План роботи на навчальний рік як документ колективної творчості є найважливішим локальним актом навчального закладу. Річний план роботи школи дає змогу створити єдиний освітній простір. Він координує діяльність усіх учасників педагогічного процесу, шкільних громадських організацій, суб’єктів соціуму.

Річний план роботи школи має повною мірою відповідати Закону України «Про освіту», типовому положенню про заклад загальної середньої освіти, законодавству. Він повинен ґрунтуватися на сучасних досягненнях педагогічного менеджменту, педагогіки, дидактики, психології.

Загальношкільний план встановлює способи та засоби досягнення мети, завдання, визначає темп роботи колективу на весь навчальний рік, зокрема на літні канікули; затверджує склад робочої групи, яка повинна виконати передбачену планом роботу; орієнтує вміст локальних планів різних підрозділів на вирішення завдань, сформульованих у загальношкільному річному плані.

Критерії оптимальності річного плану:

 • єдність цілей і засобів їх досягнення,
 • правомірність вибраних форм втілення планованої роботи;
 • суспільна значущість завдань, вміст, визначених у плані на майбутній період роботи;
 • реальність плану;
 • комплексність, аналітична побудови плану.

Стислість, змістовність, конкретність, наукова обґрунтованість — обов’язкові умови успішного планування роботи школи на навчальний рік.

Що покладено в основу визначення структури річного плану? Процес структуризації річного плану роботи школи в цей час не регламентується вищими органами освіти і є здебільшого варіативним. Тому ми обрали структуру, яка надає можливість ураховувати специфіку школи та індивідуальні особливості її альтернативного розвитку. Планування можна здійснювати за такими критеріями: по колективах, процесах, видах діяльності, формах організації тощо. Але в будь-якому випадку першим розділом плану має були аналіз навчально-методичної та виховної роботи за минулий навчальний рік й основні завдання на новий навчальний рік.

Потребує ґрунтовного аналізу:

 • методична діяльність педагогічного колективу;
 • робота методичних кафедр, комісій;
 • навчальна діяльність;
 • результати навчання учнів і виконання навчальних програм;
 • результати державної атестації випускників 9-х, 11-х класів;
 • виховна робота школи;
 • робота соціально-психологічної служби;
 • стан роботи з педкадрами;
 • діяльність адміністрації щодо управління та контролю;
 • роботи шкільної бібліотеки;
 • роботи щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

Мета аналізу роботи: сформувати аналітичне обґрунтування для планування, мети й завдання на майбутній рік. Саме для цього необхідно виокремити чинники та умови, які позитивно або негативно вплинули на результати діяльності попереднього навчального року.

Аналітична діяльність керівника здійснюється з метою реального розуміння управлінською і виконавчою командами проблем і суперечностей, що виникають у процесі функціонування та розвитку школи. Аналітична діяльність стає одним із показників ефективності управлінської діяльності.

Підсумки аналітичної діяльності — чіткість поставлених цілей і завдань, від чого і залежатиме результативність їхнього виконання. Мабуть, найважчим і відповідальнішим для адміністрації школи та педагогічного колективу є визначення цілей і завдань школи на новий навчальний рік. Ця процедура завершує аналітичну діяльність.

Ми добре розуміємо, що цілі, які поставлено, не можуть бути короткотривалими та легко виконуватися. Вихідна умова запобігання формалізму в плануванні роботи на навчальний рік — постановка найважливіших цілей на основі глибокого педагогічного аналізу досягнутого результату з їхнім подальшим розкладанням на конкретні, проміжні цілі та віддзеркаленням
у завданнях школи.

Вимоги, які висуваються до мети:

 • конкретність (відчутність результату);
 • реальність (досяжність результату);
 • контрольованість (можливість оцінювання рівня досягнення результату);
 • спадкоємність.

Форма написання річного плану може бути різною: календарною (розбитою по місяцях), циклічною (містити певну циклічність форм роботи), текстовою (мати текстовий опис змісту), табличною (мати табличну форму написання), блоково-схемною (розбитою на певні блоки роботи).

План роботи Одеського НВК «Гімназія № 2» поєднує і циклічність, і блоковість, і табличну форму написання.

Річний план діяльності Одеського НВК «Гімназія № 2» на 20__/__ н. р.

Розділ I. Організація навчально-виховного процесу


з/п
Заходи Термін виконання Відповідальні Примітки

Забезпечення організованого початку нового навчального року

1 Затвердження в районному відділі освіти робочого навчального плану гімназії на новий навчальний рік До 1 вересня Заступник директора з НВР
2 Уточнення контингенту учнів. Складання шкільної мережі із 35 класів До 5 вересня Директор
3 Укомплектування школи педагогічними кадрами. Складання тарифікації учителів на 20__/__ н. р. Погодження педагогічного навантаження із профкомом школи До 1 вересня  Заступники директора з НВР
4 Перевірка стану та готовності матеріально-технічної бази кабінетів та школи загалом до нового навчального року. Оформлення актів та іншої документації про готовність школи, майстерень, спортивного залу та майданчику, спеціалізованих кабінетів до нового навчального року Серпень Директор, заступник директора з АГЧ
5 На базі 10-х класів відкрити профільні класи економіко-правового профілю  До 20 серпня  Директор, заступник директора з НВР
6 Унесення змін про рух учнів до алфавітної книги, картотеки учнів До 7 вересня  Директор,секретар
7 Укомплектування груп продовженого дня, груп для вивчення української та іноземних мов, занять із трудового виховання та фізичної культури До 14 вересня  Директор 
8 Надати допомогу раді гімназії у складанні плану роботи на поточний навчальний рік До 20 серпня Директор 
Оформлення та придбання бланків документації гімназії:класні журнали;

журнали роботи груп продовженого дня;

журнали роботи гуртків;

особові справи;

табелі успішності учнів 1—4-х, 5—11-х класів;

журнали заміни уроків;

оформлення книг внутрішньошкільного контролю

До 10 вересня 
9 Вивчення та аналіз навчальних програм, методичних листів, підручників Вересень Заступники директора з НВР,бібліотекар
10 Ознайомлення колективу гімназії із правилами внутрішньошкільного розпорядку, режимом роботи закладу, вимогами щодо ведення ділової документації До 24 серпня  Директор 
11 Затвердити розклад роботи дзвінків:1 урок — 8:30—9:10;

2 урок — 9:20—10:00;

3 урок — 10:20—11:00;

4 урок —11:20—12:00;

5 урок —12:05—12:45;

6 урок —12:55—13:35;

7 урок —13:45—14:25;

