У сучасній професійній освіті актуальним залишається питання впровадження інноваційних технологій, які сприяють розвитку необхідних компетентностей. У статті представлено вебквест, що спрямований на розвиток пізнавальної діяльності учнів, підвищення мотивації до самонавчання та самоорганізації. Під час проходження вебквесту основну інформацію здобувають завдяки електронним ресурсам мережі Інтернет із перетворенням інформаційних технологій на універсальний інструмент, здатний допомогти у вирішенні різних навчальних проблем.

Мета вебквесту:
навчальна:
• систематизувати й узагальнювати знання учнів із навчальних предметів «Трактори», «Сільськогосподарські машини», «Система технічного обслуговування і ремонту машин», «Охорона праці», «Інформаційні технології»;
• перевіряти глибину усвідомлення учнями матеріалу й уміння ним оперувати;
• розглядати будову окремих деталей і механізмів двигуна внутрішнього згоряння;
• повторювати правила роботи в лабораторії і техніку безпеки;
• формувати основи орієнтованої професійної діяльності майбутніх слюсарів із ремонту сільськогосподарських машин й устаткування;
виховна:
• сприяти набуттю учнями навичок працювати в колективі та відповідального ставлення до майбутньої професії;
• вдосконалювати вміння аналізувати, систематизувати знайдену інформацію, узагальнювати її та
робити кінцеві висновки;
розвивальна: розвивати здатність працювати в команді, самостійно шукати інформацію в мережі Інтернет, діяти в нестандартних ситуаціях.
Після проходження вебквесту учні повинні:
• мати уявлення про будову вузлів і деталей двигунів внутрішнього згоряння сільськогосподарських
машин;
• знати принцип дії кривошипно-шатунного та газорозподільного механізму двигуна, блок-картера,
головки циліндрів і шатунно-поршневої групи;
• розуміти значення сільськогосподарських машин для проведення польових робіт;
• знати ефективні способи ремонту двигуна на сільськогосподарських підприємствах;
• уміти правильно використовувати інструменти для проведення якісного ремонту двигуна;
• володіти технікою проведення безпечного ремонту двигуна;
• застосовувати на практиці вивчені способи ремонту двигуна, проведення технічного обслуговування;
• уміти самостійно складати конспект, короткі повідомлення, презентації;
• організовувати проведення необхідних досліджень;
• формувати висновки й узагальнення за результатами досліджень.

Тип уроку: урок-квест.
Тип вебквесту: короткостроковий.

Вебквест розроблено у вигляді сайту (або окремого файлу), що розміщують за певною електронною
адресою і містить такі вкладення: «Вітальна сторінка», «Постановка проблеми», «Ролі», «Завдання», «Ресурси» та «Критерії оцінювання». Наприклад, у розділі «Вітальна сторінка» зазначають важливість вебквесту, який передбачає виконання групового короткотривалого проєкту, спрямованого на отримання та застосування теоретичних знань із предметів «Трактори», «Сільськогосподарські машини», «Система технічного обслуговування і ремонту машин», «Охорона праці», «Інформаційні технології». Також на сайті створюють спеціальну форму для відгуків, що забезпечує активну взаємодію педагога й учнів.

Визначення теми. Етап актуалізації — це найвідповідальніший момент, під час якого педагог повідомляє тему та створює проблемну ситуацію. На цьому етапі необхідно чітко й доступно довести до учнів сценарій гри, визначити ролі учасників, запропонувати попередній план роботи і здійснити огляд усього вебквесту.

Пояснення завдань гри. На цьому етапі відбувається пояснення завдань у межах вибраної ролі. Водночас чітко визначають підсумковий результат самостійної роботи учнів, подають серія запитань,
на які потрібно знайти відповіді, загально окреслюють проблему, яку потрібно вирішити в процесі
пошуку інформації, указується на іншу діяльність, спрямовану на перероблення і представлення результатів із урахуванням зібраної інформації.

Згідно з правилами участі під час вебквесту учні мають:

 1. Ознайомитись із темою і проблемою вебквесту (розділ «Постановка проблеми»). Пошукова діяльність учнів розгортається навколо основного запитання гри: «Використання двигуна внутрішнього згоряння: необхідність чи розкіш?»
 2. Об’єднатись у п’ять мікрогруп, вибрати одну із запропонованих ролей (розділ «Ролі») і ознайомитися з алгоритмом роботи у вебквесті (додаток 1).
 3. Після вибору ролі ознайомитись із завданнями (розділ «Завдання»). Завдання є окремими блоками
  запитань і переліками конкретних електронних покликань у мережі Інтернет, де можна отримати
  необхідну інформацію.
 4. Ознайомитись із критеріями оцінювання вибраного завдання (вкладення «Критерії оцінювання»). Максимальний бал за проходження вебквесту — 100 (таблиця).
 5. Дослідити запропоновані інформаційні ресурси відповідно до власної ролі. Для цього варто
  скористатися покликаннями мережі Інтернет (розділ «Ресурси»). Водночас учні аналізують інформаційні ресурси, добирають необхідну інформацію, шукають додаткову.
 6. Осмислити проведене дослідження після завершення всіх завдань. Робота передбачає добір важливої інформації та представлення її у вигляді вебсторінки, мультимедійної презентації (у програмі «Power Point»), буклета (у програмі «Microsoft Publisher») або фоторепортажу.
 7. Взяти активну участь в обговоренні результатів роботи над вебквестами у вигляді конференції
  (таблиця).

