Θ Планування навчання фізики
у 10-му класі
загальноосвітньої школи на 2018/2019 навчальний рік (2 год на тиждень)
Θ Фізичні диктанти. 7—8-мі класи
Θ Самостійні роботи. 7, 8, 10-ті класи