Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 800 підвищення кваліфікації педагогів відбувається відповідно до плану підвищення кваліфікації закладу освіти. Педагогічні працівники можуть підвищувати професійну ква­ліфікацію й поза межами затвердженого закладом освіти плану підвищення кваліфікації на рік. Давайте розберемося, які саме етапи необхідно пройти під час підвищення кваліфікації.

Якщо педагог викладає декілька навчальних предметів, то він самостійно обирає послідовність підвищення кваліфікації за певними напрямами в міжатестаційний період у межах тривалості підвищення кваліфікації. Щодо адміністрації закладу (керівника, його заступників, керівника філії, відділення) та циклової і методичної комісії ЗДО, ЗЗСО, ЗП(ПТ)О та закладів фахової передвищої освіти, які вперше призначені на відповідну посаду, вони повинні пройти підвищення кваліфікації протягом двох перших років роботи.

Основні принципи, закладені Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, визначаються так: «Гроші йдуть за вчителем» та «Учитель сам вирішує, де і як підвищувати кваліфікацію».

Покрокова процедура пiдвищення квалiфiкацiї педагогiв закладу освiти

 1. На основі пропозицій педагогів у закладі освіти в поточному році створюють перспективний план підвищення кваліфікації на наступний календарний рік. Орієнтовний план затверджує педагогічна рада закладу. У плані має бути зазначено: інформацію про загальну кількість педпрацівників, які проходитимуть підвищення кваліфікації; основні напрями та перелік суб’єктів підвищення кваліфікації.
 1. Орієнтовний план підвищення кваліфікації розміщують на інформаційному стенді закладу та на вебсайті (або на сайті органу управління, за відсутності власного сайту) протягом 2-х робочих днів із дня його затвердження, але не пізніше 25 грудня.
  Суб’єкти підвищення кваліфікації, що фінансують з обласних бюджетів, та їхні засновники на підставі орієнтовних планів щороку формують регіональне замовлення для потреб області. Після затвердження кошторису закладу освіти на певний рік, керівник закладу або уповноважена ним особа, оприлюднюють загальний обсяг коштів, передбачений для підвищення кваліфікації педагогів (за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів та коштів, передбачених у кошторисі закладу із цією метою).
 2. Педагог, який має право на підвищення кваліфікації за рахунок цих коштів, протягом 15 наступних календарних днів від отримання інформації, подає керівнику закладу освіти або уповноваженій ним особі пропозицію щодо підвищення кваліфікації на відповідний рік.
  У пропозиції має бути зазначено:
  • тема (напрям), найменування) програми (курс, модуль тощо) із підвищення кваліфікації; форма, тривалість;
  • суб’єкт підвищення кваліфікації (із зазначенням інформації про суб’єкта) (інфографіка 2);
  вартість або безоплатність освітньої послуги (п. 17).

Основнi напрями пiдвищення квалiфiкацiї

 • Розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • Створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • Психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
 • Формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою ст. 12 Закону України «Про освіту» (читання з розумінням; уміння висловлювати власну думку усно і письмово; критичне та системне мислення; здатність логічно обґрунтовувати позицію; творчість; ініціативність; уміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми; здатність співпрацювати з іншими людьми)
 • Формування професійних компетентностей галузевого спрямування, опанування новітніми виробничими технологіями, ознайомлення із сучасним устаткуванням, обладнанням, технікою, станом і тенденціями розвитку галузі економіки, підприємства, організації та установи, вимогами до рівня кваліфікації працівників за відповідними професіями (для працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти)
 • Розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, керівників науково-методичних установ та їх заступників) тощо
 • Використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в о світньому процесі, у тому числі електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • Мовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична компетентність

Суб’єкт пiдвищення квалiфiкацiї

Суб’єкт пiдвищення квалiфiкацiї

 • заклад освіти або його структурний підрозділ
 • наукова установа
 • юридична чи фізична особа,
 • фізична особа-підприємець

Суб’єкт пiдвищення квалiфiкацiї може органiзовувати освiтню дiяльнiсть:

• за місцем провадження власної освітньої діяльності
• за місцем роботи педагогів
• за іншими місцями
• дистанційно

 1. Пропозиції педагогів щодо підвищення кваліфікації розглядає педагогічна рада. Пропозицію можна уточнювати або змінювати, але за згодою педагогічного працівника. Якщо пропозиція не відповідає зазначеним постановою вимогам, то її не розглядають.
 2. Після розгляду пропозиції педрада закладу освіти затверджує план підвищення кваліфікації на рік (інфографіка 3 на с. 29) у межах коштів, затверджених у кошторисі закладу (крім самостійного фінансування підвищення кваліфікації педагогами) (п. 18).
  План підвищення кваліфікації протягом року може бути змінено відповідно до порядку, визначеному педрадою. Графік підвищення кваліфікації педагога протягом року може бути уточнено за погодженням педагога, керівника закладу освіти й суб’єкта, без внесення змін до плану підвищення кваліфікації закладу (п. 19).