8 урок —14:30—15:10

До 24 серпня  Директор 
12 Затвердити класних керівників До 20 серпня Директор  Наказ
13 Затвердити завідувачів навчальних кабінетів До 7 вересня Директор Наказ
14 Складання та затвердження:розкладу уроків, занять факультативів, додаткових занять; До 15 вересня Заступники директора з НВР
графіку контрольних, лабораторних робіт, проведення моніторингових досліджень рівня розвитку навчальних навичок та вмінь учнів До 20 вересня 
15 Створення: Директор, заступники директора з НВР
методичної ради гімназії; До 31 серпня
учнівського комітету; 15 вересня
ради профілактики учнів із девіантною поведінкою; 15 вересня
ради з харчування; 5 вересня
ради із військово-патріотичного виховання; 15 вересня
комісії з охорони дитинства 15 вересня
16 Погодження, затвердження: Директор, заступники директора з НВР
нормативних документів роботи гімназії на навчальний рік; Серпень — вересень
плану роботи науково-методичних кафедр; Вересень
календарно-тематичного планування за предметами на семестр (на рік); Січень
графіку проведення відкритих уроків, заходів, тематичних контрольних робіт; До 10 вересня
планів роботи факультативів, гуртків; До 20 вересня
плану перепідготовки педагогічних працівників на новий навчальний рік; До 10 вересня
планів виховної роботи класних керівників на семестр (на рік); До 10 вересня
плану роботи шкільної бібліотеки; До 1 вересня
плану роботи методичної ради; До 10 вересня
плану роботи психолога; До 20 вересня
графіку чергування по школі, їдальні учнів, учителів; До 15 вересня
графіку навчально-виробничих екскурсій учнів 1—8-х, 10-х класів; До 1 вересня
плану роботи учнівського комітету До 10 вересня
17 Укомплектування гуртків, спеціальних медичних груп із фізичної культури, ГПД, груп для додаткових занять Вересень  Заступники директора з НВР, медична сестра
18 Перевірка працевлаштування випускників Вересень Класні керівники випускних класів
19 Затвердити режим роботи гімназії:Понеділок:

— проведення учнівських робочих лінійок;

— перевірка зовнішнього вигляду учнів;

— оперативна нарада адміністрації;

 

За необхідністю

Вівторок: наради з директором, методичні оперативки, профспілкові збори;Середа: день класних та виховних годин;

Четвер: робота гуртків, засідання учнівського комітету;

П’ятниця: засідання ради гімназії, проведення спортивних змагань, ігор, дискотек, гімназійних тематичних вечорів

Протягом року
20 Підготувати:журнал дитячого травматизму;

журнал обліку виховних заходів;

книги обліку заміщених уроків;

журнал обліку санітарних п’ятниць;

журнал обліку безкоштовного харчування

До 1 вересня Відповідальні особи
21 Видати накази по гімназії: Директор
про техніку безпеки; До 24 серпня
про розподіл обов’язків серед адміністрації; 1 вересня
про тарифікацію; 7 вересня
про зарахування учнів до гімназії; 1 вересня
про трудовий розпорядок гімназії; 1 вересня
про методичну роботу в гімназії; 14 вересня
про атестаційну комісію 21 вересня
22  Розподіл громадських доручень серед педагогічних працівників спільно з профспілковим комітетом (ПК) закладу До 1 вересня Директор, голова ПК 
23 Оновлення інформаційних стендів До 31 серпня Заступники директора
24 Узгодження з фінансовими органами та затвердження у відділі освіти районної адміністрації штатного розкладу на новий навчальний рік До 28 вересня Заступники директора
25 Оформлення статистичних звітів на початок навчального року До 5 вересня Заступники директора
26 Оновлення та корегування списків і відомостей про учнів-сиріт, напівсиріт, дітей із багатодітних сімей, дітей, чиї батьки зловживають алкоголем, педагогічно занедбаних дітей, дітей із девіантною поведінкою та залучення їх до позакласної роботи До 5 вересня Заступник директора
27 Проведення організаційних батьківських зборів
у 1—11-х класах
7 вересня  Класні керівники
28 Ознайомлення учнів 9-х, 11-х класів із нормативними документами про випуск та проведення державної підсумкової атестації, ЗНО До 14 вересня Директор, заступник директора з НВР, класні керівники
29 Корегування плану перепідготовки педагогічних працівників на новий навчальний рік До 7 вересня Заступники директора з НВР
30 Складання та затвердження графіку проведення відкритих уроків, заходів: Заступники директора з НВР
на І семестр; До 21 вересня
на ІІ семестр навчального року До 18 січня
31 Складання медичного реєстру учнів закладу за результатами проби Руф’є До 28 вересня Медична сестра
32 Проведення списання підручників та художньої літератури, що пройшли терміни фондування відповідно до вимог МОН України До 7 вересня Завідувачка бібліотеки
33 Проведення батьківських зборів у 9-х, 11-х класах
з метою ознайомлення із вимогами щодо оформлення документів про освіту, на приписку юнаків у військовому комісаріаті, із нормативними документами про випуск, проведення державної підсумкової атестації випускників, ЗНО
Жовтень Класні керівники
34 Організація роботи юних пожежників та інспекторів руху До 1 жовтня Заступник директора з НВР
35 Проведення зборів трудового колективу щодо затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників на новий навчальний рік До 31 серпня Директор, голова ПК

Виконання Законів України «Про освіту»,
«Про загальну середню освіту» та охоплення учнів навчанням

1 Перевірка наявності документів, що підтверджують подальше навчання учнів, які вибули за літо, та випускників До 10 вересня Заступник директора з НВР, класні керівники
2 Підготовка наказу щодо звільнення учнів від занять фізичною культурою за станом здоров’я До 1 вересня Директор, медична сестра
3 Організація контролю за відвідуванням занять учнями та його обліку в загальношкільному журналі оперативного контролю, електронно-пропускної системи Із 1 вересня Педагог-організатор 
Забезпечення збереження життя та здоров’я учасників НВП
1 Оформлення акту про виконання угоди з охорони праці До 1 вересня Директор
2 Підписання актів на дозвіл проведення навчальних занять у кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики, майстернях, спортзалах, акту прийому закладу До 30 серпня Директор, інженер з охорони праці, завідувачі кабінетів
3 Контроль за наявністю інструкцій з охорони праці, техніки безпеки в кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики, майстернях, спортзалах та інших приміщеннях, де це передбачено відповідними нормативними документами Протягом року Директор, інженер з охорони праці
4 Огляд кабінетів Зимові канікули Комісія
5 Контроль за наявністю планів евакуації на кожному поверсі Протягом року Заступник директора з АГЧ
6 Поновлення куточку з безпеки життєдіяльності До 31 вересня Заступник директора з НВР
Забезпечення своєчасного проходження працівниками закладу медичного обстеження та флюорографічного огляду До 1 вересня Медична сестра
8 Проведення вступного інструктажу з охорони праці з працівниками закладу До 1 вересня Директор
9 Проведення первинного (повторного) інструктажу з охорони праці на робочому місці з працівниками закладу До 1 вересня Заступники директора з НВР
10 Проведення вступного інструктажу та інших видів інструктажів з учнями закладу До 10 вересня Учителі-предметники, класні керівники
11 Контроль за веденням журналу реєстрації інструктажу учнів з охорони праці в кабінетах фізики, хімії, біології, майстернях, спортзалах та інших приміщеннях закладу Протягом року Заступники директора з НВР
12 Проведення загальних днів здоров’я та його затвердження Вересень,квітень Рада з фізкультури
13 Організація участі учнів у проведенні санітарних днів Протягом року Заступник директора з НВР
14 Практичні заняття щодо відпрацювання планів евакуації учасників навчально-виховного процесу Вересень, квітень Заступники директора з НВР
15 Організація поглибленого медичного обстеження учнів та забезпечення умов для його якісного проведення За графіком Заступники директора з НВР, медична сестра
16  Контроль за роботою гімназії в зимових умовах Грудень — лютий Директор
17 Дератизація та дезінфекція шкільних приміщень Протягом року Заступники директора з НВР

Розділ ІІ. Навчально-методична робота

№ з/п Зміст Терміни виконання Відповідальні Результати

Засідання педради

1 Серпень1. Аналіз роботи гімназії в 20__/__ н. р. та завдання на новий рік крізь призму сучасних поглядів на подальший розвиток освіти України. 28 серпня

 

Директор
2. Про реалізацію методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо виконання навчальних планів та програм у навчальному році. Заступники директора з НВР
3. Затвердження річного плану роботи гімназії на 20__/__ н. р. Директор
4. Вибори секретаря педради
2 Листопад1. Стимулювання позитивного ставлення до навчання, створення умов для ефективної мотивації на уроках української мови та літератури.

