Відповідно до Концепції «Нової української школи», стратегічні цілі й завдання вимагають переорієнтації науково-методичної роботи на пошук, розробку інноваційних шляхів розвитку всіх складових освітньої галузі, формування в освітньому середовищі сучасного педагогічного мислення та забезпечення розвитку, самоствердження і самореалізації особистості педагога. У 2015 р. на базі ЗОШ I—III ст. № 12 м. Кременчука Полтавської обл. заступники директорів шкіл міста створили творчу групу, яка працювала над проблемою «ІКТ в організації методичної роботи у навчальному закладі». На першому засіданні творчої групи управлінцям запропонували анкету, в одному з питань якої потрібно було назвати труднощі, які виникають під час роботи з педагогами. Однозначною майже в усіх колег була відповідь: «Глибокий професійний та якісний аналіз уроку».

► Відвідування й аналізування уроку та виховного заходу — це основне джерело знань про якість навчання і виховання в школі, про можливості педагогічного колективу для підвищення своєї професійної компетентності. Спостереження й аналіз уроку та виховного заходу — найскладніші серед посадових обов’язків заступників директорів із об’єктивних причин: доводиться аналізувати уроки з багатьох предметів інваріативної та варіативної частин навчальних планів, предмети за вибором, факультативи, позакласні заходи. Тим паче, що викладання кожного предмета ґрунтується не лише на основі загальних педагогічних закономірностей, а й має специфіку в змісті й методах викладання.

Досить часто аналіз уроків здійснюють у хронологічній послідовності перебігу уроку, фіксують лише зовнішні чинники; часто відсутня обґрунтована мета відвідування уроку та його аналізу; іноді під час аналізу керівники шкіл обмежуються загальними вказівками та несуттєвими зауваженнями; під час спостереження за перебігом уроку не завжди виходять на зв’язок між триєдиною метою уроку і його типом, між метою і змістом навчального матеріалу.

► Такий аналіз можна зробити лише за наявності якісного програмного продукту (який автор цієї статті О. І. Кійло, до речі, знайшла в Інтернеті (https://github.com/nvk12/lesson-characteristic).

О. І. Кійло після ґрунтовного вивчення всіх напрямів аналізу уроку й опрацювання навчальних програм внесла власні корективи та доповнення. Зокрема запропонувала творчій групі попрацювати над змістом цієї програми, щоб пристосувати її до освітнього процесу у ЗОШ І—ІІІ ст. № 12.

УАГА! Електронний конструктор аналізу уроків (заходів) розробляється окремо для кожного предмета згідно з чинними навчальними програмами. Зазначену програму автор адаптувала до аналізу уроків з усіх предметів початкової школи відповідно до Державного стандарту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20 квітня 2011 року (https://goo.gl/R8H5CK). 

Як працювати з електронним конструктором

Програму реалізовано засобами мови програмування Java з використанням бібліотеки графічних компонентів Swing. Важливо те, що така програма дає можливість об’єктивніше оцінювати рівень реалізації її основних завдань — навчальних, виховних і розвивальних (додатки 1—4 ).

Вибір мови програмування пов’язаний, насамперед, із тим, що програми, розроблені засобами цієї мови програмування, можна виконувати на комп’ютерах із різними операційними системами (наприклад, Linux, Windows, MacOS тощо).

Початок роботи

 1. Завантажити файл із програмою (https://github.com/nvk12/lesson-characteristic).
 2. Запустити generator.jar (для операційної системи Windows можна запускати програму з використанням start.bat). 

Генератор текстів складається з двох програмних компонентів:

компонента, що містить логіку генерування тексту із заданого числового коду;

компонента, який містить логіку відображення графічного інтерфейсу та взаємодії з користувачем. 

Опис формату вхідних даних

Для правильної роботи програми потрібен файл із вхідними даними — пронумерованими реченнями. На основі інформації з цього файлу програма генерує текст. Кожен рядок, який містить речення, повинен починатись із числа (після числа обов’язково повинна стояти крапка), решта рядка вважається реченням. Кожне речення обов’язково повинно мати унікальне число. 

Алгоритм роботи програми

 1. Запуск. Програма зачитує файл із реченнями
 2. Формування таблиці відповідності чисел і речень
 3. Обробка числового коду. Програма аналізує список чисел і для кожного знаходить відповідне твердження в таблиці відповідності чисел і тверджень (речень).
 4. Усі знайдені твердження (речення) об’єднуються в текст (характеристику) і відображаються користувачеві.

Графічний інтерфейс програми

Графічний інтерфейс програми містить текстове поле для введення числового коду, кнопку, яка відповідає за запуск алгоритму генерування тексту, а також текстове поле для відображення згенерованого тексту.

Зображення — це приклад роботи програми із аналізу уроків у початковій школі.

Очікувані результати

 • Зменшення витрат часу керівників шкіл на аналізування уроку;
 • ефективне використання системи зворотного зв’язку, що дає можливість виявити наявність непередбачуваних проблем і скоригувати роботу так, щоб допомогти педагогу знайти найефективніший шлях у вирішенні цих проблем;
 • інформаційна прозорість щодо якості проведення уроку;
 • забезпечення об’єктивності, неупередженості;
 • виокремлення циклічного характеру інноваційного процесу: поява нововведення, криза (вичерпаність можливості застосовувати нововведення), фініш (нововведення перестає бути таким);
 • забезпечення повноти висновків, які досягаються за допомогою аналізу основних напрямів роботи вчителя.

► Електронний конструктор аналізу уроку та виховного заходу пройшов апробацію майже в усіх навчальних закладах м. Кременчука Полтавської обл. й отримав схвалення адміністрацій і педагогічних колективів шкіл. За рішенням колегії департаменту освіти (протокол № 4/1 від 17.05. 2017 р.) ЕКАУ й ЕКАВЗ із 1 вересня 2017 р. запроваджується в усіх навчальних закладах м. Кременчука Полтавської обл.

Посилання на конструктори в Інтернеті:

 • конструктор аналізу уроку (середня та старша школа): https://goo.gl/zv5SZU;
 • конструктор аналізу виховного заходу: https://goo.gl/Fd7M8B;
 • конструктор аналізу уроку (початкова школа): https://goo.gl/VFjw7x. 

Використані джерела

 • Васьков Ю. В. Наукові основи сучасного уроку: теорія, технологія, досвід. Харків: Ранок, 2008.
 •  Гуменюк В. В. Інформаційне забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом: автореферат дис. канд. пед. наук. Київ: ЦІППО, 2001.
 •  Денисюк Л. М. Внутрішній контроль виховної роботи. Київ: Шк. світ, 2014.

Олександра КІЙЛО, заступниця директора з НВР ЗЗСО І—ІІІ ст. № 12,

учителька-методистка, відмінниця освіти України,

нагороджена почесною відзнакою «В. Сухомлинський», м. Кременчук, Полтавська обл.

газета “Завучь”, №8 квітень 2018

dodatok1 dodatok2 dodatok3 dodatok4