Українська мова. Уроки. 5-й клас. Частина I

Запропонована авторами книга містить розробки уроків із української мови за навчальною про­грамою: Українська мова. 5—9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з укра­їнською мовою навчання. Київ: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804. Запропоновані види робіт і завдань, форми й методи організа­ції та проведення сучасного уроку української мови якнайкраще сприяють формуванню ключових та предметних компетентностей учнів.

Збірник розраховано на вчителів-словесників, методистів, студентів філологічних факультетів педагогічних закладів вищої освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації.

119,00 

Є в наявності

Артикул: umb-2018-002 Категорії: , Позначки: , , ,

ЗМІСТ

Орієнтовне календарно-тематичне планування з української мови для 5 класу (3,5 год; 122 год)

Вступ. Повторення вивченого в початкових класах

 • Урок 1. Вступ. Значення мови в житті людини й суспільства. Українська мова — державна мова України
 • Урок 2. Загальне уявлення про мовлення як діяльність; види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), їхні особливості
 • Урок 3. Різновиди мовленнєвого спілкування: усне й писемне, монологічне й діалогічне. Мета спілкування й адресат мовлення; основні правила спілкування. Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації, пов’язаної з життєвим досвідом учнів
 • Урок 4. Читання мовчки та вголос. Складання розповіді на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів
 • Урок 5. Усні й письмові висловлення, текст. Зміст, заголовок, план тексту. Поділ тексту на речення. Інтонація речень. Розділові знаки в кінці речень
 • Урок 6. Слово як компонент речення. Лексичне значення слова. Слово як частина мови. Добір слів для доповнення речення. Складання речень певного змісту
 • Урок 7. Текст. Змістова й композиційна єдність, зв’язність тексту. Тема, основна думка тексту. Мікротема. Простий план тексту. Будова тексту (зачин, основна частина, кінцівка); абзац. Ключові слова в тексті

Читати далі

 • Урок 8. Усна й писемна форми тексту. Типи мовлення: розповідь, опис, роздум, оцінка предмета (явища). Особливості будови опису предмета
 • Урок 9. Усний вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис предмета, за колективно складеним планом
 • Урок 10. Контрольна робота № 1 (комбінована робота)

Розділ 1. Лексикологія

 • Урок 11. Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова (повторення). Тлумачний словник
 • Урок 12. Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення)
 • Урок 13. Лексична помилка та її умовне позначення (практично)
 • Урок 14. Групи слів за значенням. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів
 • Урок 15. РМ № 7. Робота з деформованим текстом (заміна повторюваних слів синонімами, використання синонімів як засобу зв’язку речень у тексті)
 • Урок 16. Групи слів за значенням. Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів. Складання й розігрування діалогу-розпитування з використанням синонімів та антонімів
 • Урок 17. Групи слів за значенням. Омоніми. Ознайомлення зі словником омонімів
 • Урок 18. Докладний усний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису предмета (тварини), що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним планом)
 • Урок 19. Докладний письмовий переказ тексту розповідного характеру з елементами опису предмета (тварини), що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним планом)
 • Урок 20. Аналіз письмового переказу
 • Урок 21. Пароніми. Ознайомлення зі словником паронімів
 • Урок 22. Групи слів за значенням. Тренувальні вправи
 • Урок 23. Контрольна робота № 2 (тест)

Розділ 2. Будова слова

 • Урок 24. Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення — значущі частини слова (повторення й поглиблення відомостей)
 • Урок 25. Використання в мовленні слів із суфіксами й префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності
 • Урок 26. Спільнокореневі слова й форми слова
 • Урок 27. Спільнокореневі слова як засіб зв’язку речень у тексті. Уникнення помилок, пов’язаних із невиправданим уживанням спільнокореневих слів
 • Урок 28. Змінні й незмінні слова
 • Урок 29. Правопис значущих частин слова (повторення)
 • Урок 30. Написання префіксів пре-, при-, прі-
 • Урок 31—32. Письмовий твір-опис предмета (тварини) з використання слів із суфіксами та префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності (у художньому стилі)
 • Урок 33. Тренувальні вправи. Розбір слова за будовою
 • Урок 34. Аналіз письмового твору-опису предмета (тварини)
 • Урок 35. Контрольна робота № 3 (тести)
 • Урок 36. Контрольний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета

