Розв’язування задач та вправ екологічного змісту. Молекулярна фізика. Урок закріплення знань. 10-й клас

Тема. Розв’язування задач та вправ екологічного змісту. Молекулярна фізика.
Уже ніхто не сумнівається в тому, що серед глобальних, життєво важливих проблем, що стоять перед людством, першочергового значення набули проблеми екології. Стало очевидно, що подолати екологічну кризу лише технічними засобами вже неможливо. Людству потрібно створити нову культуру — як у взаєминах між людьми, так із природою. В основі цієї нової культури має лежати екологічна освіта. У реалізації шкільної екологічної освіти поряд з іншими дисциплінами велике значення має курс фізики, оскільки саме фізика як наука про природу дає учням уявлення про цілісність природи, взаємозв’язок і взаємозумовленість процесів, що відбуваються в ній, причинно-наслідкові зв’язки природних явищ, джерела «фізичного» забруднення навколишнього середовища; формує наукову картину світу і розуміння необхідності взаємодії суспільства і природи для збереження між ними рівноваги і запобігання негативним наслідкам науково-технічного прогресу; дає можливість розглянути способи подолання конкретних екологічних кризових ситуацій, показати важливість у цьому сенсі науки і техніки.

20,00 

Мета:

  • узагальнити, систематизувати та перевірити знання і вміння учнів з теми;
  • показати багатогранність прояву молекулярних явищ у природі, їх екологічну значущість;
  • довести наявні зв’язки між різними чинниками і явищами в природі;
  • розглянути питання раціонального використання природних ресурсів і охорони повітря, води і ґрунту;
  • розширити знання про антропогенні чинники і характер їх впливу на природу;
  • розвивати вміння розв’язувати задачі екологічного змісту;
  • формувати вміння оцінювати стан навколишнього середовища, передбачати можливі наслідки господарської діяльності для живої природи;
  • виховувати дбайливе ставлення до навколишнього середовища.

Тип уроку: закріплення знань.