2. Виховання інтересу до колективної творчої діяльності, лідерських та організаторських якостей у старшокласників.

3. Про перебіг виконання шкільної програми «Обдарована дитина»: творчі надбання, реалії, перспективи, робота
з курсовими проектами

17 листопада

 

Творчі групи
3 Січень1. Творче використання прогресивних технологій навчання та сучасних прийомів педагогічної техніки у процесі викладання історії.

2. Робота вчителів фізичної культури та предмета «Захист Вітчизни» щодо формування особистісних якостей та соціальної активності учня — громадянина-патріота України.

3. Самоаналіз власної діяльності та самоосвіта — реальні шляхи підвищення професійної майстерності вчителів іноземних мов

19 січня

 

Творчі групи

 

 

 

4 Березень1. Формування нових підходів до здійснення аналітичної діяльності, спрямованої на ефективний розвиток початкової школи.

2. Стан формування в учнів міцних знань та вмінь працювати з комп’ютером, із конкретним програмним продуктом на уроках інформатики.

3. Результати моніторингу виконання існуючих комплексно-цільових програм гімназії

22 березня

 

Творчі групи
4. Про перебіг виконання рішень педради Секретар педради
5 Травень1. Про звільнення учнів 9-х та 11-х класів від ДПА та ЗНО.

2. Про випуск та нагородження учнів 11-х класів.

3. Про визначення претендентів на нагородження медалями серед учнів 10-х класів за результатами семестрового та річного оцінювання.

Заступники директора
4. Про затвердження навчального плану гімназії на 20__/__н. р. Директор
5. Про перебіг виконання рішень засідання педради Секретар засідання педради
6 Червень1. Про переведення учнів 1—8-х, 10-х класів до наступних класів.

2. Про випуск та нагородження учнів 9-х класів.

3. Про підготовку до освітнього процесу у 20__/__ н. р

Директор, заступники директора з НВР

Наради з директором

1 СерпеньЗабезпечення організованого початку навчального року:
1. Забезпечення учнів підручниками, учителів — навчальними програмами. 28 серпня Бібліотекар Наказ
2. Організація харчування учнів, питного режиму у школі. Харчування дітей пільгових категорій. Заступники директора Наказ
3. Організація чергування учнів, учителів по гімназії та їдальнях. Заступники директора Наказ
4. Про дотримання санітарно-гігієнічних норм під час освітнього процесу. Заступники директора Наказ
5. Працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів. Класні керівники Наказ
6. Комплектування класів, організація роботи ГПД. Директор Наказ
7. Про огляд навчальних кабінетів, їхню готовність до початку навчального року. Заступники директор Наказ
8. Виконання вчителями та працівниками статуту, правил внутрішньошкільного розпорядку, дотримання інструкцій з техніки безпеки на робочому місці, Закону України «Про пожежну безпеку» Інженер з ТБ 
2 Вересень1. Про створення необхідних умов для забезпечення оптимального функціонування всіх ланок гімназії. 8 вересня Директор Наказ
2. Про дотримання вчителями та учнями норм внутрішньошкільного розпорядку. Заступники директора Наказ
3. Про використання державної символіки. Наказ
4. Про організацію роботи органів учнівського самоврядування. Наказ
5. Про надання необхідної підтримки учням-переселенцям з Донецької та Луганської областей, АР Крим. Наказ
6. Про оптимізацію роботи з електронним журналом, пропускною системою. Наказ
7. Про календарне планування програмового матеріалу Наказ
2 Жовтень1. Про організацію роботи з учнями різних груп здоров’я на уроках фізичної культури та Захисту Вітчизни. 20 жовтня Заступники директора Наказ
2. Про розвиток організаційно-педагогічної системи підтримки обдарованих учнів. Робота гуртків, клубів, шкіл олімпійського резерву. Підготовка учнів до участі в І—ІІІ етапах всеукраїнських предметних олімпіад. Директор Наказ
3. Про проведення атестації педагогічних працівників. Наказ
4. Результати перевірки класних журналів. Наказ
5. Про організацію самоосвітньої роботи вчителів гімназії. Наказ
6. Про організацію та проведення осінніх канікул Наказ
3 Листопад1. Адаптація учнів 1-х та 5-х класів до навчання. Створення умов для розвитку, збереження і зміцнення здоров’я дітей. 17 листопада Заступники директора, відповідальні працівники Наказ
2. Про дотримання ТБ на уроках фізичного виховання, трудового навчання, фізики, хімії, інформатики. Про стан дитячого травматизму. Наказ
3. Індивідуальна робота вчителів з учнями, які є претендентами на нагородження медалями за особливі успіхи у навчанні. Наказ
4. Ведення ділової документації, класних журналів, результати вибіркової перевірки поурочного планування вчителями НВК.
5. Про організацію та проведення місячника військово-патріотичного виховання Наказ
4 Грудень1. Про перебіг виконання навчальних програм та календарних планів. 15 грудня Заступники директора з НВР Наказ
2. Підготовка до проведення новорічних та різдвяних свят. Наказ
3. Про заходи з охорони праці та протипожежної безпеки під час проведення новорічних свят. Наказ 
4. Система роботи класних керівників, учителів щодо запобігання дитячому травматизму, профілактики жорстокості, правопорушень і злочинності, наркоманії, СНІДу. Заступники директора з НВР Наказ
5. Про організацію роботи вчителів під час зимових канікул. Наказ
6. Про перебіг атестації педагогічних кадрів та курсову перепідготовку. Директор Наказ
7. Робота з учнями, які мають початковий рівень знань з основних навчальних предметів, з обдарованими учнями. Заступник директора з НВР
8. Про результати контролю навичок читання учнів 2—4 -х класів Наказ
5 Січень1. Про результати навчання учнів у I семестрі 26 січня Заступники директора з НВР Наказ
2. Підсумки перевірки стану ведення робочих зошитів, зошитів для контрольних робіт, щоденників у І семестрі. Довідка
3. Підсумки участі учнів гімназії у предметних районних олімпіадах. Підготовка до участі в обласних олімпіадах. Довідка
4. Про результати анкетування учнів 9-х класів «Моя майбутня професія». Довідка
5. Про перебіг виконання річного плану Психолог Наказ
6 Лютий1. Стан відвідування учнями школи та робота щодо запобігання правопорушенням. 16 лютого Заступники директора з НВР Наказ
2. Про проведення індивідуальних занять та консультацій у 2—9-х класах. Наказ
4. Про підготовку до проведення ДПА, ЗНО у 20__/__ н. р. Наказ
5. Про результативність позакласної роботи з предметів, участь учнів у предметних конкурсах, олімпіадах Наказ 
7 Березень1. Підготовка до Дня цивільної оборони. 15 березня Заступники директора з НВР Наказ
2. Про перебіг атестації педагогічних працівників. Нарада
3. Інформація про організацію харчування. Наказ
4. Про результати адміністративного контролю якості навчання учнів 10—11-х класів. Наказ
5. Проведення тижня початкових класів. Наказ
6. Робота вихователя ГПД з розвитку індивідуальних
і творчих здібностей молодших школярів
Наказ
8 Квітень1. Ознайомлення з інструктивно-нормативною документацією про завершення навчального року. 19 квітня Заступники директора з НВР
2. Про організацію проведення ДПА в 9-х та 11-х класах. Наказ
3. Про результати вимірів якості знань учнів із математики. Наказ
4. Про систему виховної роботи класних керівників за Національною програмою виховання. Наказ
5. Про виконання навчальних програм. Наказ
6. Про результати адміністративного контролю якості знань учнів 4-х класів та взаємовідвідування уроків учителями-предметниками та класоводами Довідка
9 Травень1. Проведення адміністративних контрольних робіт у 1—3-х, 5—8-х та 10-х класах. Результати ІІ семестру. 24 травня Заступники директора з НВР Наказ
2. Про комплектування педагогічних працівників на 20__/__ н. р. Співбесіди
4. Про виконання річного плану роботи гімназії. Наказ
5. Про організацію оздоровлення учнів, організацію роботи літнього табору. Повідомлення
6. Про організацію закінчення навчального року, проведення свята Останнього дзвоника. Наказ
7. Про набір учнів до гімназії. Наказ
8. Про порядок оформлення документів за підсумками 20__/__ н. р. Наказ
10 ЧервеньПро підготовку гімназії до нового навчального року 4 червня Директор

