Відповідно до чинної Концепції профільного навчання допрофільну і про-
фільну підготовку в ЗЗСО здійснюють із метою професійної орієнтації учнів,
сприяння усвідомленому вибору ними напряму профільного навчання в старшій школі.
Основними складниками допрофільної та профільної підготовки є вивчення
окремих предметів на диференційованій основі, курси за вибором, інформаційна робота, профорієнтація. Методичні рекомендації спрямовані на допомогу в організації допрофільної та профільної підготовки вчителям, психологам, керівникам закладів загальної середньої освіти.

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КУРСИ ЗА ВИБОРОМ ДЛЯ ДОПРОФІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
ТА ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ
(орієнтовно)

Загальні положення

Відповідно до Концепції профільного навчання в старшій школі профіль навчання охоплює такі предмети: базові загальноосвітні, профільні та курси за вибором, факультативи.

Курси за вибором — це курси профільного характеру, які поглиблюють та розширюють межі профільних предметів, розвивають і доповнюють їх зміст (деякі з них інтегрують зміст).

Мета курсів за вибором: задоволення індивідуальних освітніх інтересів, потреб і схильностей кожного школяра.

Завдання курсів за вибором:

 • сприяти у виборі напряму чи профілю навчання у старшій школі (через вивчення курсів за вибором на допрофільному рівні учень має можливість свідомо вибрати профіль навчання);
 • поглиблювати знання з профільних предметів;
 • допомагати в професійному самовизначенні випускникам ЗЗСО;
 • стимулювати розвиток загальнонавчальних і професійних умінь та навичок учнів;
 • підготувати до зовнішнього незалежного оцінювання, державної підсумкової атестації.

Курси за вибором виконують основні функції, а саме:

 1. надбудови профільного курсу, вивчення основних профільних предметів на належному рівні шляхом насичення профільного курсу додатковим змістом, який поглиблює і розширює знання з основних предметів;
 2.  розвивають зміст одного з базових навчальних предметів, вивчення якого здійснюється на мінімальному базовому рівні, що дозволяє підтримувати вивчення суміжних предметів на профільному рівні чи одержувати додаткову освіту для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні з обраного предмета на профільному рівні;
 3. задовольняють пізнавальні інтереси в різних сферах діяльності людини.

Курси за вибором поділяються на два основні види:

 • предметно-орієнтувальні, які дають можливість учням реалізувати власні пізнавальні інтереси в обраній освітній галузі та формують уміння й способи діяльності для практично важливих завдань (навчальна практика, проектна
  технологія, дослідницька діяльність);
 •  міжпредметні, завдання яких полягає у створенні умов для формування індивідуальної освітньої траєкторії розвитку професійних інтересів учнів; підтримують мотивацію учнів, тим самим сприяють внутрішньопрофільній спеціалізації.

Зміст програм предметно-орієнтувальних курсів за вибором містить поглиблене вивчення окремих тем базових загальноосвітніх програм і забезпечує підвищений рівень вивчення того чи іншого навчального предмета.

Предметно-орієнтувальні курси за вибором поділяються на декілька груп:

 • курси підвищеного рівня, спрямовані на поглиблення навчального предмета. Такий курс дозволяє вивчити окремий навчальний предмет не на профільному, а на поглибленому рівні (у такому випадку всі розділи курсу поглиблюються рівномірно);
 • курси, де поглиблено вивчають окремі розділи основного курсу, що є обов’язковими в програмі цього предмета;
 • курси, де поглиблено вивчаються окремі розділи основного курсу, які не входять до обов’язкової програми цього предмета;
 •  прикладні курси за вибором, мета яких ознайомлення учнів із важливими шляхами й методами використання знань на практиці, розвиток інтересів учнів до сучасної техніки та виробництва;
 • курси вивчення методів пізнання природи;
 • курси за вибором історії предмета, що включено чи не включено до навчального плану (історія фізики, біології, хімії, географічних відкриттів, історія астрономії, техніки, релігії тощо);
 • курси вивчення методів розв’язування задач (математичних, фізичних, хімічних, біологічних тощо), складання та розв’язування задач на основі фізичного, хімічного, біологічного експериментів.

Зміст деяких спецкурсів повинен не повторювати зміст академічного чи профільного рівня, а доповнювати їх, мати інтегрований характер. Орієнтовне співвідношення обсягу базових загальноосвітніх, профільних предметів і курсів
за вибором визначається пропорцією 60 : 30 : 10.

Загальне навантаження учнів визначено Законом України «Про загальну середню освіту». Заклади загальної середньої освіти створюють ті чи інші профілі навчання шляхом комбінацій базових, профільних предметів і курсів за вибором.
Тим самим створюється гнучка система профільного навчання, яка дає змогу старшокласнику обрати індивідуальну освітню програму. Учням необхідно пропонувати обирати по 2—3 курси за вибором у кожному семестрі.

