Реакція заміщення для метану. Урок з використанням ігрових та інтерактивних методів. 9-й клас

Тема. Реакція заміщення для метану.
У першій половині XIX ст. учені займалися аналізом природних з’єднань: установлювали, які елементи входять до їхнього складу, які властивості цих з’єднань та чим вони відрізняються від неорганічних сполук. У результаті цього виявлено якісний і кількісний склад багатьох органічних сполук, їхні молекулярні формули, що дало змогу на початку XIX ст. визначити органічну хімію, як хімію з’єднань вуглецю. З накопиченням даних про органічні сполуки вчені зрозуміли, що недостатньо встановити склад і властивості сполук, що перед наукою стоїть більш складне завдання — виявити залежність властивостей речовин від їхнього складу та будови. Такий стан в органічній хімії створював велику плутанину, що призводило до нерозуміння вченими одне одного. Наука того часу не могла пояснити низку явищ, які спостерігали. Тому пропонуємо урок, який допоможе ближче ознайомитися зі світом органічної хімії та містить цікаві практичні завдання.

20,00 

Мета:

  • поглиблення знання про поширення органічних сполук у природі на прикладі метану;
  • ознайомлення з фізичними властивостями метану, показ зв’язку будови та властивостей молекули метану, механізму реакції заміщення, з шахтними професіями;
  • розвивання навичок і вмінь складати рівняння хімічних реакцій на прикладі хімічних властивостей метану, уваги та швидкості мислення, уміння спостерігати, узагальнювати, робити висновки, культури мовлення, пізнавального інтересу до вивчення предметів з хімії й основ здоров’я;
  • поглиблення знань учнів про отруйну дію метану на організм людини;
  • формування культури спілкування, усного мовлення, любові до предмета, свідомого ставлення до праці, вміння зіставляти свої здібності з вимогами щодо набуття конкретної професії;
  • формування розуміння необхідності раціонального використання природної сировини в господарській діяльності;
  • виховання спрямованості до самопізнання як основи професійного самовизначення.

Методи та прийоми: інтерактивні, релаксаційні, розповідь, фронтальна бесіда, виконання вправ, самоперевірка, робота з підручником, розв’язування задач, складання опорного конспекту, підготовка доповідей і рефератів, самооцінювання.