Методична робота

1 Організаційне засідання творчих груп. Планування роботи на науково-методичною проблемою гімназії: «Розвиток в учнів комплексу громадянських якостей засобами сучасного уроку та з урахуванням традицій національної педагогіки» 28 серпня Завідувачі кафедр

Засідання методичної ради

2 Серпень1. Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Завдання методичної служби гімназії на 20__/__ н. р.: «Розвиток в учнів комплексу громадянських якостей засобами сучасного уроку та з урахуванням традицій національної педагогіки».

2. Розподіл обов’язків між членами методичної ради.

3. Визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогів у 20__/__ н. р.

4. Про організацію науково-дослідної роботи учнів та педагогів.

5. Схвалення планів роботи шкільних методичних комісій, методичної ради, затвердження планів роботи творчих груп, постійних семінарів, школи професійного становлення молодих педагогів

27 серпня Директор
3 Листопад1. Про участь учителів гімназії в районному етапі конкурсу «Учитель року».

2. Планування тематичних майстер-класів провідних вчителів гімназії.

3. Про роботу інформаційного центру гімназії.

4. Про підготовку учнів до участі у всеукраїнських олімпіадах, конкурсах-захистах науково-дослідних робіт слухачів МАН, предметних конкурсах, турнірах.

5. Про створення навчально-методичних комплексів кабінетів відповідно до вимог положення про кабінети.

6. Розгляд та погодження методичних доробок учителів школи, які підготовлені до друку

10 листопада Заступники директора з НВР, завідувачі кафедр 
4 СіченьНауково-практична конференція «Імідж сучасного вчителя. Із чого складається і як його створити?» 27 січня Психолог
5 Березень1. Про підготовку учнів 11-х класів до ЗНО та роль учителя-предметника.

2. Інноваційна грамотність педагога як умова розвитку його професіоналізму.

3. Аналіз результатів роботи щодо підвищення педагогічної майстерності та якості освітнього процесу.

4. Творчі звіти вчителів, які атестуються «Роль творчої лабораторії вчителя у підвищенні ефективності уроку»

1 березня Заступники директора з НВР, завідувачі кафедр
6 Травень1. Аналіз циклограми участі вчителів школи у методичній роботі протягом року.

2. Експертна оцінка результативності методичної роботи у 20__/__ н. р.

12 травня Заступники директора з НВР, завідувачі кафедр
7 Робота науково-методичних кафедр:кафедра романо-німецької філології;

природничо-математичних наук;

початкових класів;

гуманітарних наук;

здоров’я та фізичної культури

Протягом року Заступники директора з НВР, завідувачі кафедр
8 Робота постійних науково-методичних семінарів та семінарів практикумів (за окремими планами) Протягом року Завідувачі кафедр
9 Робота зі створення системи пошуку, розвитку, підтримки юних талантів, обдарувань:
1. Оновити базу обдарованих і талановитих учнів. Протягом року Директор
2. Залучити обдарованих учнів до роботи у творчих і наукових об’єднаннях. Заступники директора з НВР
3. Підготовка старшокласників до предметних олімпіад.4. Залучити обдарованих дітей до роботи на наукових кафедрах вищих навчальних закладів м. Одеси.

5. Залучити учнів до розробки наукових проектів, створення мультимедійних засобів навчання, підготовки відкритих уроків, майстер-класів вчителів гімназії.

6. Організувати участь старшокласників у роботі наукових конференцій Одеських вищих навчальних закладів.

7. Залучати учнів до підготовки та проведення свят, концертів, творчих конкурсів.

8. Представляти кращих учнів для нагородження почесними грамотами, іменними стипендіями

Завідувачі кафедр
10 Циклічні методичні оперативні наради:1. Як заповнювати журнал? Протягом року Заступники директора з НВР
2. Вимоги до письмових робіт та перевірки зошитів учнів (учителі мовники, математики).3. Сучасні методи навчання: їхнє використання, власний досвід учителів.

4. Методика підготовки домашніх завдань та їхнє перевірка.

5. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів та їхнє об’єктивне застосування.

6. Готуємось до атестації. (індивідуальна)

7. Робота з нормативними документами МОН України.

8. Підготовка учнів до зовнішнього незалежного оцінювання (учителі, які працюють у 10—11-х класах)

Завідувачі кафедр
11 Робота психолого-педагогічного консиліуму:1. Результати адаптації учнів 5-х класів до умов гімназії. Напрями індивідуальної, групової, колективної роботи з учнями. Листопад Класні керівники, заступники директора з НВР
2. Результати навчання учнів 9-х класів, рівень їх вихованості, виявлених здібностей до навчання у профільних класах гімназії. Березень Класні керівники, заступники директора з НВР
3. Результати навчання учнів 11-х класів, рівень їхньої вихованості, виявлених здібностей до навчання у профільних вищих навчальних закладах Квітень Психолог, заступники директора з НВР
12 Предметні місячники (тижні):тиждень фізичної культури і здоров’я; Вересень Відповідальні працівники
декада рідної мови «Мова моя українська, мова моя материнська»; Березень
декада морального виховання «Людина починається
з добра»;
Листопад
тиждень гуманітарних наук; Лютий
місячник цивільної оборони; Квітень
тиждень ОБЖ; Травень
тиждень природничо-математичних наук; Жовтень
тиждень іноземних мов; Протягом року
тиждень військово-патріотичного виховання Грудень

Атестація педагогічних кадрів

1 Корегування перспективного плану атестації педагогічних кадрів на навчальний рік До 14 вересня Директор  План 
2 Створення атестаційної комісії Вересень Директор Наказ
3 Ознайомлення педагогічного колективу зі списком педагогічних працівників, уключених до атестації Вересень 
4 Перевірка строків проходження медпрацівниками курсової перепідготовки До 5 жовтня  Заступники директора
5 Прийняття заяв педагогічних працівників про згоду на включення їх до атестації До 10 жовтня Директор
6 Засідання шкільної атестаційної комісії № 1:розгляд заяв на проходження атестації, затвердження графіка проведення атестації;

наказ про атестацію педпрацівників;

