Навчання аж ніяк не закінчується після випуску зі школи чи університету. Нині, коли скрізь говорять про неперервну освіту протягом життя, це відомо майже всім. А педагогам це було відомо ще давно. Аякже! Професійний шлях педагога — це неперервне навчання: атестації, курси підвищення кваліфікації, семінари… І навіть у перервах між курсами, семінарами та іншими заходами залишається час для самовдосконалення.

Керівник сучасного закладу дошкільної освіти — посада нелегка та відповідальна. Саме від його вміння і професіоналізму залежить злагоджена та ефективна робота колективу, дружні стосунки між його членами, внутрішній позитивний мікроклімат, тісна співпраця з батьками. Якими ж якостями має бути наділений успішний керівник? Напевно, коли це питання поставити педагогам та батькам, то будуть різні відповіді. Хтось скаже, що це залежить від особистих лідерських задатків завідувача, інші назвуть уміння формувати команду однодумців, ініціювати та заохочувати ідеї, ще хтось виділить готовність керівника до змін та інновацій, чітке планування роботи, а хтось перше місце віддасть організації господарської діяльності та створення хорошої матеріальної бази в дитсадку. Існує цікава думка про те, що сучасний керівник має бути візитівкою закладу, який очолює. З усіма твердженнями можна погодитися, додавши ще одну необхідну рису — відповідальність. Відповідальність у її найширшому значенні — за працівників, дітей, за свої слова, дії, вчинки, імідж, виконання поставлених завдань, наказів, розпоряджень. Усього й не перелічити. Але відповідальність керівника створює репутацію надійності, яку ще називають повагою. Це той керівник, який знаходиться у постійному пошуку нових ідей та генерує їх у свою роботу, завжди творчо мислить і спонукає до цього співробітників, надає допомогу у вирішенні питань, здійснює грамотний підхід до особистості кожного члена колективу, підтримує його у починаннях.

Я ж особисто, маючи певний досвід роботи керівника, вважаю, що моя професія не керувати, а служити справі дошкільного виховання. Служити щодня, щохвилини, віддаючи усі свої знання та вміння улюбленій справі для піднесення рейтингу нашого дошкільного закладу та професійного зростання кожного педагога. А в тихі вечірні години писати вірші, казки та оповідання для них — наших любих вихованців, веселих та гамірливих дошкільнят.

Пропоную проект із досвіду своєї роботи.

Тема: професійний ріст педагогічних кадрів в умовах сучасного дошкільного закладу.

Актуальність. Оновлення структури і змісту дошкільної освіти, гуманізація її цілей і принципів висувають підвищені вимоги до професійних та особистісних якостей сучасного педагога. Важливим аспектом педагогічної діяльності стає поглиблене самопізнання, педагогічна рефлексія — здатність педагога дати собі і своїм вчинкам об’єктивну оцінку, вміння творчо змінюватися відповідно до викликів часу та власного потенціалу, відкритість інноваціям, гнучкість, спроможність навчатися впродовж життя, емоційно-вольова стійкість, уміння зняти внутрішнє напруження в стресовій ситуації, адекватна оцінка власних досягнень та прорахунків.

Це передбачає потребу змін у змісті професійної підготовки, який має відповідати сучасним життєвим реаліям, класичним та сучасним науковим досягненням, уміння узгоджувати свої дії зі змістом Базового компонента дошкільної освіти як освітнього стандарту, Базової програми розвитку дитину дошкільного віку «Я у світі», враховувати низку умов та напрямів реалізації особистісно-орієнтованої моделі дошкільної освіти.

Постійне фахове зростання педагогів — вимога сучасності. Для ефективної діяльності педагогічного колективу потрібно створити певні умови, зокрема організувати інформаційне забезпечення педагогів, освоєння ними нових педагогічних технологій, методів діагностики рівня розвитку вихованців, добір дієвих форм, підвищення наукового, фахового та методичного рівня педагогів, адже якість освітнього процесу залежить і від особистого потенціалу кожного педагога, і від його вміння працювати в колективі колег-однодумців.

