Як стимулювати школярів до активності на уроках? Як створити захопливу атмосферу досліджень і наукових пошуків? Що сприятиме кращому засвоєнню нових знань, навчить планувати, працювати з декількома джерелами інформації, критично сприймати нові дані, збирати, аналізувати й систематизувати відомості, працювати в групі, презентувати й оцінювати власні здобутки? Метод проектів!

Метод проектів — це метод, в основу якого покладено розвиток пізна-вальних, творчих навичок учнів, умінь самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, критично мислити. Що для цього треба зробити? Створити умови, за яких учні використовуватимуть наявні та набуватимуть нові знання під час наукового пошуку та самоосвіти. І що найцікавіше — у цьому разі головними дослідниками стають саме учні, а вчитель виконує функції консультанта і координатора, завжди готового допомогти.
Проект — сукупність певних дій, документів, текстів для створення реального об’єкта, предмета, створення різного роду теоретичного/практичного продукту.
Мета використання методу проектів полягає у формуванні навичок ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій за допомогою інноваційних педагогічних технологій, якими передбачена самостійна (індивідуальна чи групова) дослідницько-пошукова діяльність.
Завдяки застосуванню проектного методу навчання в учнів, які виконують проекти й беруть участь у науково-пошуковій роботі, формуються важливі властивості та характеристики особистості:

  • посилюється мотивація до навчання;
  • розвивається критичне мислення;
  • формуються вміння працювати з інформацією і використовувати наявні знання в конкретних практичних ситуаціях;
  • удосконалюються комунікативні навички.

Які є види проектів?

Відповідно до кількості учасників розрізняють індивідуальні та групові проекти. Індивідуальні проекти учні виконують одноосібно й самостійно, а групові передбачають роботу в групах, як малих (2—3 особи), так і більших (додаток 1).
Залежно від того, які взаємини встановлюються між виконавцями проекту, виділяють проекти кооперативні, змагальні та конкурсні. Кооперативні передбачають групову роботу й вимагають координації дій усіх учасників проекту. Змагальні спонукають учнів випередити інших, якнайшвидше виконати завдання, зробити роботу якнайкраще. Конкурсні проекти можуть бути виконані одноосібно або групою учнів; зазвичай їх готують для участі в певному конкурсі — районному, міському, всеукраїнському.
За характером міжпредметних зв’язків проекти можуть бути монопредметні, міжпредметні, надпредметні. Якщо дослідницький проект реалізовано за програмою одного навчального предмета, йтиметься про монопредметний проект. Якщо поєднується та інтегрується матеріал кількох предметів, наприклад біології та англійської мови, ми можемо говорити про міжпредметний. Надпредметні проекти поєднують знання учнів із різних галузей, зокрема з тих, які наразі безпосередньо не вивчають.

Часто ототожнюють два різних види діяльності — проектування й дослідження. Дослідження виявляє те, що вже існує, проектна діяльність створює новий продукт. Тобто проектування передбачає планування, аналіз, пошук, реалізацію, результат (замислив — спроектував — здійснив). Під час дослідження обирають явище (природне), яке викликало питання. Описують це явище за допомогою цифр, графіків, схем, будують модель явища.


Якщо підготовка і реалізація проекту потребує невеликої кількості часу (від 1 до 6 годин) — це короткотривалий проект, від тижня до місяця — середньої тривалості, від одного до кількох місяців — тривалий. Зважаючи на характер провідної діяльності, можемо говорити про інформаційні, творчі, дослідницькі та ігрові проекти. Інформаційні мають на меті збирання, представлення й обговорення інформації про певний об’єкт чи явище. Дослідницькі найбільше схожі на «дорослі» наукові дослідження, оскільки спрямовані на пошук вирішення проблеми, результат якого заздалегідь невідомий. Творчі максимально спрямовані на розвиток мистецьких здібностей учнів, організацію креативної діяльності школярів. Цікавою особливістю такого роду проектів є те, що вони зазвичай не мають чітко визначеної структури, оскільки передбачають найрізноманітніші види робіт, а результат такої діяльності може бути представлений у вигляді творчого заходу, вистави, мистецької презентації, експозиції тощо.Відповідно до того, на якому етапі навчального процесу буде реалізовано дослідження, а також того, як оцінка за проведену роботу вплине на підсумковий результат, ми можемо виділяти підсумкові та поточні проекти. Якщо за результатами виконання завдання учням буде виставлена підсумкова оцінка, ми говоримо про підсумковий проект. А поточним буде той, який залучає тільки частину навчального матеріалу, і оцінка за його виконання буде поточною.

Про етапи підготовки проєктів, діяльність учасників під час реалізації навчального проекту та корисні поради для проведення проєктів читайте в газеті “Краєзнавство. Географія. Туризм” №1, 2019: http://www.osvitaua.com/shop/newspapers/gkg/gkg-2019-001/