Учитель Нової української школи — носій суспільних й освітніх змін, активний учасник і провайдер реформ у системі освіти. Суспільство, держава покладають на вчителів початкових класів відповідальну місію — першими стати на шлях реформи.

Програма підготовки тренерів

Маленькі представники нового покоління, що вперше ввійдуть у школи України цього року, вже живуть у сучасному світі, де успішним стає той, хто активно діє, бере на себе відповідальність, відчуває власну гідність. Батьки й учні ­мають ­велику надію, що навчання в реформованій школі буде цікавим і корисним, розвивальним і дослід­ницьким, гуманним і патріо­тичним.

Отже, щоб стати вчителем Нової української школи, треба пройти відповідну підготовку в системі післядипломної освіти за «Типовою освітньою програмою орга­нізації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти», затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України № 36 від 15.01.2018 р.  У цьому вчителям мають допо­могти спеціально підготовлені тренери.

Зосередимо увагу на характеристиках змісту й особливостях застосування Програми підготовки тренерів для навчання вчителів Нової української школи.

Програма підготовки тренерів для навча­ння вчителів Нової української школи (далі — Програма) розроблена на засадах сучасної державної освітньої політики, стратегії реформування загальної середньої освіти, концепції Нової української школи та новітніх наукових розробок.

Проблема полягає в необхідності підготовки достатньої кількості кваліфікованих тренерів для реалізації стратегії професійного розвитку вчителів Нової української школи відповідно до освітньої політики держави через опанування новітніх практик, технологій, методик, форм, методів професійної діяльності на засадах інноваційних освітніх підходів із урахуванням потреб держави, регіонів, закладів освіти, педагогів, суспільства й громадськості.

Підготовку тренерів для Нової української школи можуть здійснювати представники формальної та неформальної освіти, які самі пройшли спеціальне навчання й зазначені у відповідному Наказі Міністерства освіти і науки України.

Компетентність тренера для навчання вчителів Нової української школи має бути верифікована регіональним закладом післядипломної педагогічної освіти за участю представників неформальної освіти, уповноважених Міністерством освіти і науки України.

Зміст і технології підготовки тренерів визна­чені особливостями навчання вчителів як категорії професіоналів й особливостями їхньої професійної діяльності в умовах Нової української школи.

Пріоритетом Програми є готовність тренерів до забезпечення опанування вчителями Державного стандарту та програм початкової освіти, концепції «Нова українська школа», інноваційних технологій освітнього процесу.

Метою Програми є підготовка тренерів до забезпечення професійного розвитку та підвищення рівня професійної компетентності вчителів початкових класів щодо реалізації завдань Державного стандарту початкової освіти відповідно до основних напрямів державної політики в галузі освіти, запитів громадянського суспільства, установ і закладів освіти, освітніх потреб споживачів освітніх послуг.

Щоб стати тренером для навчання вчителів Нової української школи, треба набути компетентностей (додаток 1 ).

Результат реалізації Програми — здатність тренера для навчання вчителів Нової української школи:

працювати з дорослою аудиторією осіб із вищою освітою, серед яких є й учителі, які прагнуть до інноваційної діяльності, і ті, що перебувають під впливом усталених професійних стереотипів;

 • визначати освітні потреби аудиторії та мотивувати її до навчання;
 • усвідомлювати цілі й цінності Нової української школи, глибоко розуміти зміст Концепції «Нова українська школа»;
 • застосовувати інтерактивні ­методи ­навчання дорослих, технології тренінгу, фасилітації, менторства ­(наставництва), консультування;
 • характеризувати особливості змісту  й технологій навчання учнів у Новій українській школі;
 • використовувати інформаційні ресу­рси Нової української школи та допо­магати вчителям опановувати їх.

Схарактеризуємо зміст Програми підготовки тренерів для навчання вчителів Нової української школи.

Програма складається з чотирьох модулів, три з яких безпосередньо пов’язані з навчанням учителів, а четвертий є варіативним і може бути використаний у системі методичної роботи впродовж певного періоду вже після завершення навчання вчителів (додаток 2 ).