Мета: з’ясувати ступінь підготовленості педагогів до реалізації освітніх завдань в умовах сучасного дошкільного закладу; забезпечити сприятливі умови для розвитку індивідуальності вихователів та їхнього професійного зростання; сприяти підвищенню рівня їхньої професійної майстерності; спонукати педагогів до творчого самовираження та самовдосконалення.

Завдання:

 • формувати психофізичну свободу у професійній діяльності вихователя;
 • забезпечувати професійне, культурне та творче зростання педагогів, оптимальне поєднання різних форм і методів роботи;
 • формувати готовність педагогів до участі в інноваційних процесах;
 • стимулювати у педагогів потребу в саморозвитку через самоосвіту;
 • учити проявляти особисті якості в освітній діяльності;
 • розвивати вміння систематизувати, узагальнювати й оформлювати власний перспективний досвід;
 • створити атмосферу взаємодопомоги, взаємопідтримки та доброзичливості в колективі.

Характеристика

 • практико-орієнтовний;
 • середньої тривалості;
 • колективний.

Учасники: ТОКІППО, МК, адміністрація ДНЗ, педагоги.

База реалізації: ДНЗ № 1 «Золота рибка», м. Чортків Тернопільської області.

Прогнозований результат: проект дасть можливість визначити комунікативні здібності, особистісні якості, ефективність співпраці педагога з колегами, підвищити його фахову майстерність та рівень кваліфікації. Він підвищить психолого-педагогічну компетентність вихователя, дасть можливість для розвитку найкращих рис особистості педагога. Проект буде спонукати педагогів до професійного самовдосконалення.

Ресурси: людські, матеріально-технічні, фінансові, інформаційні.

Термін реалізації: вересень 2017 р. — вересень 2018 р.

Етапи реалізації завдань

№ з/п Етапи роботи над проектом та його реалізацією Зміст діяльності Термін
1 Діагностико-прогностичний етап 1. Вивчення власних потреб, можливостей.

2. Оцінка актуальності та значущості оптимізації взаємодії соціальних інститутів.

3. Визначення мети та завдання.

4. Опис проекту.

5. Захист проекту

Під час курсів підвищення кваліфікації
2 Організаційний етап 1. Конкретизація завдань.

2. Формування програми діяльності щодо реалізації проекту, узгодження з методистом МК.

3. Вибір способів, форм і методів збору інформації.

4. Формування уявлень про результати, підготовка звіту.

5. Оцінка результату і процесу

1 рік міжкурсового періоду
3 Діяльнісний етап 1. Збір інформації щодо оптимізації співпраці ДНЗ та соціальних інститутів.

2. Організація та проведення заходів із дітьми

2, 3, 4 роки міжкурсового періоду
4 Узагальнювально-підсумковий 1. Оцінка як самої діяльності, так і кінцевого продукту, формулювання висновків.

2. Показ результатів у формі звіту з демонстрацією матеріалів.

3. Самооцінка результатів за встановленими критеріями

Наступні курси підвищення кваліфікації

 

 Опис формування професійних компетентностей педагогів

 

