Θ Типовий перелік
засобів навчання та обладнання навчального
і загального призначення для кабінетів
природничо-математичних предметів
загальноосвітніх навчальних закладів