Кількість годин, передбачених на вивчення курсу за вибором, може коливатися залежно від теми та спеціалізації: 17—51 год на профільному рівні, 8—17 — на допрофільному рівні. Вибір спецкурсів повинен бути вільним для учнів, відповідати їхнім пізнавальним можливостям.

Система оцінювання

Курси за вибором не мають стандартів, а отже, не повинні піддаватися підсумковій атестації. Зміст і правила засвоєння їх програми заклад загальної середньої освіти визначає самостійно. Система оцінювання може бути бальна і рейтингова (диференційована, тестова, залікова, захист проектних робіт і рефератів тощо).

Вимоги до змісту та оформлення програм курсів за вибором

Розробляючи курси за вибором для старшої школи, треба враховувати такі принципи: індивідуальність, доступність, наступність, результативність.
Навчальний матеріал спецкурсу треба формувати відповідно до критеріїв відбору змісту:

 •  відповідність профілю навчального закладу;
 • урахування сучасних досягнень профільної наукової галузі;
 • урахування змісту базових навчальних предметів;
 • урахування регіональних потреб у працівниках певних спеціальностей та можливості реалізації програми спецкурсу (умови регіону, матеріально-технічна база закладу освіти тощо).

Згідно з листом МОН України «Порядок розроблення й запровадження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів» від 12.12.2002 № 1/9-556:

«3.4. Навчальні програми для реалізації варіативної складової загальної середньої освіти (спецкурсів, курсів за вибором) розробляються за участю вищих навчальних закладів, окремими особами або колективами, розглядаються й схвалюються регіональними інститутами післядипломної педагогічної освіти. Запроваджуються програми для реалізації варіативної складової навчальних планів наказом Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

3.5. Програми для факультативних занять, гурткової та інших форм позакласної й позашкільної роботи можуть бути розроблені вчителями, викладачами вищих навчальних закладів з урахуванням потреб закладів освіти та учнів у погодженні з методичними кабінетами відділів (управлінь) освіти міських рад та районних (міських) державних адміністрацій.

Запроваджуються програми для факультативних занять, гурткової та інших форм позакласної й позашкільної роботи наказом управлінь (відділів) освіти районних державних адміністрацій і міських рад».

Програма курсу за вибором, як і будь-яка навчальна програма, має містити: пояснювальну записку, змістову частину, додатки.

Титульний лист містить:

 • назву закладу освіти;
 • відомості про те, де, коли й ким затверджена програма;
 • назву курсу за вибором;
 • прізвище, посаду автора (авторів) програми;
 • назву міста, населеного пункту;
 • рік написання програми.

У пояснювальній записці повинні бути відбиті такі структурні елементи:
а) вступ: мета та завдання факультативу або курсу за вибором;
б) характеристика структури навчальної програми;
в) особливості організації освітнього процесу;
г) рекомендації щодо роботи з програмою.

Зміст навчального матеріалу програми можна подавати у вигляді таблиці разом із вимогами до рівня підготовки учнів.

Основні критерії якості програми спецкурсу:

 • відповідність загальним принципам розвитку системи освіти, критеріям відбору змісту;
 • реалізація завдань із підвищення якості загальної освіти;
 • забезпечення поєднання фундаментальних і практичних знань, розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів;
 •  розкриття значення набутих знань.

ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З НВР І ВЧИТЕЛЯ
щодо вибору та складання програми курсу за вибором

Основними вимогами до навчальних програм елективних курсів є:

 •  короткотривалість;
 • відповідність віковим особливостям учнів;
 • науковість змісту;
 •  практична спрямованість;
 •  можливість застосування інтерактивних методів навчання;

Курси за вибором:

 •  упроваджуються як шкільний компонент навчального плану;
 • вносяться в розклад і є обов’язковими для відвідування учнями;
 •  повинні задовольняти інтереси учнів;
 • можуть обиратися не тільки згідно з обраним профілем, а й за власним бажанням учня, який хоче поглибити власні знання з певних дисциплін. Наприклад: учень, який обрав гуманітарний профіль, може обрати курс за
  вибором з економіки, інформатики тощо.

У різних школах з однаковим профілем навчання можуть існувати різні за темою елективні курси. Це залежить від рівня підготовки вчителів, матеріально-технічної бази ЗЗСО, традицій школи, а найголовніше — від запитів, інтересів і можливостей самого учня.

Їм властивий:

 •  варіативний характер;
 • оригінальний зміст;
 • активні методи навчання.

Особливості курсів за вибором

Оскільки елективні навчальні предмети орієнтовані на задоволення запитів конкретних груп учнів, то можна допустити значне корегування програми, яку вчитель може здійснювати, виходячи зі своїх професійних можливостей, інтересів і особливостей та бажань учнів. Курси жорстко не визначають обов’язкового для вивчення обсягу навчального матеріалу, оскільки зміст підсумкового контролю (по можливості цікавішого, ніж зазвичай) визначає сам вчитель. Темп вивчення елективного курсу може бути адекватним реальній ситуації: на чомусь затримались через особливу зацікавленість учнів, щось розглянули оглядово, а деякий матеріал взагалі випустили.

