Чи варто говорити про те, що освіта в Україні не встигає за технічним прогресом? Світ так швидко змінюється, що молоді люди, вступаючи до освітнього закладу, випускаються з нього і потрапляють у зовсім інший технологічний світ, який за 5 років їхнього навчання змінився до невпізнання. Відповіддю на виклики сьогодення може стати дуальна освіта.

Дуальність як характеристика професійної освіти

Конкурентноспроможність будь-якої держави на світовому ринку та якість життя її населення залежить від рівня професійної підготовки кадрів. Одним із провідних світових лідерів у сфері підготовки кваліфікованих кадрів на сьогодні виступає Європейський Союз, який завдячує цьому дуальній системі професійної освіти і навчання.

Дуальність як методологічна характеристика професійної освіти передбачає узгоджену взаємодію освітньої та виробничої сфери з підготовки кваліфікованих кадрів певного профілю в рамках організаційно-відмінних форм навчання.

Основне завдання впровадження елементів дуальної форми навчання — усунути основні недоліки традиційних форм і методів навчання майбутніх кваліфікованих робітників, подолати розрив між теорією і практикою, освітою і виробництвом та підвищити якість підготовки кваліфікованих кадрів із урахуванням вимог роботодавців у рамках нових організаційно-відмінних форм навчання.

Концепція дуальної освіти

Уряд затвердив Концепцію дуальної освіти, що має на меті об‘єднати навчання та роботу учнів і студентів у професійній і вищій освіті. Відповідний документ прийнято на засіданні КМУ 19 вересня 2018 року.

Концепція дуальної освіти передбачає просторове і часове поєднання за принципом 50 на 50% навчання в навчальному
закладі та стажування на підприємствах. Така форма навчання сприяє більшій інтеграції освіти, науки і бізнесу. Реалізація Концепції проходить у 3 етапи:

Етап 1 — розроблення нормативно-правової бази для запровадження дуальної форми здобуття освіти в повному обсязі (2018 і 2019 роки).
Етап 2 — розроблення типових моделей дуальної форми здобуття освіти в закладах освіти, реалізація пілотних проєктів моделей дуальної форми здобуття освіти, проведення оцінки ефективності (2019 і 2020 роки).
Етап 3 — створення кластерів дуальної освіти на базі конкурентоспроможних закладів освіти та заінтересованих роботодавців — підприємств, установ, організацій, у тому числі, тих, що належать до сфери управління органів державної влади (2020—2023 роки).

У Концепції вироблено стратегічне бачення дуальної форми здобуття освіти на основі ідентифікації реальних інтересів заінтересованих сторін і балансу інтересів закладів освіти, роботодавців і здобувачів освіти.

ЩО МАЄ РОБИТИ ЗАКЛАД ОСВІТИ:

 • забезпечувати теоретичну підготовку, цілісність освітньої програми навчання, відповідність стандартам освіти та професійним стандартам, нести відповідальність за якість підготовки здобувачів освіти;
 • має право спільно з роботодавцем визначати освітні програми, за якими організовують освітній процес за дуальною формою здобуття освіти;
 • відповідати за налагодження співпраці між закладом освіти та роботодавцями, а також подальшу ефективну комунікацію сторін;
 • проводити відбір підприємств, установ та організацій, що надають місця практичної підготовки за дуальною формою здобуття освіти;
 • спільно з визначеними роботодавцями розробляти і затверджувати навчальний план відповідної освітньої програми;
 • спільно з визначеними роботодавцями забезпечувати узгодження змісту теоретичної та практичної частини програми;
 • координувати навчання здобувача освіти на підприємстві та разом із представником підприємства приймати звіт про результати навчання за дуальною формою здобуття освіти та оцінювати результати;
 • приймати відповідні внутрішні документи, призначати осіб/підрозділи, що відповідатимуть за впровадження дуальної форми здобуття освіти;
 • організовувати обговорення освітньої програми (програм) за дуальною формою здобуття освіти за спеціальністю (професією) із роботодавцями/ професійними асоціаціями щодо відповідності професійним стандартам і вимогам роботодавців до компетентностей майбутніх фахівців.