КОМПЕТЕНТНОСТІ, НЕОБХІДНІ ТРЕНЕРУ ДЛЯ НАВЧАННЯ ВЧИТЕЛІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ:

 • Андрагогічна
 • Професійно-педагогічна
 • Соціально-громадянська
 • Загальнокультурна
 • Мовно-комунікативна
 • Психологічно-фасилітативна
 • Підприємницька
 • Інформаційно-цифрова

Коментарі щодо організації підготовки тренерів

Провідний тренер, який відповідно до Наказу МОН України має повноваження проводити навчання тренерів для вчителів Нової української школи або реалізує Програму в системі професійного розвитку вчителів на різних рівнях, може само­стійно визначати навчальний час для опанування певних тем із урахуванням готовності аудиторії, регіональних особливостей, запитів учасників тощо.

Програма підготовки тренерів для навчання вчителів Нової української школи

 • Модуль 1. Особливості навчання вчителів як дорослої аудиторії
 • Модуль 2. Інформаційні технології підготовки вчителів початкових класів Нової української школи
 • Модуль 3. Огляд модулів і тем «Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти», затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України № 36 від 15.01.2018 р.
 • Модуль 4 (вибірковий). Методична робота в системі Нової української школи — післядія навчання вчителів

За результатами опанування Програми підготовлені місцеві тренери отримують сертифікат, який засвідчує їхню готовність до участі в освітньому процесі курсів підвищення кваліфікації вчителів початкових класів, а також до участі в інших заходах щодо забезпечення професійного розвитку вчителів початкових класів.

 Методичні коментарі щодо реалізації Програми

 Програма побудована на засадах безперервної формальної, неформальної й інформальної освіти та надає можливості її пролонгованого застосування в системі професійного розвитку вчителів на державному, регіональному, місцевому, організаційному (шкільному) й індивідуальному рівнях.

Зміст Програми може бути покладений в основу професійного розвитку вчителів і поглиблено вивчатися:

 • у системі формальної післядипломної освіти — на курсах підвищення кваліфікації та заходах міжкурсового періоду в регіональних закладах післядипломної педагогічної освіти, а також у системі методичної роботи з учителями на місцевому рівні (в методичних кабінетах, об’єднаних територіальних громадах і закладах загальної середньої освіти);
 • у системі неформальної освіти — під час проведення різноманітних форм роботи громадськими організаціями, фондами, іншими суб’єктами, в установчих документах яких є освітня діяльність;
 • в інформальній освіті в процесі самоосвіти вчителів, представників громадськості та батьків.

Зміст Програми може бути рекомендований для опанування керівниками закладів загальної середньої освіти, керівниками методичних об’єднань учителів, методистами регіональних закладів післядипломної педагогічної освіти, методичних кабінетів, об’єднаних територіальних громад.

Реформування освіти перебуває в центрі уваги професійної спільноти педагогів, широких кіл громадськості, має високий рівень підтримки в державі.

Підготовка тренерів для навчання вчителів і самих учителів початкових класів є важливим кроком Нової української школи до успіху.

Використані джерела

 • Завалевський Ю. І. Логістика організації впровадження підвищення кваліфікації очно-дистанційною формою навчання вчителів початкової школи 2018/2019, 2019/2020 рр. Презентація:
 • Папіш О. Презентація дистанційного блоку типової освітньої програми підвищення кваліфікації для вчителів початкової онлайн-курсу. Презентація.
 • Савченко О. Я. Результати навчання в контексті Нової української школи. Презентація.
 • Сорочан Т. М. Програма підготовки тренерів для навчання вчителів Нової української школи. Презентація.
 • Хобзей П. К. Організаційні питання впровадження всеукраїнського експерименту за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової освіти «Нова українська школа. Презентація.
 • Матеріали наради «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової освіти «Нова українська школа», проведеної МОН України 17.01.2018 р. URL: https://goo.gl/w9xX53.
 • Нова українська школа: докладніше про зміни. URL: https://goo.gl/yCrTig.

Тамара СОРОЧАН, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України,

директор Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

газета “Управління освітою”, №3 березень 2018