Офіційні правила акції «Читати не перечитати»

1.1. Організатором Акції «Читати не перечитати» (надалі – Акція) є ТОВ «Видавнича група «Шкільний світ», місцезнаходження: Україна, м. Київ, 01014, вул. Бастіонна, 15 (надалі – Організатор Акції).

1. Організатор акції «Читати не перечитати», Виконавець акції, подарунок.

1.2. Акція проводиться на території України** .

Дана Акція не є лотереєю, або послугою у сфері грального бізнесу.

Організатор надає Акційну продукцію, кожному хто виконав умови акції, що наведені нижче.

Кожен учасник має право на отримання* подарунків.

2. Строки Акції

2.1. Строк проведення акції – з 8 квітня по 20 травня 2019 року.

3. Продукція, що бере участь в Акції (надалі – Акційна продукція)

3.1. Акційною продукцією зазначеної Акції є книжкова продукція, яка надається в кількості 12 штук.

3.2. Назви книг Акційної продукції обирає Організатор.

4. Учасники Акції

Учасниками Акції можуть бути будь-які особи, що є громадянами України та досягли повноліття (18 років) та які в період проведення Акції належним чином виконали всі правила та умови цієї Акції, що наведені нижче.

5. Умови участі в Акції

5.1. Для того, щоб взяти участь в Акції будь-якій особі, що відповідає вимогам Розділу 4 даних Правил, і отримати Акційну продукцію – необхідно:

5.1.1. Протягом строку, зазначеного в п 2.1. цих Правил, передплатити Шкільний світ. Класичний комплект на 6 місяців з липня до грудня включно.

5.1.2. На електронну пошту Організатора podarunok@osvitaua.com надіслати фото або скановану копію квитанції про передплату, щоб засвідчити виконання Умов Акції.

5.2. Учасник Акції отримає Акційну продукцію одноразово.

5.3. Кожна надіслана квитанція бере участь у Акції одноразово.

6. Умови отримання Подарунка

6.1. Отримання Акційної продукції у вигляді книжкової продукції Учасником відбувається наступним чином: учасник передплачує Шкільний світ. Класичний комплект надсилає фото або скановану копію квитанції, що засвідчує передплату та контактну інформацію на електронну пошту Організатора podarunok@osvitaua.com . Поставка Акційної продукції відбудеться з початком передплати, тобто у липні.

6.3. Акційна продукція доставляється Учаснику за рахунок Організатора.

6.4. Інші умови отримання Акційної продукції:

– При надсиланні однієї квитанції різними Учасниками Акційна продукція надається першому Учаснику, який взяв участь.

– Повторне відправлення гарантованих подарунків Акції, не одержаних Учасником/ами з будь-яких підстав, не передбачається, і Організатор не несе зобов’язань і не розглядає претензії щодо їх надання або здійснення Учаснику/ам будь-яких компенсацій, в т.ч. і грошової.

– Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання всіх передбачених документів є необхідною умовою отримання Акційної продукції. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника права на отримання Акційної продукції. При цьому, відповідний Учасник вважається таким, що добровільно відмовився від отримання відповідного гарантованого подарунку Акції та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації, в т.ч. грошової.

7. Обмеження

7.1.Заміна Подарунка Акції будь-яким іншим благом не допускається.

7.2.Якщо Учасник Акції, що має право на отримання відповідного Подарунка, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора Акції (в т.ч. якщо контактний телефон, ПІБ, або інша інформація про Учасника Акції була змінена, або була вказана невірно та/або нерозбірливо та інше) не має можливості отримати Подарунок, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних інших додаткових подарунків, компенсацій або інших виплат від Організатора Акції.

7.3.Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

7.4.Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (в тому числі інформації щодо контактів з ними та адреси).

8. Надання інформації

8.1.Для отримання Акційної продукції в рамках цієї Акції Учасник Акції має надати Організаторові Акції інформацію (в т.ч. особисту інформацію), визначену даними Правилами. Фактом участі в цій Акції Учасник Акції підтверджує вірність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано у цих Правилах.

8.2.Особисті дані зберігаються та оброблюються з метою реалізації статутної господарської діяльності Організатора Акції. Збір інформації згідно з п. 7.1. також дозволить Організаторові Акції якнайшвидше передати Подарунок Акції Переможцям Акції, а також краще розуміти потреби споживачів і надавати їм найбільш повні відомості, а також послуги і продукти найвищої якості..

8.3.Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені і фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відео матеріалах, в мережі Інтернет, інтерв’ю ЗМІ, у випадку отримання Подарунку, а також для надсилання (передачу) інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) (про що Організатор може попросити Переможця Акції надає власноручно написану письмову згоду) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання (передача) жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором/Виконавцем Акції. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та у розумінні ч.1. ст.11 Закону України «Про захист персональних даних» № 2297 від 01.06.2010р.

9. Порядок і спосіб інформування про умови Акції

9.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил та умов Акції на Інтернет-сайті http://www.osvitaua.com у Розділі «Новини видавництва»; розміщення скороченої інформації щодо механіки Акції у рекламній продукції.

9.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил та умов.

** за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VI, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України» підписаного «13» квітня 2014 року). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора, та/або Виконавця гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, в частині відправлення/доставки/вручення гарантованих подарунків Учасникам Акції, які здобули право на отримання таких гарантованих подарунків за адресами, що знаходяться на територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також деяких населених пунктах Донецької та Луганської областей. Дане обмеження не розповсюджується на громадян України, що проживають на територіях АР Крим, Донецької та Луганської областей, за умови, якщо вони належним чином та в повному обсязі виконали всі вимоги та умови цієї Акції, та за умови, що кур’єрська служба здійснюватиме відправлення/доставку/видачу гарантованих подарунків Акції в таких населених пунктах, або якщо такі Переможці вказали будь-яке інше місце доставки на території України, окрім тих, що знаходяться на території АР Крим, Донецької та Луганської областей і відправлення/доставка/видача в які є неможливою або ускладненою, або якщо Переможці, які здобули право на отримання гарантованих подарунків Акції виявлять бажання та матимуть змогу самостійно отримати належний їм гарантований подарунок у спосіб та місці погодженому із Виконавцем.