Перше, що спадає на думку, коли ми чуємо слово «каліграфія» — це саме мистецтво
східної писемності. Китайська, японська, арабська каліграфія є чимось більшим, ніж
гарними літерами на папері. Окрім цього, інші країни ще за стародавніх часів створювали
властивий лише їхній культурі стиль письма. Із самого початку зародження каліграфії цей
вид мистецтва зайняв велике місце у культурі людини, став відображенням особистості, її
емоційного стану, внутрішнього світу. Ще в Стародавньому Китаї під час імператорських
іспитів на державну службу саме каліграфія давала екзаменаторам важливе початкове
враження про потенційних кандидатів.

За останні роки збільшується кількість дітей із різними порушеннями писемного мовлення. Найбільшу увагу педагогів, логопедів, психологів серед таких мовленнєвих порушень привертає дисграфія. Це порушення спостерігають не лише серед учнів спеціалізованих навчальних закладів, а й серед учнів закладів загальної середньої освіти. Одним із найголовніших завдань школи є навчати каліграфічному письму. Оволодіння графікою в дітей із дисграфією та легкою розумовою відсталістю є важливим, оскільки без
знання графіки неможливо вивчати інші предмети.

Процес навчання письма є складним та багатоетапним. У дітей із дисграфією та легкою розумовою відсталістю він має проходити за іншою схемою та методикою, ніж у здорових. Щоб навчання було ефективним, потрібно враховувати загальний розвиток дитини з відхиленнями, розвиток її мисленнєвих операцій, пам’яті, уваги, уяви, орієнтаційно просторового та зорового сприйняття.

Щоб оволодіти письмом потрібна узгоджена робота зорового, рухового, мовленнєво-рухового та мовленнєво-слухового аналізаторів. Порушення узгодженої праці аналізаторів дає підставити говорити про дисграфію.

Дисграфія — це порушення процесу письма, яке проявляється головним чином у стійких, повторюваних помилках, що зумовлені несформованістю вищих психічних функцій, тобто дитині важко оволодіти писемними навичками. Порушення слухомовленнєвого сприймання усного мовлення відображається й на письмі.
До того ж науковці виділяють ще низку причин порушення письма:
• порушення зорового аналізу (нерозрізнення букв);
• розлади рухових уявлень письма.

Навчання письма, як показує практика, є нудним процесом як для абсолютно здорової дитини, так і для тієї, у якої фіксують мовленнєві порушення; у цей період дитина розумово майже не розвивається. Пояснити це можна тим, що процес навчання письма є монотонним та одноманітним, таким, що швидко стомлює, не активізує розумових і творчих здібностей. Учитель повинен враховувати емоційний стан дитини, організовувати роботу так, щоб на кожному етапі вона раділа своїм успіхам.

Однією із найважливіших вправ для навчання письма є вправа під назвою «Хвилинка каліграфічного письма». Саме ця вправа допомагає навчитися дитині з дисграфією та легкою розумовою відсталістю поєднувати букви, слова, речення, а пізніше — зв’язні тексти. Тривалість каліграфічної хвилинки на кожному із занять для дитини з мовленнєвими порушеннями повинна становити не більше ніж 5—6 хвилин. Це оптимальний час, за який дитина не встигає втомитися.

Під час навчання письма дітей із дисграфією та легкою розумовою відсталістю педагог застосовує каліграфічні хвилинки. За їх допомогою з кожним заняттям письмо стає цікавішим і не так стомлює. Кількістю занять може зрости згодом, але тривалість каліграфічної хвилини не повинна перевищувати 8 хвилин. Систематичні вправляння в письмі дають змогу зосередити увагу дитини на щоденному формуванні техніки письма.

Для дітей із мовленнєвими особливостями важливим є наповнення каліграфічної хвилинки необхідною лексичною, орфографічною та мовленнєвою діяльністю. За ефективного використання каліграфічної хвилинки можна не тільки вивчати написання тої чи тої букви у випадкових словах, а й підбирати слова-орфограми для скорочення часу на уроці. Робота під час каліграфічних хвилинок дає змогу навчити дітей із мовленнєвими порушеннями культурі оформлення письмових робіт, зокрема, як правильно розміщувати слова в рядку, як дотримувати полів, абзаців, як акуратно виправити помилку.

Відомий педагог-методист Тарас Хоменко пропонує хвилинки каліграфії на основі творів Василя Сухомлинського зі збірки «Всі добрі люди — одна сім’я», адже діти з дисграфією та легкою розумовою відсталістю будуть опановувати не лише написання тих чи тих літер, а й засвоювати уроки моральності та правила поведінки в суспільстві. Педагог-методист радить такі каліграфічні хвилинки проводити тільки після того, як діти ознайомляться з творами В. Сухомлинського на уроках читання.

Особливу увагу навчанню письма дітей із дисграфією приділено в системі Марії Монтессорі. Система поділяється на дві частини: перша — це малювання, що підготовлює до письма. Діти відтворюють на папері контури простих геометричних фігур великого розміру й заштриховують їх кольоровими олівцями. Аналіз послідовних дитячих малюнків показує, що штрихи, якими дитина заповнює фігури, спочатку короткі й неправильні, стають довшими та паралельними і, нарешті, фігури виявляються заштрихованими цілком реальними паличками, що тягнуться від одного краю фігури до інших.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВПРАВ ІЗ КАЛІГРАФІЇ:

 • більш детальна та тривала робота над формами всіх літер алфавіту;

 • більш детальна робота над різними видами з’єднань літер залежно від складності написання;

 • удосконалення всіх особливостей письма (нахил, лінійність, рівномірність елементів);

 • прискорення темпу письма для формування безвідривного і ритмічного написання складів, невеликих слів.