► УВАГА! Оцінює можливість і педагогічну необхідність (логічність) курсів за вибором методична рада школи. Уведення до навчального плану курсу можливе після проведення експертизи методичною радою.

План проведення курсів складається адміністрацією школи відповідно до потреб закладу освіти, результатів анкетування учнів і їхніх батьків.

► УВАГА! Контроль за веденням курсів і підбір педагогічних кадрів для проведення курсів за вибором здійснює адміністрація школи.

Особливу роль в успішному введенні курсів за вибором відіграє підготовка додаткової літератури, використання комп’ютерних технологій, зв’язок із соціумом.

Як навчальна література для курсів за вибором можуть бути використані:

 • посібники з факультативних курсів для гурткової роботи;
 • науково-популярна література;
 •  довідкові видання;
 • друкований досвід закладів освіти;
 •  Інтернет-видання тощо.

Методи навчання на курсах за вибором

 • Самостійне вивчення основної й додаткової навчальної літератури та інших джерел інформації;
 • оглядові та настановчі лекції;
 •  лабораторні й лабораторно-практичні роботи;
 • семінари, співбесіди, дискусії, творчі зустрічі тощо;
 •  інформаційна підтримка за допомогою навчальних відеофільмів, електронних текстів, Інтернету тощо;
 • проведення творчих конкурсів, публічних захистів проектів;
 • екскурсії на виробництва, спеціалізовані виставки;
 • практики на навчальних робочих місцях.

Види курсів за вибором на допрофільному рівні

 • Пропедевтичні (вступні до предмета)
 •  пробні (предметного й міжпредметного характеру);
 •  орієнтувальні.

Пробні
Їхня мета:

 • зацікавити учнів певним предметом чи міжпредметною проблемою (наприклад, екологічною чи демографічною);
 • допомогти учневі в профільному самовизначенні, формуванні свідомого професійного вибору.

Орієнтувальні
Їхня мета:

 • ознайомити учнів із певною професією і зорієнтувати на вибір професії. Можна залучати батьківський комітет школи, де представники на громадських засадах розповідають про особливості своєї професії і агітують учнів за її вибір, колишніх учнів, що здобули певні професії тощо.

Типи курсів за вибором на профільному рівні:

 • предметні;
 • міжпредметні;
 • надпредметні.

Предметні курси, завдання яких поглиблення й розширення знань із предметів, які включено до базового навчального плану закладу загальної середньої освіти.

Предметні курси за вибором можна розподілити на декілька груп:
1) курси за вибором підвищеного рівня, спрямовані на поглиблення того чи іншого навчального предмета та тематично й тимчасово узгоджуються із цим навчальним предметом. Такий курс за вибором дасть змогу вивчити обраний предмет не на профільному, а на поглибленому рівні. У цьому разі всі розділи курсу поглиблюються більш-менш рівномірно;
2) курси за вибором, у яких поглиблено вивчають окремі розділи основного предмета, які включено до обов’язкової програми предмета;
3) курси за вибором, де поглиблено вивчають окремі розділи основного предмета, які не включено до обов’язкової програми предмета;
4) курси за вибором, мета яких ознайомити учнів із найважливішими методами застосування знань на практиці, розвиток зацікавленості учнів передовою технікою та виробництвом;
5) курси за вибором, присвячені вивченню методів пізнання природи;
6) курси за вибором, присвячені історії предмета, які включено до навчального плану ЗЗСО (історія фізики, біології, хімії, географічних відкриттів), та такі, що не включено до нього (історія астрономії, техніки, релігії тощо);
7) курси за вибором, присвячені вивченню методів розв’язування задач (математичних, фізичних, хімічних, біологічних тощо) складанню й розв’язуванню задач на засадах фізичного, хімічного, біологічного експериментів.
Міжпредметні курси за вибором, мета яких інтеграція знань учнів про природу і суспільство.
Надпредметні курси за вибором, які не включено до базового навчального плану.

► УВАГА! Курси за вибором в усіх випадках повинні відповідати запитам учнів, які їх вибирають, хоча ці курси і відрізняються цілям і змістом.

Підготувала Жанна СТАШКО
Джерела:
https://sites.google.com/site/smcprofil/programs/requirements
http://vokrda.kuprda.gov.ua/info/page/6834

Читайте також у газеті “Завуч” №17:

Підвищення кваліфікації, що надихає. Техніки, які можна використати вже завтра

Оцінювання в Новій українській школі: ресурс для розвитку замість вироку

Формування ціннісної орієнтації учнів. Семінар-практикум для вчителів

Методичний день учителя. Умови для творчого зростання

Економічна компетентність керівника школи. Що треба вміти і знати, аби бути

Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти України у 2018/2019 н. р. Витяг із Додатку до листа ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 19.07.2018 № 22.1/10-2573