки.
 3. Робота з картинкою: опис картинки, гра «Що зникло?», «Знайди картинку».
 4. Розучування й декламування віршів: кон­курс віршів, розучування пісень.
 5. Інсценування коротких оповідань і п’єс. 7. Ігри: рухливі, спокійні, творчі.
8. Відтворення ситуативних діалогів.
9. Розповідь за картинкою.

Організація роботи в групі

На заняттях діти сидять і стоять півколом чи колом якнайближче до педагога, що допо­магає їм добре бачити й чути його та створює сприятливий психологічний клімат, а також дає можливість швидко змінювати вид діяльності.

Під час вибору тематики, лексико­граматич­них конструкцій враховуються рівень розвитку дітей, їхні мотивація й інтереси, а також співвід­несеність із навчальними планами з розвитку пізнавальних здібностей і мовлення (українською мовою) в дитячому саду. На цьому етапі навчан­ня, з огляду на досвід навчання англійської мови дітей цього віку, доцільно ввести такі теми: «Моя сім’я», «Мої іграшки», «Весела лічба», «Кольори веселки», «Тварини», «Тіло людини», «Пори ро­ку», «Магазин іграшок», «Мій дім», «Ми в кафе», «У саду чи в городі», «Подорож», «Ця дивовижна Англія».

Контроль та оцінювання діяльності дитини

На ранній стадії навчання англійської мови прямий контроль навчальних дій дітей може призвести до виникнення негативних емоцій і зниження мотивації до вивчення англійської мови. Тому ми пропонуємо проводити контроль­ні заходи у вигляді різних інсценівок, концертів, свят, на які можна запросити батьків.

Передбачуваний результат

До кінця навчального року (травень) діти вміють:

 • виокремлювати англійськумову в загаль­ному мовленнєвому потоці;
 • долати психологічний бар’єр у засвоєнні мовлення англійською мовою;
 • вітатися, прощатися англійською мовою;
 • відповідати на запитання (What is your name? — Як тебе звуть?; How old are you? — Скіль­ки тобі років?; What is it? — Що це?; Whose toy is it? — Чия це іграшка?; What colour is it? — Якого це кольору?; What season it is now? — Яка зараз по­ра року?; Whose is this toy? — Чия це іграшка?; Do you have a sister? — Чи є в тебе сестра?; Do you like your father? — Чи любиш ти свого тата?; What can you see in the bedroom? — Що ти можеш побачити в спальні?; What is your favorite fruit? — Який твій улюблений фрукт?; Do you like to travel by…? — Чи подобається тобі подорожувати на…?);
 • називати предмети і явища природи;
 • вимовляти певні специфічні звуки англій­ської мови.

Так само в дітей формується певне уявлення про культуру, традиції країни досліджуваної мови, у них розширюється власний світогляд.

А до того моменту, коли дитина піде в школу, вона матиме головне — інтерес до подальшого вивчення англійської мови. Буде накопичено певний обсяг знань, який полегшить дошкіль­нику освоєння будь­-якої програми з навчання англійської мови в початковій школі.

Використані джерела

 1. Махина О. Е. Обучение иностранному языку до­ школьников: обзор теоретических позиций // Иностран­ ные языки в школе. — 1990.— No 1, с.38—42.
 2. 2. Пассов Е. И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению / Е. И. Пассов — М.: Русский язык, 1989 —140 с.
 3. Рязанова И. С. Обучение английскому языку детей младшего возраста // Иностр. яз. в школе. — 1992. — No1.—с.62.
 4. Зимняя И. А. Психология обучения иностранным языкам в школе. — М., 1991. — с. 129.
 5. Halliwell S. Teaching English in the Primary Classroom. Longman, 1992.

За матеріалами сайту oldconf.neasmo.org.ua