закріплення учителів, які атестуються, за членами атестаційної комісії та вчителями-методистами

До 19 жовтня Директор
7 Оновлення матеріалів у шкільному куточку атестації медпрацівників До 2 листопада Заступники директора Стенд
8 Оформлення папок для накопичення матеріалів учителів, що атестуються До 2 листопада
9 Складання графіків проведення відкритих уроків та позакласних заходів До 16 жовтня
10 Засідання шкільної атестаційної комісії № 2:«Аналіз ходу атестації педагогічних працівників» До 21 грудня
11 Вивчення системи роботи вчителів, які атестуються, за рівнем кваліфікації та загальної культури Січень Заступники директора, психолог
12 Складання характеристик та оформлення атестаційних листів Березень Члени комісії
13 Ознайомлення вчителів, які атестуються, з характеристиками Березень Директор
14 Засідання шкільної атестаційної комісії № 3:«Затвердження матеріалів атестації та порушення клопотання про встановлення вищих категорій та присвоєння педагогічних звань медпрацівникам» Березень Члени комісії
15 Засідання шкільної атестаційної комісії № 4:остаточне оформлення атестаційних листів; Квітень Заступники директора з НВР
«Про результати атестації на вищу категорію та звання»; Наказ
«Про зміну кваліфікаційних категорій медпрацівників» Наказ

Робота із забезпечення якісного навчання учнів

1 Пояснення учням основних положень Конституції України, Декларації про суверенітет України, Конвенції про права дитини, Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, Адміністративного кодексу України, Закону України «Про загальну середню освіту» Вересень Директор, класні керівники
2 Провести позакласні години з вивчення державної символіки України Вересень Заступник директора з НВР
3 Скласти графіки індивідуальних консультацій учителів-предметників Вересень,січень Заступник директора з НВР
4 Здійснити діагностування:регулятивної (вікової) сфери діяльності учнів;

особливостей інтелектуальної сфери учнів

Вересень — жовтень Психолог
5 Провести пробні контрольні роботи, визначити стартовий рівень загально-навчальної підготовки учнів (за ступенями навчання) 10—20вересня Заступники директора з НВР 
6 Виявити психолого-педагогічне забезпечення адаптації учнів 5-х класів:виявити рівень підготовленості п’ятикласників до навчання в середній школі;

вивчити вимоги до визначення та організації виконання домашніх завдань учнями;

проаналізувати результати навчання учнів;

організувати заняття психологом гімназії з учнями;

вивчати рівень підготовленості учнів до навчання
в середній школі;

проконтролювати стан навчального процесу у 5-х класах із метою вивчення наступності з початковою школою

Жовтень — листопад Заступники директора з НВР  Наказ
7 Провести день відкритих дверей для батьків «Дім, який ми будуємо разом» Жовтень Директор
8 Провести анкетування учнів, які мають труднощі у навчанні; провести співбесіди з ними; допомогти учням скласти індивідуальні плани подолання перешкод у навчанні Вересень — жовтень Рада гімназії
9 З метою вирішення проблем адаптації учнів до освітніх вимог провести батьківські збори «Моя доросла дитина!» Вересень Психолог, класні керівники
10 Свято обдарованості. Нагородження переможців предметних олімпіад, творчих та інтелектуальних конкурсів Березень Директор, голова ради гімназії
11 Удосконалити видавничу діяльність учителів та учнів Протягом року Завідувачі кафедр

 

Розділ ІІІ. Виховна робота

 1. Виховання ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави. Виховання ціннісного ставлення до людей

Мета:

 • сформувати почуття любові до Батьківщини, до рідного краю; повагу до державних символів; усвідомлення значущості української мови і ставлення до неї як до духовної цінності;
 • сприяти формуванню активної громадянської позиції, відповідальності за долю України;
 • прищеплювати повагу й толерантне ставлення до представників інших народів, віросповідань і культур. 
з/п Назва заходу Термін виконання Відповідальні Класи Примітки
1 Установча зустріч з учнями школи з теми «Напрями роботи класних колективів на новий навчальний рік та виконання статуту гімназії» 29 серпня Адміністрація гімназії 1—11-ті
2 День знань. Свято Першого дзвоника 1 вересня  Заступники директора 1—11-ті
3 Проведення загальногімназійного першого уроку Класні керівники 1—11-ті
4 Загальногімназійні батьківські збори 9 вересня Адміністраціяшколи, класні керівники 1—11-ті
5 Установча конференція учнівського комітету гімназії 15 травня Педагог-організатор 5—8-мі, 9—11-ті
6 Фотовиставка учнівських фоторобіт «Франція. Великобританія — новий навчальний простір»» Оргкомітет  5—11-ті
7 Робота волонтерських тематичних груп:«Правознавець» (за окремим планом);

«Здоровий спосіб життя» (за окремим планом);

«Юні інспектори руху» (за окремим планом);

«Юний пожежний» (за окремим планом)

Керівники гуртків 1—11-ті
8  Робота євроклубу (за окремим планом) Керівник клубу 5—11-ті
9  Тематичні класні години за темами:«Вічна пам’ять героям-партизанам»;

«Нові герої сучасності — українська Небесна Сотня»;

«Герої-кіборги — охоронці земель України»

22 квітня Класні керівники 1—11-ті
10 Місячник безпеки дорожнього руху (за окремим планом) 2 вересня — 3 жовтня Класні керівники 1—11-ті
11 Акція «Діти, допоможіть дітям» 2 рази на семестр Класні керівники, рада гімназії 1—11-ті
12 Організація співпраці з військовою частиною Одеського військового округу (за окремим планом) Заступник директора з НВР 5—11-ті
13 Робота загону «Юні козачата» (за окремим планом) Учитель української літератури 6-ті
14 Загальногімназійне святкове засідання євроклубу, присвячене Міжнародному дню миру
з теми «Ми за мир на планеті Земля»
21 вересня Керівник клубу 5—11-ті
15 Святковий концерт та лінійки до Дня вчителя Оргкомітет 11-ті
16 Урочисті збори, присвячені посвяті учнів 5-х класів у гімназисти 23 жовтня Класні керівники 5-х 5-ті
17 Організація тематичної виставки бібліотеки гімназії «Бібліотека — скарбниця мудрості
і знань» (до Всеукраїнського дня бібліотек)
30 вересня Бібліотекар школи 5—11-ті
18 Операція «Живи, книго!» (за окремим планом) Бібліотекар школи 1—10-ті
19 Зустріч із випускниками минулих років 5 лютого Педагог організатор 1—10-ті
20 Святкова лінійка, присвячена Дню визволення Одеси від німецько-фашистських загарбників 10 квітня Учитель історії 5—9-ті
21 Екскурсії по етнографічній залі гімназії «Славімо Кобзаря!» Відповідальний за залу вчитель української літератури 5—11-ті
22 Проведення операції «Урок» 9—13 вересня Педагог-організатор 5—11-ті
23 Загальногімназійний урок історії «8 жовтня — Міжнародний день Голокосту ромів» 7 жовтня Учителі історії 5—11-ті
24 Міжнародний культурно-навчальний проект «Європейська освіта: Одеса — Париж» (за окремим планом) Керівник клубу 8—11-ті
25 Благодійна акція «Ветеран» 1 раз на чверть Педагог-організатор 5—11-ті
26 День Примирення. День матері (за окремим планом) 9 травня Учителі історії 5—11-ті
27 Участь у спортивно-патріотичних змаганнях «Сокіл», «Зірниця» Вересень Заступник директора з НВР 10—11-ті