Критерії досягнення очікуваних результатів для закладу освіти:

 • підвищення конкурентоспроможності закладу освіти на ринку освітніх послуг;
 • доступність до актуальної інформації про поточний стан розвитку професій і видів економічної діяльності, за якими заклад освіти готує фахівців;
 • підвищення якості освіти за рахунок адаптації освітніх програм до вимог роботодавців;
 • розширення можливостей для прикладних наукових досліджень;
 • розширення можливостей для підвищення кваліфікації викладацького складу.

ЩО МАЄ РОБИТИ РОБОТОДАВЕЦЬ:

 • ініціювати налагодження співпраці із закладом освіти щодо підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти, зокрема через створення програм дуального навчання;
 • забезпечувати дотримання встановлених законодавством вимог з охорони праці;
 • разом із закладом освіти брати участь у розробленні та затвердженні освітніх програм і навчального плану;
 • брати участь у відборі здобувачів освіти на навчання за дуальною формою здобуття освіти;
 • вести постійний діалог із закладом освіти і здобувачем освіти щодо етапів і результатів навчання через призначення відповідального за співпрацю із закладом освіти за дуальною формою здобуття освіти;
 • оцінювати разом із закладом освіти результати навчання згідно з освітньою програмою;
 • надавати робоче місце здобувачу освіти на підприємстві, в установі чи організації, що передбачає грошову винагороду;
 • відповідно до законодавства закріплювати за здобувачами освіти кваліфікованого працівника;
 • надавати необхідні ресурси та інформаційні матеріали для виконання роботи, створювати необхідні умови і можливості для виконання здобувачем освіти навчального плану;
 • у разі необхідності створювати умови для підвищення професійного рівня працівників, що здійснюють навчання здобувачів освіти на виробництві;
 • спільно з профспілками або їх об’єднаннями вирішувати питання умов праці, запровадження та визначення розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших видів матеріального та морального заохочення для працівників, що здійснюють навчання здобувачів освіти на виробництві.

Критерії досягнення очікуваних результатів для роботодавця:

 • уплив на процес підготовки фахівця з необхідними знаннями, уміннями і компетентностями;
 • отримання кваліфікованих фахівців, готових працювати на належному рівні без додаткових витрат на первинне ознайомлення з робочими процесами на підприємстві, в установі чи організації або на перепідготовку;
 • відбір (під час навчання) найталановитіших здобувачів освіти для запрошення на роботу після закінчення навчання.

ЩО МАЄ РОБИТИ ЗДОБУВАЧ ОСВІТИ:

 • відповідально ставитися до виконання навчального плану згідно з графіком навчального процесу відповідно до цілей і завдань навчання на робочому місці;
 • дотримувати правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи чи організації;
 • підтримувати контакт з особою, відповідальною за виконання освітньої програми дуальної форми здобуття освіти, вчасно інформувати роботодавця і представника закладу освіти в разі виникнення проблемних питань;
 • дотримувати правил охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони;
 • нести матеріальну відповідальність за обладнання та майно відповідно до укладеного договору;
 • своєчасно на належному рівні виконувати завдання, покладені під час навчання на робочому місці, та індивідуальні завдання згідно з навчальним планом.

Критерії досягнення очікуваних результатів для здобувача освіти:

 • поєднання отриманих теоретичних знань із практичним досвідом роботи на одному чи кількох підприємствах, в установах чи організаціях;
 • збільшення шансів на отримання постійної роботи відразу після закінчення закладу освіти;
 • наявність до закінчення навчання стажу роботи, необхідного для подальшого професійного зростання, а також реалістичного бачення власного кар’єрного росту;
 • отримання практичного досвіду та можливості отримання грошової винагороди під час навчання.

Позиція МОН

Представляючи Концепцію, Міністерство освіти і науки зазначило, що дуальна форма здобуття освіти передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях (на підприємствах, в установах та організаціях) для набуття певної кваліфікації. Зазвичай це навчання відбувається на основі договору. Тобто фактично це система, що дасть можливість ще під час навчання будувати місток між роботодавцем і здобувачем освіти.

Учні та студенти зможуть побачити на власні очі виробництво чи компанію, у якій у майбутньому зможуть працювати, навчитися роботі на сучасному обладнанні.
Концепція дуальної форми здобуття освіти передбачає:
• модернізацію освітніх програм;
• підвищення якості підготовки фахівців;
• зближення освіти з вимогами ринку праці;
• посилення ролі та впливу роботодавців на освіту;
• підвищення мотивації до навчання серед учнів і студентів;
• зростання рівня зайнятості молоді;
• скорочення адаптаційного періоду випускників на роботі;
• підвищення конкурентоспроможності працівників.

