Ми живемо в цифровому світі, де вся інформація миттєво перетворюється в контент, доступний сотням і тисячам людей і може слугувати інструментом для знущання чи маніпуляції. Галузь освіти — не виняток. Чи мають учні право знімати під час уроків? Які є заборони щодо здійснення відеозйомки? Ми звернулися до фахівця за консультацією із цих та інших питань, які потребують юридичного супроводу. На запитання відповідає адвокат Кушнір Сергій Борисович.

Пане Сергію, Ви професіонал в цікавій, але складній сфері. Певно, маєте досвід роботи в різних галузях юриспруденції?

Так, мій стаж у юриспруденції починається з 2008 року. З лютого 2014 р. по червень 2015 р. працював юрисконсультом Служби у справах дітей Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації. Помі-чником адвоката став із вересня 2015 р.

А з липня 2017 року — адвокат. Також маю досвід роботи юрисконсультом у медичних установах, органах місцевого самовряду­ вання, юридичних компаніях, адвокатських бюро, громадській приймальні, афеліро­ ваних підприємствах.

Пане Сергію, часто в соціальні мережі потрапляють відео з уроків, які викладають учні. Учні мають право знімати вчителя?

Дійсно, останнім часом почастішали випадки поширення відео освітнього процесу (уроків) як із боку учнів, так і з боку вчителів.

Це свідчить про актуальність проблеми використання та подальшого застосування відео (фото) процесу.

Річ у тому, що позиції юристів щодо використання такого відео суттєво відрізняються. Хочу звернути вашу увагу на такі аспекти законодавчого регулювання:

Згідно зі статтею 11 Закону України «Про інформацію» збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди можливе лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини.

Згідно із Цивільним кодексом України:

Стаття 307: фізична особа може бути знята на фото­, кіно­, теле­ чи відеоплівку лише за її згодою.

Згода особи на знімання її на фото­, кіно­, теле­ чи відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру.

Фізична особа, яка погодилася на знімання її на фото­, кіно­, теле­ чи відеоплівку, може вимагати припинення їх публічного показу в тій частині, яка стосується її особистого життя.

Витрати, пов’язані з демонтажем виставки чи запису, відшкодовуються цією фізичною особою. Знімання фізичної особи на фото–, кіно­, теле­ чи відеоплівку, у тому числі тає­ мне, без згоди особи може бути проведене лише у випадках, встановлених законом.

Згідно зі статтею 308: фотографія, інші художні твори, на яких зображено фізичну особу, можуть бути публічно показані, відтворені, розповсюджені лише за згодою цієї особи. Фотографія може бути розповсюджена без дозволу фізичної особи, яка зображена на ній, якщо це викликано необхідністю захисту її інтересів або інтересів інших осіб.

Це означає, що якщо опублікування фото дитини має на меті захистити її інтереси чи інтереси інших осіб, то згода її батьків не потрібна і таке поширення буде вважатися виправданим.

Освітній заклад є публічним місцем, а відповідно дозвіл на фото­ та відеозйомку не пот­рібен.

Тобто такі відео можуть слугувати доказом неправомірної поведінки учня/учителя в закладі освіти?

Так, відеозйомка уроків може здійснюватися для фіксування протиправних дій учня або вчителя, яку надалі можна використати як доказ.

Прихована зйомка є порушенням?

Так, будь-­яке відеоспостереження повинно бути відкритим або про нього необхідно попередити. Якщо зйомку здійснюють приховано або без попередження, такий відеозапис незаконний.

Хто несе відповідальність за проведення таких зйомок та подальше розповсюдження відеоматеріалів?

Згідно зі статтею 6 Сімейного ко­ дексу України, правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття, малолітньою вважають дитину до досягнення нею чотирнадцяти років, неповнолітньою вважають дитину віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

Статті 30—32 Цивільного кодексу України, які регламентують питання цивільної дієздатності, містять вичерпний перелік правочинів, які можуть учиняти діти. Водночас визначено, що інші правочини неповнолітня особа може вчиняти лише за згодою її законних представників.

Згідно зі статтею 242 Цивільного кодексу України, батьки (усиновлювачі) є законними представниками своїх малолітніх та неповнолітніх дітей.

Саме законні представники відповідальні за реалізацію права на безпеку, обігу персональних даних про дітей, зокрема давати згоду на проведення фото­, кіно­, теле­, відеозйомок дитини та розповсюдження їхніх результатів.