№ з/п Зміст і форми діяльності Учасники Діяльність Термін виконання Ресурси Результат
1 Створення особистісно зорієнтованої моделі роботи
з педагогічними кадрами
Завідувач, вихователі Анкетування педагогів, написання характеристик, складання діаграм психолого-педагогічної діяльності педагогів Вересень 2017 р. Психолого-педагогічна література Анкети, характеристики, діаграми
2 Визначення місця педагога в системі внутрішньо-колективних відносин Завідувач, вихователі Соціометрія, спостереження, визначення рейтингу Жовтень, 2017 р. Педагогічна література Результати тестування, таблиця рейтингу
3 Розроблення системи індивідуальної роботи з кожним педагогом Завідувач, методист, вихователі Участь
у діяльності методичних об’єднань, конкурсах, публікації у фахових виданнях
Протягом кожного року Методична література, книжковий матеріал, періодичні видання Конспекти, публікації, фахові видання
4 Упровадження педагогічного досвіду вихователів-наставників під час роботи «Педагогічної майстерні» Завідувач, методист, вихователі Майстер-класи, тижні педагогічної майстерності, робота в парі, тематичні семінари Протягом кожного року Методична література, Інтернет Плани майстер-класів, тижня педагогічної майстерності, конспекти семінарів
5 Інтерактивні форми роботи
з педагогами
Завідувач, методист, вихователі Ділові ігри, тренінги, дискусії, «мозковий штурм», «занурення» Протягом кожного року Фахова періодика ДНЗ, книги, методична література Конспект інтерактивних форм роботи, відеоматеріали
6 Проходження вихователями курсової підготовки у ТОКІППО Завідувач, методист, вихователі Складання перспективного плану курсової підготовки педагогів Протягом кожного року Наказ Управління освіти Посвідчення про проходження курсової підготовки
7 Самоосвіта педагогів Вихователі Консультпункт «На допомогу тим, хто займається самоосвітою» Протягом кожного року Методична література, періодичні видання, Інтернет Методична розробка матеріалів, фотографії
8 Підвищення інформаційно-комп’ютерної компетентності педагогів Завідувач, вихователі Проведення мультимедіа-занять, електронні, дидактичні програмні засоби. Створення банку комп’ютерних навчальних програм Протягом кожного року Комп’ютер, Інтернет Програми, презентації
9 Організація «Школи молодого педагога» Завідувач, методист, вихователі Добір літератури з теорії, практики та методики виховання. Проведення оглядів-конкурсів, екскурсій, вечорів відпочинку, спортивних змагань тощо Грудень 2017 р. Дидактичні посібники, література, преса План «Школи молодого педагога»  ,

сценарії заходів

10 Соціально-психологічна реактивність педагога. Створення творчої групи педагогів Завідувач, практичний психолог, вихователі Аналіз ситуацій, спостереження, опитування, тренінг з формування акторських умінь для педагога. Участь у творчій групі Лютий 2018 р. Методична та художня література Методичні розробки матеріалів, сценарії свят
11 Упровадження інноваційних процесів у систему роботи педагогів Завідувач, методист, вихователі Організація виставок новинок педагогічної літератури. «Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей» М. Єфименка Протягом кожного року Навчальні посібники, тезаурус із педагогічної інноватики Словник-глосарій, виставки інноваційних матеріалів, перегляд відкритих занять
12 Анкетування вихователів: «Упровадження Базової програми “Українське дошкілля”. Труднощі та здобутки Завідувач, методист, вихователі Аналіз анкет. Обмін думками Листопад 2017 р. Базова програма «Українське дошкілля» Анкети, доповіді, звіти
13 Атестація педагогів, аналіз та узагальнення власного досвіду Завідувач, методист, вихователі Складання перспективного плану атестації педагогічних кадрів. Написання характеристик, атестаційних листів, засідання атестаційних комісій, обмін досвідом До вересня, 2017 р. «Типове положення про атестацію педагогічних працівників» Підвищення рівня кваліфікації, оформлення власного досвіду

 

Використані джерела

 •  Адаптація молодих педагогів до професійної діяльності // Практика управління закладом освіти. —2009.  — № 10.
 • Вороніна Т. Дитячий садок: управління / Т. Вороніна // Бібліотека «Шкільного світу». — Київ, 2006.
 • Дичківська І. М. Основи педагогічної інноватики / І. М. Дичківська. — Рівне, 2011.
 • Кононко О. Перехідний період: самовизначення, зміна орієнтирів і пріоритетів // Дошкільне виховання. — 2010. — № 1.
 • Концепція розвитку дошкільної освіти на 2010—2016 рр. — Київ, 2010.
 • Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» / О. І. Білан; за заг. ред. О. В. Низковської. — Тернопіль: Мандрівець, 2017.
 • Система самоосвіти педагогів в дошкільному закладі // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2010. — № 12.

Раїса ОБШАРСЬКА, завідувач ДНЗ № 1 «Золота рибка»,

м. Чортків, Тернопільська обл.

газета “Дитячий садок. Управління”, №2 лютий 2018