Розділ 3. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

 • Урок 37. Звуки мови й звуки мовлення. Голосні й приголосні звуки
 • Урок 38. Особливості будови розповіді та елементарного роздуму
 • Урок 39. Приголосні тверді й м’які, дзвінкі й глухі (повторення); вимова звуків, що позначаються буквами ґ і г
 • Урок 40. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт
 • Урок 41. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ (повторення)
 • Урок 42. Склад. Наголос
 • Урок 43. Орфоепічний словник і словник наголосів. Орфоепічна помилка (практично)
 • Урок 44. Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Ненаголошені [е], [й], [о] у коренях слів. Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення. Орфографічний словник
 • Урок 45. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом. Позначення голосних [е], [и] та [о] перед складом із наголошеним [у] в коренях слів
 • Урок 46. Тренувальні вправи з орфографії. Засвоєння складних випадків слововживання
 • Урок 47. Контрольний диктант
 • Урок 48. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків
 • Урок 49. Фонетична транскрипція
 • Урок 50. Контрольна робота № 4. «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія» (тести)
 • Урок 51. Вимова й правопис префіксів роз- (розі-), без-
 • Урок 52. Спрощення в групах приголосних
 • Урок 53. Спрощення в групах приголосних. Тренувальні вправи
 • Урок 54. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків (практично). Чергування [о] — [а], [е] — [і], [е] — [и]; [о], [е] з [і]; [е] — [о] після [ж], [ч], [ш]; [и], [і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів
 • Урок 55. Найпоширеніші випадки чергування [г], [к], [х] — [ж], [ч], [ш] — [з′], [ц′], [с′]
 • Урок 56. Тренувальні вправи. Чергування голосних і приголосних звуків
 • Урок 57. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму
 • Урок 58. Основні випадки чергування у — в, і — й, з — із — зі
 • Урок 59. Основні випадки чергування у — в, і — й, з — із — зі (правила милозвучності). Тренувальні вправи
 • Урок 60. Есе (розмірковування в довільній формі) про красу й милозвучність української мови
 • Урок 61. Вимова й правопис префіксів з- (зі-, с-), роз- (розі-)
 • Урок 62. Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я
 • Урок 63. Основні правила переносу
 • Урок 64. Усний твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі за колективно складеним планом
 • Урок 65. Письмовий твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі за колективно складеним планом
 • Урок 66. Правила вживання знака м’якшення
 • Урок 67. Уживання знака м’якшення. Тренувальні вправи
 • Урок 68. Аналіз письмового твору-роздуму на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі
 • Урок 69. Правила вживання апострофа
 • Урок 70. Уживання апострофа. Тренувальні вправи
 • Урок 71. Контрольна робота № 5

Додаткова інформація

Авторський колектив

Грекало Т. Д.,  Білоног Л. М.,  Гуріна С. Л.,  Збризька О. І., Завадська С. Д., Нецвітна Т. В.,  Овсюк В. М., , Перфілова Н. С.,  Руденко В. І.,  Скринник О. М., Снєт А. П.,  Яременко І. І.,  Ярмоленко О. В., за загальною редакцією О. А. Бондаренко,  О. О. Чмигової

Кількість сторінок

Рік

Формат

Обкладинка

М'яка

Серія

УДК

373.5.016:811.161.2](072)

ISBN

978-966-451-000-1
978-617-7512-19-5

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Тільки покупці, які увійшли на сайт і вже купили цей товар, можуть залишати відгуки.