 

 

 1. Виховання ціннісного ставлення до природи та навколишнього середовища

Мета:

 • сформувати екологічну культуру, навчити алгоритму гармонійного співіснування з природою та формувати зв’язки з національними традиціями; сформувати навички екологічного партнерства;
 • навчити базовим знанням екологічного законодавства, основам безпечної життєдіяльності
  в умовах екологічної кризи; брати участь у природоохоронній діяльності;
 • сформувати навички оздоровлення довкілля, відповідального ставлення до природи як середовища існування людини; почуття особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них.
№ з/п Назва заходу Терміни виконання Відповідальні Класи Примітки
1 Трудовий десант з озеленення кабінетів до початку нового навчального року До 9 вересня Класні керівники 1—11-ті
2 Екологічні брейн-ринги Учитель біології 9—10-ті
3 Операція «Друге життя книг, підручників та паперових видань» (збір макулатури) 1 раз на семестр Педагог-організатор 1—11-ті
4 Туристичні маршрути з відвідуванням природних парків та заповідників Класні керівники 1—11-ті
5 Випуск інформаційних бюлетенів із питань екології:«Чисте повітря»;

«Збережемо на землі зелень і блакить»;

«Екологічні катастрофи»

Класні керівники  1—10-ті
6 Організація трудових десантів та суботників: «Моє чисте місто», «Моя чиста планета» Класні керівники, учнівський комітет гімназії 5—11-ті
7 Акція «Нагодуй птаха» Грудень, січень Класні керівники 1—4-ті
8 Участь у роботі МАНу з питань екології Лютий Учителі 10—11-ті
9 Виставка-аукціон «Щедрі дари осені» 1—4-ті
10 Науково-практична конференція «Дзвони Чорнобилю» 25 квітня Учитель історії 10—11-ті
11 Двомісячник благоустрою пришкільної території Квітень — травень Заступник директора з АХЧ 1—11-ті
12 Відвідання міського ботанічного саду За планомкласного керівника Класні керівники 1—6-ті
13 Відвідання міського зоопарку За планомкласного керівника Класні керівники 1—6-ті

 

 

 1. Виховання ціннісного ставлення до праці

Мета:

 • сформувати усвідомлення дітьми значущості праці, потреби в трудовій активності, ініціативності, готовності до творчої діяльності; практичні вміння і навички ведення домашнього господарства; навички професійного самовизначення та корпоративної культури;
 • сприяти оволодінню знаннями з економічних законів і проблем суспільства; навичок колективної діяльності, основ ділової етики, володіння інформаційно-комунікативними технологіями. 
№ з/п Назва заходу Термін проведення Відповідальні Класи Примітки
1 Анкетування учнів «Моя майбутня професія» 16—18 вересня Психолог 9—11-ті
2 Проведення збору макулатури 1 раз на семестр Педагог-організатор 1—11-ті
3 Проведення тренінгів з основ ділової та корпоративної етики Психолог 5—10-ті
4 Проведення тренінгів з основ інформаційно-комунікативних технологій Керівник гуртка 9—11-ті
5 Зустрічі з викладачами вишів Одеси, України та світу Заступник директора з НВР 9—11-ті
6 Анкетування «Професії» Психолог 9-ті, 11-ті
7 Участь у творчих конкурсах з образотворчого мистецтва та трудового навчання Протягом року  Учителі 1—11-ті 
8 Акція «Допоможемо ветеранам» До 22 вересня, 10 квітня, 9 травня Педагог-організатор 1—11-ті 
9 Трудовий десант із прибирання шкільного приміщення 1 раз на чверть Трудові сектори класів 1—11-ті 
10 Тематичні виховні години з питань трудового виховання:«Професії моїх батьків»;

«Що означає культура навчальної праці»;

«Я це можу»;

«Сузір’я успішних професій»

Класні керівники 1—11-ті 

 

 

 1. Виховання ціннісного ставлення до культури і мистецтва

Мета:

 • сформувати високий рівень естетичної культури, потреби спілкування з мистецтвом (сприймання художніх творів, власна співтворчість);
 • розуміти й аналізувати художні образи мистецтва;
 • навчити розрізняти цінності; сформувати готовність до створення естетичного середовища;
 • сформувати навички до розробки й участі творчих і мистецьких проектах; розвивати творче самовираження та самореалізацію. Брати участь у позакласній та позашкільній діяльності.
№ з/п Назва заходу Термін проведення Відповідальні Класи Примітки
1 Проведення загальногімназійних урочистих лінійок: Заступники директора
Свято першого шкільного дзвоника; 1 вересня 1—11-ті
День учителя; Жовтень
День Святого Валентина; 14 лютого
урочисте нагородження переможців олімпіад та МАНу; Лютий
День визволення Одеси; 10 квітня
останній шкільний дзвоник (для учнів 11-х класів);
останній шкільний дзвінок (для учнів 9-х класів);
Міжнародний день захисту дітей 1 червня
2 Відвідування театрів, музеїв, експозицій міста Класні керівники 1—11-ті
3 Тематичні виховні години з питань естетичного виховання із запрошенням митців міста Класні керівники 1—11-ті 
4 Організація та проведення загальногімназійних свят: Класоводи 1-х класів, учителі початкових класів, класні керівники 1—11-ті
Свято Букварика; Травень
Свято золотої осені; Жовтень
новорічні свята; Грудень
Свято мам та бабусь; Березень
День Святого Валентина; Лютий
Урочисте вручення свідоцтв учням 9-х та11-х класів; Червень
День захисника України 14 жовтня
5 Участь у районних, міських, всеукраїнських творчих і мистецьких проектах Класні керівники 1—11-ті 
6 Конкурс аматорів англомовної поезії Жовтень Заступник директора з НВР 5—6-ті
7 Робота театру англійської драми Грудень Заступник директора з НВР 10-ті 
8 Конкурс постерів Листопад Заступник директора з НВР 7-мі
9 Конкурс пісень англомовних країн Грудень Учителі англійської мови 8-мі
10 Святкові ранки мовами, що вивчаються в гімназії (за окремим планом) Заступник директора з НВР 1—11-мі 
11 Концерти-зустрічі з мистецькими колективами міста Класні керівники 1—11-мі

 

 

 1. Виховання ціннісного ставлення до себе

Мета:

 • сприяти формуванню високого рівня здорового способу життя (духовного і фізичного); готовності до виконання різних соціальних ролей;
 • навчити розуміти й аналізувати «Я-концепцію»; орієнтуватися та адаптуватися в життєвих ситуаціях; вирішувати конфлікти на основі толерантності, терпіння; визначати життєві пріоритети, цілі та ідеали.
№ з/п Назва заходу Терміни виконання Відповідальні Класи Примітки
1 Тематичні виховні години із запрошенням фахівців:«Школа ввічливих наук»;

«Дотримання шкільної етики»;

«Я — за здоровий спосіб життя»;

«Шлях до себе»;

«Здоров’я — це спадщина чи власне надбання?»