Критерії оцінювання проходження вебквесту

Структура роботи Критерії оцінювання роботи учнів Максимальна
кількість балів
ЗмістРозуміння завдань вебквесту10
Логіка подання зібраного матеріалу10
Наявність творчого підходу до виконання завдань10
Повнота розкриття вибраної ролі10
ВисновкиЛогічність висновків до кожного запитання5
Глибина й оригінальність висновків5
Загальний висновок до всіх запитань вибраної ролі5
ОформленняГраматичне та стилістичне оформлення5
Дотримання гармонії, кольорової палітри5
Оформлення звіту у вигляді вебсторінки10
Оформлення звіту у вигляді буклета10
Оформлення звіту у вигляді комп’ютерної презентації5
Захист роботиЯкість доповіді (аргументованість, логічна побудова, повнота представлення)5
Відповіді на запитання5

Перебіг вебквесту

І. Організація навчальної діяльності

Привітання, перевіряння готовності до уроку. Налаштування на роботу. Ознайомлення учнів із завданнями вебквесту. Повторення правил техніки безпеки.

ІІ. Мотивація виконання завдань вебквесту

Індивідуальна робота в команді на загальний результат. Оскільки мета вебквесту зорієнтована не на змагання, під час роботи над ним відбувається взаємне навчання членів мікрогрупи вмінням і навичками роботи з комп’ютером, мережею Інтернет, зокрема інформаційними ресурсами. Команда спільно підбиває підсумки виконання кожного завдання, учасники обмінюються матеріалами для досягнення спільної мети — створення вебсторінки, буклета, презентації. Учні мають: отримати знання з будови двигунів внутрішнього згоряння; сформувати цілісні знання із ремонту сільськогосподарських машин й устаткування; розвинути інтерес до вивчення навчального предмета «Трактори»; розвинути вміння самостійно здобувати і застосовувати знання; спостерігати й описувати результати власних спостережень.

Учням необхідно виступити в одній із ролей:
• роль 1 — історик;
• роль 2 — конструктор;
• роль 3 — автослюсар із ремонту бензинових двигунів;
• роль 4 — автослюсар із ремонту дизельних двигунів;
• роль 5 — водій.

ІІІ. Організація роботи у вебквесті. Створення мінігруп. Розподіл ролей

Для проходження вебквесту групу необхідно об’єднати в команди по три-чотири особи та вибрати відповідну роль для кожної з команд. Для отримання успішного результату під час проходження вебквесту всі гравці мають допомагати одне одному. Кожна з ролей має завдання, які необхідно виконати, а також підготувати звіт про виконану роботу (додаток 2). Завдання вебквесту є окремими блокам запитань, до кожного з яких зазначено Інтернет-ресурси, де можна отримати необхідну інформацію.

Після проходження квесту проводиять захист робіт за зразком, поданому на сайті для кожної ролі. З кожної команди на захисті виступатимуть по одному учасникові. Основні критерії звіту: достовірність використовуваної інформації, розуміння поставленого завдання, творчий підхід.

ІV. Робота учасників вебквесту над вибрними завданнями з використанням ресурсів мережі Інтернет

V. Представлення результатів роботи

Виступ учнів із кожної групи. Оприлюднення звіту.

VI. Підбиття підсумків. Оцінювання роботи учнів

Обговорення кожного виступу. Самооцінювання та взаємооцінювання результатів роботи.

Використані джерела

 1. Веб-квест у професійному навчанні / Т. М. Герлянд та ін. Київ, 2016. URL: http://lib.iitta.gov.ua/712105/1.doc.pdf (дата звернення: 11.09.2017).
 2. Желізняк Л. Д. Технологія «вебквест» на уроках інформатики. URL: http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/30734/ (дата звернення: 20.05.2019).
 3. Ільченко О. В. Методика та технологія. 2019. URL: http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/30113/ (дата звернення: 20.05.2019).
 4. Кобзар В. М. Використання технології вебквестів для моделювання професійної діяльності технологій у коледжі аграрного профілю. URL: http://irbisnbuv.gov.ua/
  cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21CO (дата звернення: 21.05.2019).
 5. Литвиненко О. І. Застосовуємо педагогічні інновації: технологія веб-квест. URL: https://prezi.com/rtde07ffnujr/presentation/ (дата звернення: 21.05.2019).
 6. Планета WebQuest. URL: https://sites.google.com/site/planetavebkvestiv/ (дата звернення: 21.05.2019).
Автор: Богдан ВОВК, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри професійної освіти
та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ ім. О. Довженка
Додаток 1
Додаток 2