Оскільки школа — місце пуб­ лічне, то зйомку дозволено. Але можливо є якісь обмеження?

Так, звичайно! Не можна прово- дити фото­, кіно­, теле­ відеозйомку в місцях приватного користування таких як туалет, ванна кімната, роз- дягальня.

Не можна знімати в громадських місцях, які є приватною власністю, за умови, якщо є попередження про заборону зйомок.

Важливо пам’ятати, що відповідно до статті 32 Конституції України, ніхто не може зазнавати втручань в особисте й сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом,і лише в інтересах національної безпеки, еко- номічного добробуту та прав людини.

Іноді телефон заважає і учням, і педагогам зосередитися на уроці. Учитель має право вилучити в учня телефон на час уроку?

Якщо учень не реагує на зауваження, тимчасове вилучення мобільного телефону під час навчання може мати місце. Водночас хочу зазначити, що право власності є непорушним та охороняється законом. Відповідно тимча-сово вилучений телефон необхідно повернути його власнику.

Також хочу застерегти від втручання в осо­ бисте життя власника мобільного телефону (листування, фотографії, повідомлення). Тобто перегляд інформації в чужому телефоні є неприпустимим.

Існує усталений імідж того, як повинен виглядати учитель. Є документи, які регламентують зовнішній вигляд педагога?

Щодо зовнішнього вигляду вчителя хочу зазначити, що в багатьох професіях є свої етичні правила: у адвокатів – Правила адвокатської етики; у державних службовців — Загальні правила етичної поведінки державних служ­ бовців та посадових осіб місцевого само- врядування; у суддів — Кодекс суддівської етики.

В Україні поки не затверджено такого кодексу етичних правил на рівні всієї держави, хоча були намагання та було підготовлено проєкт Етичного кодексу українського вчителя.

Водночас на місцевому рівні вже є відповідне регулювання: наприклад, наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту «Про дотримання педагогічної етики праців­ никами навчальних закладів міста Києва»; методичні рекомендації про дотримання педагогічної етики працівниками навчаль- них закладів міста Запоріжжя або на рівні окремих освітніх закладів (наприклад, етич­ний кодекс педагогічного праців­ ника Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ірпінський економічний коледж»).

Загалом, щодо поведінки, зовнішнього вигляду та одягу на робочому місці вчителя — вказані питання повинні регулювати на рівні закладу.

Чи правомірно притягнути педагога до відповідальності за фотографії на його сторінці в соціальних мережах?

Щодо ведення сторінок у соціаль­ них мережах не завжди можливо ідентифікувати особу власника сто­ рінки, та й бувають випадки їх взламування, тому в питанні притягнення до відповідальності можливі нюанси.

Водночас кожній особі гарантується право на свободу думки, крім обмежень, передбачених чинним законодавством. Я б радив все­таки мати окремі сторінки для особистого спілкування та пов’язані з професійною діяльністю.

Як діяти адміністрації закладу освіти в разі порушення педагогом трудової дисципліни? Чи мають право оголосити догану чи інші стягнення?

У такому разі до вчителів може бути застосовано дисциплінарну відповідальність.

Є загальна і спеціальна дисциплінарна відповідальність.

Загальна дисциплінарна відпові­ дальність передбачена Кодексом законів про працю України і правилами внутрішнього трудового розпорядку для всіх категорій працівників, крім тих, правове регулювання трудової діяльності яких лежить у площині застосування спеціального законодавства Ук­ раїни або відомчих актів (статутів чи положень про дисципліну).

За загальним правилом за порушення трудової дисципліни до праців­ ника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення, як догана та звільнення, але це стосується лише загальної дисциплінарної відповідальності.

Для спеціальної дисциплінарної відповідальності є можливість зас­ тосування до порушника таких заходів дисциплінарного стягне­ння та впливу, зокрема, як пониження в класному чині, пониження в посаді, позбавлення нагрудного знака, звільнення з позбавленням класного чину, попередження про неповну службову відповідність, затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду, усне зауваження, зауваження, сувора догана, пониження в спеціальному званні на один ступінь.

Учитель має право написати скаргу на адміністрацію закладу? На батьків?

Так, звичайно. Усі права та обов’язки учасників освітнього процесу зазначені у Законі України «Про ос­віту». Відповідно до Закону Ук­раїни «Про звернення громадян» учитель не обмежений у праві власного звернення за захистом своїх прав.

Розмову вела Наталія ХАРЧЕНКО