1. Побудова стратегії розвитку закладу

Розмитість мети, ідеології, цінностей організації спричинює сум’яття у співробітників. Вони не розуміють, заради чого (крім матеріальної винагороди) щодня витрачають зусилля. За розчаруванням фахівців — їхній неминучий перехід до іншої, більш перспективної організації. Для втілення успішної стратегії зазвичай потрібні такі складники:

  • організаційний аналіз, яким передбачено ідентифікацію зацікавлених осіб, аналіз сильних і слабких сторін організації;
  • мету, якої організація хотіла б досягти в майбутньому відповідно до програми розвитку закладу;
  • завдання, що потрібно виконати, і терміни їх виконання;
  • опис бажаних результатів.

2. Довгострокове та короткострокове планування

Керівництво такою динамічною системою, як школа, потребує ретельного планування. Планування забезпечує основу для всіх управлінських рішень, функції організації, мотивації й контролю, орієнтовані на розроблення стратегічних перспектив розвитку закладу освіти. Ретельно продуманий, змістовний, чіткий, конкретний, з близькою, середньою та віддаленою перспективою план роботи школи — той документ, що визначає обличчя, стиль школи та, як маршрутна карта, відображає систему діяльності шкільного колективу.
Планування буде ефективним лише тоді, коли всі його складники утворюватимуть певну систему. Планування дає змогу педагогічному колективу вийти на вищий рівень організації освітньо-виховного процесу, системно реалізовувати стратегію постійного зростання.

3. Моделювання діяльності закладу або окремих його ланок

До такої діяльності належать: структурно-управлінська модель закладу, організаційно-функціональна модель методичної роботи, організація роботи з обдарованими дітьми, модель організаційної роботи профспілкового комітету, модель учнівського самовряду-вання, модель виховної роботи, модель випускника тощо.

4. Вибудова соціального партнерства

Соціальне партнерство сприяє розширенню меж співпраці закладу освіти з батьками, інститутами громадянського суспільства, закладами культури, сфери бізнесу, оскільки сфокусоване на інтересах усього суспільства, передбачає відповідальне співробітництво, сприяє позитивним змінам та вдосконаленню роботи педагогічних колективів у сере-довищі, що швидко змінюється. Співпраця на місцевому, національному та міжнародному рівнях дають змогу закладам освіти обмінюватися досвідом і знаннями та створювати продуктивні механізми навчання.Соціальне партнерство сприяє пошуку адаптивних відповідей на поточні локальні або глобальні зміни, формуванню й участі у творенні дійсності.

5.Формування та аналіз стратегічної мети

Щоб досягти успіху в будь-якій справі, необхідно мати стратегію для реалізації мети. Загальна мета завжди розгалуджується на окремі, та все ж взаємопов’язані напрямки. Так, всебічний розвиток особистості передбачає високий рівень трудового, фізичного, мораль-ного, естетичного та розумового напрямків.
Для досягнення такого рівня в сучасних умовах необхідний винахідливий, мудрий план — стратагема. Стратагема — це позитивний досвід минулого; це вміння досягати успіху завдяки добре продуманому плану. Для кожного напряму едукаційного процесу в школі має бути своя стратагема.

6. Визначення місії закладу

Сучасним шкільним менеджментом передбачено введення терміна «місія школи». Місія в перекладі з латинської — «відповідальне завдання, роль, доручення». У менеджменті поняття «місія» означає сформульоване уявлення про те, для чого існує освітній заклад і в чому його відмінність від подібних організацій. Місія забезпечує узгодження зовнішніх інтересів суб’єктів, що впливають на школу (до них належать держава та інші споживачі освітніх послуг, громадськість, партнери школи), і внутрішніх інтересів учасників освітнього процесу (адміністрації, педагогічного й учнівського колективів). Для того щоби визначити місію, мету та завдання навчального закладу, необхідно зрозуміти систему цінностей, сформованих у ньому. Базові цінності школи визначають усвідомлення ролі освіти в розвитку дитини. Базові цінності мають бути відображені в місії, меті та завданнях освітнього закладу, конкретизовані в концепції розвитку школи. Необхідно, щоб система цінностей була основою для повсякденної діяльності освітнього закладу, інакше вона залишиться декларативною.

Розгорнути чек-лист для керівника школи шукайте в газеті “Завуч” №4, 2019 за покликанням: http://www.osvitaua.com/shop/newspapers/zag/zag-2019-004/