Класні керівники 1—11-ті 
2 Організація роботи спортивних секцій: «Футбол», «Баскетбол», «Шахи» Заступник директора з НВР 1—11-ті
3 День здоров’я Вересень  Заступник директора з НВР 1—11-ті 
4 Медичний огляд учнів (за графіком міської дитячої поліклініки) 1 раз на семестр Класні керівники 1—11-ті 
5 Спортивні змагання з баскетболу, футболу, легкої атлетики (за окремим планом) Учителі фізичної культури 1—11-ті 
6 Робота волонтерської групи «Здоровий спосіб життя» (за окремим планом) Учитель біології 1—11-ті 
7 Психологічні тренінги (за окремим планом) Психолог 1—11-ті 
8 Декадник пожежної безпеки «Вогонь — друг чи ворог?» Березень Учитель фізики 1—11-ті 
9 Місячник безпеки руху «Стежка до школи» (за окремим планом) Вересень Керівник гуртка 1—11-ті 
10 Участь у фестивалі-конкурсі «Молодь за здоровий спосіб життя» Березень Керівник гуртка 9-й
11 Робота літнього оздоровчого табору «Світанок» Червень Начальник табору 1-ші, 5-ті, 10-ті
12 Випуск тематичних бюлетенів:«Здоров’я дитини — здоров’я країни»;

«Профілактика захворювань»;

«Грип — це небезпечно»;

«Куріння руйнує здоров’я»

Раз на чверть Медична сестра. 1—11-ті 
14 Науково-практична конференція «1 грудня — Міжнародний день боротьби зі СНІДом» 1 грудня  Учитель біології 10—11-ті
15 Усний інформаційний журнал:«СНІД — загроза людству»;

«Корисна їжа»;

«Режим дня»;

«Користування сучасними ґаджетами: користь та небезпека»

психолог 10—11-ті
16 Відвідування медичного музею при Одеському державному медичному університеті Класні керівники 9—11-ті
17 Тиждень правових знань «Вивчаємо закони України» (окремий план) Жовтеньлютий Керівник гуртка 5—11-ті
18 Робота волонтерської групи «Правознавець» (за окремим планом) Керівник гуртка 5—11-ті
19 Батьківські збори Раз на чверть Класні керівники 1—11-ті
20 Робота з дітьми, схильними до правопорушень (за окремим планом) Протягом року Класні керівники 10—11-ті
21 Рейди перевірки відсутності учнів на уроках та контроль виконання домашніх завдань Рада гімназії 1—11-ті
22 Співпраця з працівниками кримінальної міліції, службою у справах неповнолітніх Протягом року Заступник директора 1—11-ті
23 Організація занять із вивчення Конвенції про права дитини Протягом року Учитель історії та права 1—11-ті
24 Проведення моніторингу обізнаності особистості з різними формами шкідливих звичок Жовтень,грудень Психолог 9—11-ті
25 Робота з учнями під час канікул (за окремим планом) Канікули Класні керівники 1—11-ті

 

Розділ ІV. Контрольно-адміністративна діяльність

з/п Заходи Термін виконання Відповідальні Результат контролю

СЕРПЕНЬ

1 1. Перевірка готовності навчальних кабінетів до нового навчального року. До 24 серпня Директор Нарада вчителів
2. Перевірка виконання завідувачів навчальними кабінетами дотримування інструктивних вимог з техніки безпеки. Наявність і правильність оформлення відповідних журналів зі вступного інструктажу і на робочому місці, наявність у кабінетах інструкцій та куточків із техніки безпеки. 24 серпня Директор Нарада вчителів
3. Перевірка виконання відповідальними особами пунктів наказу з дотримування техніки безпеки
в поточному навчальному році.
До 18 вересня Комісія з охорони праці Нарада вчителів
4. Заслухати звіт завідувача бібліотеки про забезпеченість учнів підручниками на поточний навчальний рік та забезпечення вчителів періодикою 30 серпня  Бібліотекар  Нарада вчителів

ВЕРЕСЕНЬ

1 Адміністративний контроль: діагностичні контрольні роботи з математики, англійської мови (5—8-мі класи) До 28 вересня  Заступники директора з НВР Наказ 
2 Оглядовий контроль:перевірка особових справ учнів; До 7 вересня Директор, заступники директора з НВР Наказ
перевірка оформлення класних журналів;перевірка ведення зошитів; 14 вересня Завідувачі кафедр Наказ
перевірка ведення щоденників; 21 вересня Заступники директора з НВР Співбесіди з учнями та класними керівниками
перевірка стану ТЗН; Інженер із техніки безпеки
перевірка стану підручників в учнів (операція «Живи, книго!») Бібліотекар
3  Персональний контроль: вивчення рівня професійної майстерності та фахової підготови та учителів-стажистів 25—30 вересня Заступники директора з НВР Оперативна нарада
4 Тематичний контроль:1. Перевірка календарного планування. До 14 вересня Заступники директора з НВР Оперативна нарада
2. Перевірка індивідуальних планів самоосвітньої роботи вчителів гімназії. До 26 жовтня Засідання кафедр
3. Перевірка організації та проведення батьківських зборів. До 21 вересня Оперативна нарада
4. Контроль за комплектуванням груп на уроки фізичної культури. До 29 вересня Наказ
5. Проведення тематичного тижня з основ безпеки життєдіяльності «Запобігти. Врятувати. Допомогти». 10—17 вересня Наказ
6. Контроль за організацією роботи з учнівського самоврядування 17—24 вересня Наказ
5 Класно-урочний контроль: стан відвідування школи учнями Постійно Нарада

ЖОВТЕНЬ

1 Тематичний контроль:1. Підготовка до засідання педради з теми «Стимулювання позитивного ставлення до навчання, створення умов для ефективної мотивації на уроках української мови та літератури». 5—17 жовтня Заступники директора з НВР

 

Засідання педради

 

2. Підготовка до засідання педради з теми «Виховання інтересу до колективної творчої діяльності, лідерських та організаторських якостей у старшокласників». 5—17 жовтня
3. Підготовка до засідання педради з теми «Про перебіг виконання шкільної Програми ”Обдарована дитина“: творчі надбання, реалії, перспективи, робота з курсовими проектами» 12—22 жовтня
2 Оглядовий контроль:1. Перевірка стану організації роботи гуртків та клубів. 12—16 жовтня Заступники директора з НВР Засідання кафедр
2. Перевірка організації роботи з обдарованими учнями. 19—23 жовтня Наказ
3. Перевірка ведення класних журналів, оформлення тематичного обліку знань. 22—23 жовтня Наказ
4. Перевірка ведення робочих зошитів української мови, математики. Оперативна нарада
5. Контроль за підготовкою закладу до осінньо-зимового періоду 26—30 жовтня Нарада
3 Адміністративні контрольні роботи:із математики (3-ті, 7-мі, 9-ті класи);

з української мови (4-ті, 8-10-ті класи);

із російської мови (9-ті, 10-ті класи);

із німецької та французької мов (6-ті класи)

Протягом місяця

 

Заступники директора з НВР

 

Оперативна нарада

 

4 Поточний контроль: дотримання учнями вимог до гімназійної форми Понеділок  Заступники директора з НВР Оперативна нарада

ЛИСТОПАД

1 Оглядовий контроль:1. Перевірка виконання учнями домашніх завдань. 10—14 листопада Директор, заступники директора з НВР Оперативна нарада
2. Перевірка класних журналів. Стан ведення предметних сторінок, оформлення проведених уроків заміни, ведення книги заміни уроків. До 10 листопада Наказ
3. Перевірка стану відвідування уроків учнями. Постійно Нарада при директорі
4. Перевірка ведення журналів гурткової роботи До 23 листопада Наказ
2 Тематичний контроль:1. Класно-узагальнювальний контроль у 5-х класах. Вивчення рівня адаптації учнів до навчання в гімназії.