План пiдвищення квалiфiкацiї закладу освiти на рiк має мiстити*:

У плані може бути вказано додаткову інформацію про підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

 • Теми або напрями підвищення кваліфікації
 • Список педпрацівників, які проходитимуть підвищення кваліфікації у вказаному році
 • Форми і види підвищення кваліфікації
 • Тривалість підвищення кваліфікації (у годинах або кредитах ЄКТС)
 • Перелік суб’єктів підвищення кваліфкації
 • Вартість, примітка про безоплатність освітньої послуги або про самостійне фінансування педагогом
 1. Згідно з планом підвищення кваліфікації керівник закладу або уповноважена ним особа укладає договір про надання освітніх послуг на відповідний рік між закладом освіти та суб’єктом підвищення кваліфікації.
  Якщо в закладі освіти немає автономної бухгалтерії, то укладають тристоронню угоду: між закладом, управлінням освіти й суб’єктом. Також, якщо сума на підвищення кваліфікації перевищуватиме позначку для допорогових закупівель на суму 200 000 грн, то суб’єкт повинен виграти тендер у системі «ProZorro».
 2. Протягом 15 календарних днів після завершення підвищення кваліфікації і видання сертифікатів, суб’єкт оприлюднює перелік виданих документів про підвищення кваліфікації на власному вебсайті.
  Інформація має містити:
  – прізвище та ініціали (ініціал імені) педагогічного або науково-педагогічного працівника, який пройшов підвищення кваліфікації;
  – форму, вид, тему (напрям, найменування) підвищення кваліфікації та його обсяг (тривалість) в годинах або кредитах ЄКТС;
  – дату видання та обліковий запис документа про підвищення кваліфікації.

У документi про проходження пiдвищення квалiфiкацiї зазначають:

 • повне найменування суб’єкт а підвищення кваліфікації (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи, яка надає освітні по слуги з підвищення кваліфікації педагогам (для фізичних осіб, зокрема фізичних осіб-підприємців);
 • тема (напрям, найменування), обсяг (т ривалість) підвищення кваліфікації у годинах або кредитах ЄКТС;
 • прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) особи, яка підвищила кваліфікацію;
 • опис досягнутих результатів навчання;
 • дата видання та обліковий запис документа;
 • найменування посади (за наявності), прізвище, ініціали (ініціал імені) особи, яка підписала документ від імені суб’єкта підвищення кваліфікації та її підпис.

Примітка. Документи про підвищення кваліфікації, видані за результ атами проходження підвищення кваліфікації в суб’єктів підвищення кваліфікації, які не є ре зидентами України, можуть містити іншу інформацію та потребують визнання педагогічної ради закладу освіти.

 1. Не пізніше 25 грудня поточного року педпрацівник надає інформацію керівнику закладу освіти про стан проходження ним підвищення кваліфікації (разом із копіями отриманих документів). Інформацію про підвищення кваліфікації зберігають в особовій справі працівника (п. 20).
 2. Результати підвищення кваліфікації визнають рішенням педагогічної ради закладу освіти. Якщо суб’єкт підвищення
  кваліфікації має ліцензію чи акредитовану освітню програму для цієї діяльності (ОІППО, ЗВО), результати не потребують окремого підтвердження (п. 24).
 3. Протягом 1 місяця після завершення підвищення кваліфікації педагог подає до педради закладу освіти клопотання про визнання результатів підвищення кваліфікації та документ про її проходження. Якщо підвищення кваліфікації відбувалось за рахунок інформальної освіти (самоосвіти), замість документа подають звіт про результати підвищення кваліфікації (творча робота, персональне розроблення електронного освітнього сервісу тощо). Форму звіту визначає заклад освіти.

Пiдвищенням квалiфiкацiї можуть бути визнанi окремi види дiяльностi педагогiчних працiвникiв:

 • наукове стажування (один тиждень наукового стажування зараховують як підвищення кваліфікації в обсязі 30 годин або одного кредиту ЄКТС) (п. 28)
 • самоосвіта (відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 годин або одного кредиту ЄКТС на рік) (п. 29)
 • участь у програмах академічної мобільності (не більше 30 годин або один кредит ЄКТС на рік) (п. 27)
 • здобуття наукового ступеня, вищої освіти (відповідно до встановленого обсягу освітньо-професійної (освітньо-наукової, освітньо-творчої) програми в годинах або кредитах ЄКТС, за винятком визнаних (зарахованих) результатів навчання з попередньо здобутих рівнів освіти (п. 30)
 1. Протягом місяця від дня подання клопотання розглядають на засіданні педради закладу. Для визначення результатів підвищення кваліфікації педагогічна рада заслуховує педагога щодо якості виконання програми з підвищення кваліфікації, її результатів, дотримання суб’єктом умов договору. Згідно із цією інформацією педрада ухвалює рішення про визнання або невизнання результатів підвищення кваліфікації. Якщо результати підвищення кваліфікації не було визнано, педагогічна рада закладу надає педагогу рекомендації щодо повторного підвищення кваліфікації в іншого суб’єкта.

  Також педрада може ухвалити рішення про неможливість подальшого включення такого суб’єкта підвищення кваліфікації до плану підвищення кваліфікації закладу, доки суб’єкт не реалізує дієві заходи для підвищення якості надання освітніх послуг.

  Якщо підвищення кваліфікації відбувалося в суб’єктів із ліцензією або акредитованою освітньою програмою, у результаті підвищення кваліфікації педагогу може бути присвоєно повні або/та часткові професійні або/та освітні кваліфікації (п. 25).
 2. Підтвердженням підвищення кваліфікації педагогічного працівника є акт про надання послуги з підвищення
  кваліфікації. Акт складають відповідно до законодавства, його підписує керівник закладу освіти або уповноважена ним особа та суб’єкт підвищення кваліфікації.
 3. Після складання акта про надання послуги з підвищення кваліфікації, згідно з укладеною угодою про надання
  освітніх послуг, відбувається оплата послуг суб’єкта підвищення кваліфікації (п. 36).

Використані джерела

 1. Можливості для вчителів 2020: підвищення кваліфікації. URL: https://bit.ly/33no06u (дата звернення: 01.03.2020).
 2. Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників: постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF (дата звернення: 01.03.2020).

Матеріал підготувала Олена ВЛАСЕНКО