Тамара Халімончик, учитель зарубіжної літератури ЗОШ № 36, м. Житомир

Компаративістика ― це наукова методологія, яка практикується в різних галузях знань. Це порівняльний метод вивчення, що здебільшого використовується в гуманітарних науках (є літературна, філософська, правознавча компаративістика), але не тільки в них.  Діапазон її дуже широкий. Будь-яке вивчення починається з порівняння. Порівнюються два явища, цілий комплекс явищ, щоб виявити спільні елементи і ті, в яких ці явища розходяться  або й протистоять одне одному. На основі цього порівняльного вивчення явища встановлюється певна послідовність, закономірність, формулюються наукові закони. В даному випадку мова йде про літературну компаративістику або ж порівняльне літературознавство.
Література є найголовнішим засобом залучення особистості до джерел національної духовності,до культурних вершин народів світу. Сучасні умови реформування освіти ставлять перед учителем нові завдання і змушують по-новому бачити перспективи своєї діяльності.
Триває активний процес пошуку нових теорій та принципів навчання, проте беззаперечним є те, що викладання навчальних предметів повинно базуватися на принципах гуманізації та індивідуалізації. Педагогіка повинна бути звернена до індивідуального начала у людині, розвинути у неї здатність мислити, тонко відчувати навколишній світ.
Сьогодні методологічною основою визначення змісту літературної освіти є загальнолюдські й національні цінності. Саме компаративна лінія, закладена в сучасних навчальних програмах із зарубіжної літератури забезпечує порівняння, зіставлення літературних творів, явищ, фактів, що належать до різних літератур; встановлення зв’язків поміж українською та зарубіжною літературами, розгляд розвитку традиційних тем, сюжетів, мотивів, образів, поетичних засобів у літературних творах, зіставлення оригіналів і перекладів літературних творів різними мовами, демонстрацію лексичного і стилістичного багатства української мови. Це відповідає головній меті літературної освіти – вихованню творчого читача із самостійним критичним мисленням, формування гуманістичного світогляду, загальної культури,естетичних смаків особистості.      Компаративний аналіз сприяє встановленню зв’язків з літературою інших культур, дає вчителю додаткові можливості розкриття творчого потенціалу учнів, є актуальним саме для встановлення міжпредметних зв’язків не тільки для різних літератур, але й дає можливість створити умови для використання учнями знань, отриманих під час вивчення усіх шкільних дисциплін.

Завантажити файл