Друга частина методу навчання письма Монтессорі — це вивчення букв алфавіту за допомогою обмацування їхніх контурів, зроблених із наждачного паперу. Дитина обмацує контури букв зліва направо, тобто за тим напрямком, що відповідає напрямку письма. Одночасно їй повідомляють назву кожної букви. Перед безпосереднім написанням букв для дитини з мовленнєвими порушеннями корисними будуть такі прийоми М. Монтессорі.

Прийоми М. Монтессорі для дитини з мовленнєвими порушеннями

 1. Обмацування літери, яка вирізана з картону, що допомагає розвивати необхідні для письма м’язи
 2. Обведення літер спочатку вказівним, а потім вказівним та середнім пальцями в напрямку письма
 3. Обведення літер у напрямку письма за допомогою дерев’яної палички

Вправи цього типу допоможуть дитині з мовленнєвими порушеннями детально розглянути образ літери та запам’ятати її. Тільки після проведення таких методик можна переходити до безпосереднього навчання письма. Вивчаючи малу букву з дітьми з мовленнєвими та розумовими порушеннями, потрібно дотримувати таких порад: підбирати приклади, де буква стоїть на початку слова, у середині, у кінці, а буквосполучення будуть із верхнім, середнім та нижнім з’єднанням. Вивчаючи велику літеру, потрібно добирати зразки її поєднання відривно й безвідривно, з’єднання за допомогою сполучних ліній і без них.

Наприклад:
1) написання літери Д — один рядок;
2) написання складів: Ди, Да, Ду, Де, Дм, Дж, Дн тощо — один рядок;
3) написання речення, у якому б зустрічалась певна літера, і робота над його змістом.

Після детального вивчення кожної літери, учитель повільно переходить до вдосконалення почерку дітей із мовленнєвими та розумовими особливостями.

Використання вправ для дітей із мовленнєвими та розумовими особливостями

 1. Написання елементів букв поодинці, групами й у безвідривному сполученні.
 2. Написання малих і великих букв окремо, слів із ними.
 3. Написання малих букв групами безвідривно протягом усього рядка.
 4. Написання алфавіту букв з одночасним їх поєднанням
 5. Списування текстів для закріплення навичок письма.
 6. Письмо під диктовку з темпом, що наростає.
 7. Списування.

Робота для закріплення та остаточного формування почерку

 1. Списування текстів із підручника для ґрунтовного закріплення письма в зошиті в одну лінію, без обмежень у часі.
 2. Письмо під диктовку з темпом, що наростає.
 3. Написання великих та малих букв за алфавітом у певному темпі.
 4. Написання невеликих слів, цифр під такт.
 5. Повсякденний контроль за правильним написанням малих і великих букв, слів та речень.

Проблема корекції порушень письма в молодших школярів усе ще залишається актуальною. Це пов’язано з тим, що традиційні методи запобігання та корекції дисграфії не завжди ефективні. Не всі методики, що існують нині, є повноцінними засобами профілактики мовленнєвих порушень, проте найефективніша, на нашу думку, система Марії Монтессорі. Вона передбачає поступове навчання письма, починаючи з тактильних відчуттів дитини.

Використані джерела
1. Волкова Л. С., Селивестрова В. И. Хрестоматия по логопедии: извлечения и тексты. Москва: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. 656 с.
2. Корнев А. Н. Нарушение чтения и письма у детей. Санкт-Петербург: ИД «МиМ», 1997. 286 с.
3. Маслова Т. В., Найдьонова Н. А. Подолання дисграфії та дислекції в мінімальний термін на шкільному логопедичному пункті. Таврійський вісник освіти. 2014. № 2 (46). С. 155—163.
4. Рожнова В. М., Демидчик Г. С. Каліграфічні хвилинки — одна із форм удосконалення графічних навичок письма. Молодий вчений. 2014. № 4 (07). С. 74—76.
5. Тенцер Л. В. Психолінгвістичні механізми виникнення різних форм дисграфії у дітей молодшого шкільного віку. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. 2014. Вип. 26. С. 223—229.

6. Цигвінцева Є. О., Кравченко А. І. Профілактика дисграфії в дітей дошкільного віку засобами Монтесорі-педагогіки. Сучасні проблеми логопедії та реабілітації. 2016. 5 квітня. С. 68—70.
7. Хоменко Т. П. Хвилинки каліграфії та доброти за творами В. Сухомлинського (для учнів 2-го класу). URL: http://www.teacherjournal.com.ua/shkola/pochatkove-navchannyata-vixovannya/11759- xvilinki-kalgraf-ta-dobroti-za-tvorami-vsuxomlins-kogo-dlya-uchnv-2-klasu.html (дата звернення: 31.01.2018).

 

Алла ОЛЬШЕВСЬКА, учитель української мови Староприлуцької спеціальної загальноосвітньої
школи-інтернату смт Турбів, Вінницька обл.


Читайте також у газеті “Дефектолог” №2 :

ПРО АКТУАЛЬНЕ
«Прогресивні» педагогічні ідеї, або Чому наші діти досі не вундеркінди?
Каліграфічні хвилинки. Засіб корекції дисграфії дітей із легкою розумовою відсталістю
ТЕМА НОМЕРА
Мовлення й мислення. Підґрунтя розвитку людини, зумовлене роботою мозку
Діти з ООП. Організація інклюзивного навчання
Головні слова в реченні. Українська мова в 6-му класі
Диференціація звуків. Дидактичний матеріал для роботи з дітьми старшого дошкільного та молодшого шкільного віку з ООП
ОСВІТЯНАМ
Усе починається з дитинства. Виховний захід для дітей молодшого шкільного віку
Збільшення й зменшення числа. Урок математики для учнів із порушеннями слуху. 3-й клас