Згідно з Концепцією, дуальна форма освіти передбачатиме здобуття від 25% до 50% кредитів під час навчання не за партою, зубрячи теорію, а безпосередньо на робочому місці. Результати навчання оцінюватимуть і роботодавець, і заклад освіти. Роботодавець братиме безпосередню участь у відборі учнів, що навчатимуться за програмою.

Важливим внеском концепції є закріплені на папері загальні зобов’язання закладів освіти, роботодавців, здобувачів освіти. Це дасть можливість зробити відносини прозорими та зрозумілими, полегшить вироблення подальших документів, у яких прописуватимуть правила функціонування дуальної освіти в Україні. Зокрема, Концепція ляже в основу
Закону «Про професійну освіту», Закону «Про зміни до Закону «Про вищу освіту», Положення про підготовку фахівців за дуальною формою здобуття освіти.

Трансформаційні процеси, пов’язані з європейською інтеграцією, позитивні результати реформ, підвищення конкурентоспроможності економіки передбачають створення відповідної національної системи освіти та підготовки кадрів. Важливим є створення умов для поєднання роботи з навчанням як у форматі здобуття освіти за вечірньою або заочною формою навчання, так і у форматі практичної підготовки здобувачів вищої освіти денної форми навчання та здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти на робочих місцях.

Звідки пішло і як це працює

Родоначальниками системи дуальної освіти вважають німців. Поняття «Дуальна система» виникло в другій половині 60-х років у зв’язку з обговоренням введеного в 1969 році Закону «Про професійне навчання». Відтоді німецьку систему, що поєднує державну професійну школу з виробничим навчанням, вважають всесвітньо зразковою, і її було експортовано в численні країни. Потім цей досвід повторила Канада і багато країн Європи: Австрія, Швейцарія тощо. У радянську систему
теж потрапили деякі елементи: тоді існували заводи-ВТУЗи, навчання у яких передбачало паралельну роботу на підприємстві.

Дуальна освіта в школі: думка експерта

Основним завданням дуальної освіти є усунення невідповідності між запитами ринку праці та змістом форм і методів підготовки фахівців. Поєднання теорії і практики, запитів і пропозицій слід починати не в закладах вищої освіти, а в школі. Саме тут має відбуватися певна адаптація процесу навчання до сучасних умов праці.

Як зазначає Сергій Іщеряков, кандидат технічних наук, директор Центру підготовки сертифікованих програмістів, шкільна підготовка — родзинка дуальної освіти. Значною проблемою сучасності є невідповідність знань, які дає система освіти,
вимогам ринку, що є основоположними для розвитку світової економіки й загальнолюдського прогресу. Розрив між системою освіти і вимогами ринку можна скоротити дуже просто та ефективно — завдяки впровадженню дуальної освіти.

Завдання сучасної школи якраз зробити так, щоб після випуску майбутній абітурієнт був готовий працювати в компанії, тоді відповідно компанія, беручи його на проєкт, зможе якісно поставити для ЗВО лінію навчання — давати вказівку університету, чому треба навчити цього студента, щоб той виконував завдання в проєкті якнайкраще. Правдива якісна дуальна освіта можлива лише тоді, коли школа зможе підготувати відповідного фахівця і передати в університет готового програміста-початківця, якого далі треба вчити базових теоретичних дисциплін програмування тощо.

Використані джерела

 1. Андрейців І. Що таке дуальна освіта і навіщо вона українцям. «Українська правда. Життя». https://life.pravda.com.ua/society/2017/02/16/222630 (дата звернення: 09.10.2018).
 2. Дуальна освіта. https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-osvita/dualna-osvita (дата звернення: 09.10.2018).
 3. Іщеряков С. Дуальна освіта починається зі школи. http://education-ua.org/ua/component/content/article/19-blogi/tema-1/972-dualnaosvita-pochinaetsya-zi-shkoli (дата звернення: 08.10.2018).
 4. Рубін Е. Дуальна освіта: навчання і робота – два в одному. https://pedpresa.ua/3740-dualnaosvita-navchannya-i-robota-dva-v-odnomu.html (дата звернення: 08.10.2018).

Наталія ХАРЧЕНКО, м. Київ