2. Виконання програми «Обдаровані діти». Організація та проведення предметних олімпіад

16—28 листопада Директор, заступники директора з НВР Нарада

 

3 Персональний контроль:Вивчення системи роботи вчителів, які атестуються.

Поурочне планування та щоденне планування виховної роботи

1—30 листопада

 

Атестаційна комісія Засідання атестаційної комісії
4 Оглядовий контроль:1. Перевірка виконання учнями вимог щодо шкільної форми.

2. Перевірка дотримання санітарно-гігієнічних норм.

15—20 листопада Заступники директора з НВР Засідання педради
3. Перевірка поурочного планування навчального матеріалу 20—30 листопада
4. Перевірка виконання планів виховної роботи класних 10—20 листопада

ГРУДЕНЬ

1 Тематичний контроль:1. Підготовка до засідання педради з теми «Творче використання прогресивних технологій навчання та сучасних прийомів педагогічної техніки у процесі викладання історії». 14—22 грудня Заступники директора з НВР  

Наказ

2. Підготовка до засідання педради з теми «Робота вчителів фізичної культури та захисту Вітчизни щодо формування особистісних якостей та соціальної активності учня — громадянина-патріота України». 7—19 грудня Оперативна нарада
3. Перевірка стану виконання навчальних програм 8—20 грудня Засідання кафедр
2 Адміністративні контрольні роботи:тестування з української літератури (11-ті класи);

з історії України (8—11-ті класи);

контрольні роботи з англійської мови;

перевірка техніки читання (1—4-ті класи);

із математики (8-мі класи)

10—21 грудня

 

 

 

Заступники директора з НВР

 

Наказ
3 Оглядовий контроль: перебіг підготовки курсових робіт учнів 10-х класів до захисту в МАН 1—4 грудня Завідувачі кафедр
4 Персональний контроль: відвідування уроків учителів, які атестуються; відкриті уроки 1—25 грудня Атестаційна комісія Засідання атестаційної комісії

СІЧЕНЬ

1 Тематичний контроль:1. Підготовка до науково-практичної конференції «Імідж сучасного вчителя. Із чого складається і як його створити?». До 9 січня Заступники директора з НВР Оперативна нарада
2. Перевірка виконання учнями домашніх завдань. 25—29 січня Наказ
3. Перевірка календарно-тематичних планів, планів виховної роботи До 20 січня  Оперативна нарада
2 Класно-узагальнювальний контроль у 9-х класах: аналіз стану навчально-виховної роботи в 9-х класах та рівня навчальних досягнень учнів 25 січня — 6 лютого  Заступники директора з НВР  Нарада
3 Персональний контроль:1 .Вивчення системи роботи вчителів, які атестуються. Протягом місяця Атестаційна комісія Засідання атестаційної комісії
2. Перевірка роботи класних керівників 8-х класів Наказ
4 Оглядовий контроль:1. Перевірка виконання управлінських рішень та наказів директора.

2. Перевірка залікових книжок.

3. Перевірка календарних планів

До9 січня

 

 

Директор, заступники директора з НВР  Оперативна нарада

ЛЮТИЙ

1 Тематичний контроль:1. Підготовка до засідання педради з теми «Інноваційна грамотність педагога як умова розвитку його професіоналізму» 15—26 лютого Директор, заступники директора з НВР
2. Вивчення стану викладання предметів: «Природознавство», «Я і Україна», «Я у світі» 1—16 лютого
3. Стан збереження підручників (акція «Живи, книго!») 16—27 лютого Бібліотекар
2 Персональний контроль: відвідування уроків учителів, які атестуються 2—28 лютого Атестаційна комісія  Засідання атестаційної комісії
3 Оглядовий контроль:1. Перевірка якості навчання учнів 10—11-х класів.

2. Стан відвідування школи учнями.

4. Перевірка організації та аналіз результатів участі команд ОНВК у спортивних змаганнях, творчих конкурсах

Протягом місяця.

 

Директор, заступники директора з НВР

 

Засідання кафедр
5. Перевірка стану навчальних кабінетів Наказ

БЕРЕЗЕНЬ

1 Адміністративні контрольні роботи:з укр. мови (4-ті, 9-ті, 10—11-ті класи);

з англійської мови (2-гі, 7-мі класи);

із математики (4-ті, 6—7-мі класи);

тестування з історії України (9-ті, 11-ті класи)

11—22 березня  Директор, заступники директора з НВР  НаказЗасідання кафедр
2 Тематичний контроль:1. Вивчення стану роботи груп продовженого дня.

 

Протягом місяця  Директор, заступники директора з НВР Засідання ради гімназії 
2. Перевірка піклувальною радою роботи шкільних їдалень Голова ради гімназії Оперативнанарада
3 Оглядовий контроль:1. Самоосвітня робота молодих учителів гімназії. 1—15 березня Зав. кафедрами Оперативна нарада 
2. Контроль за здійсненням харчування,медичним обслуговуванням учнів Протягоммісяця Директор Наказ

КВІТЕНЬ

1 Тематичний контроль:1. Перевірка виконання навчальних планів і програм. 11—15 квітня Директор, заступники директора з НВР Наказ
2. Перевірка підготовки до ЗНО та державної підсумкової атестації. 22—26 квітня Наказ
3. Перевірка підготовки до літньої практики та оздоровлення учнів. 21—25 квітня Оперативна нарада
4. Організація цивільного захисту та проведення дня цивільного захисту 4—8 квітня НарадаНаказ
2 Оглядовий контроль:1. Перевірка виконання нормативних документів, наказів учителями гімназії. 8 — 12 квітня Директор, заступники директора з НВР Нарада
2. Перевірка стану відвідування учнями навчальних занять, медичних довідок, які подаються учнями
в період пропусків занять.
15—19 квітня Наказ
3. Перевірка виконання планів виховної роботи класними керівниками 22—26 квітня Наказ

ТРАВЕНЬ

1 Тематичний контроль:1. Перевірка підготовки до державної підсумкової атестації. До 13 травня

 

Директор, заступники директора з НВР Оперативна нарада
2. Перевірка семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень учнів. До 28 травня  Наказ
3. Перевірка навичок читання учнів 1—4-х класів 20—24 травня Наказ
2 Адміністративні-контрольні роботи:з англійської мови;

з української мови;

із математики;

із зарубіжної літератури (тестування);

із фізичної культури (9-ті класи, тестування)

15—19 травня 

 

 

 

 

Заступники директора з НВР Нарада 
3 Персональний контроль: робота класних керівників випускних класів із документацією (класними журналами, особовими справами, підготовкою вихідних документів (правильність виставлення підсумкових оцінок, які будуть внесені в атестати та свідоцтва)) Протягом місяця  Директор, заступники директора з НВР  Наказ

ЧЕРВЕНЬ

1 Тематичний контроль:1. Аналіз якості результатів державної підсумкової атестації учнів 9-х, 11-х класів До 15 червня Директор, заступники директора з НВР Оперативна нарада
2. Перевірка класних журналів, особових справ, залікових книжок 3—14 червня Наказ
3. Перевірка організації та проведення оздоровчої роботи в таборі відпочинку «Світанок» 1—18 червня Наказ
Доповнення

 

 Сергій ВЕГЕРЧУК, директор Одеського НВК «Гімназія № 2» — спеціалізована школа I ст.

з поглибленим вивченням англійської мови

газета “Директор школи”, №5-6 березень 2018